Gå direkt till sidans innehåll

Till­stånd enligt miljö­balken för åtgärder inom Barkarby­staden II

Bilden visar de två markavvattningsföretagen samt detaljplaneområdet för Barkarbystaden II.

Järfälla kommun vill utveckla området Barkarbystaden II, på Barkarbyfältet mellan E18 och Enköpings­vägen, till ett område för bostäder, kontor och utbildning. Samtidigt avses Bällstaån att öppnas upp och en delvis naturlig å-fåra skapas och ett våtmarks­område planeras för rekreation samt för­dröjning och rening av Bällstaåns och Veddestabäckens vatten.

För att möjliggöra planerna krävs bland annat utfyllnad och markstabiliserande åtgärder inom vattenområde, omledning av vattendrag vilka utgör så kallade vattenverksamheter och kräver tillstånd från mark- och miljödomstolen. En ansökan om tillstånd lämnades in till mark- och miljödomstolen 25 augusti 2017. Domstolen har kungjort ansökan och berörda parter har haft möjlighet att ge syn­punkter på ansökan till domstolen fram till den 2 januari 2018.

Den fortsatta hanteringen av ansökan innebär att mark- och miljödomstolen ger Järfälla kommun möjlighet att bemöta de synpunkter som kommit in. Domstolen kommer därefter att kalla till muntlig huvudförhandling när man bedömer att under­laget är tillräckligt utrett. Huvudförhandlingen kommer att hållas i området och kungöras i pressen. Det är möjligt för allmänheten att närvara vid denna. Vid huvudförhandlingens slut anger domstolen datum för när domen meddelas.

Frågor om de planerade åtgärderna och samrådet hänvisas till kommunstyrelsen@jarfalla.se

Upp