Gå direkt till sidans innehåll

Viksjö 2:589 m.fl.

Kommun­styrelsen beslutade 2018-05-28 att ge planut­skottet i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för ny bebyggelse på fastigheten Viksjö 2:589 m.fl.

Detaljplan för Viksjö 2:589 m.fl. omfattar två planområden, ett område vid Andebodavägen samt ett område intill Sandviksskolan, område 1 och 3 på illustrationen nedan. Syftet med planuppdraget är att pröva markens lämplighet, område 1, för flerbostadshus motsvarande cirka 200 nya lägenheter med möjlighet till verksamheter i bottenplan vid Andebodavägen.

Den befintliga fotbollsplanen (A-planen) på fastigheten Viksjö 2:589, område 1, ska flyttas sydöst till den nuvarande 11-manna planen vid IFK Viksjös klubbstuga, till område 2 på illustrationen, som i sin tur ska ersättas genom att befintlig fotbollsplan vid Sandviksskolan, område 3, byggs om med konstgräs och förses med ny belysning, parkeringsmöjligheter, förråd m.m. För att fotbollsplanen vid Sandvikskolan ska kunna uppnå samma kvalitet som planen den ersätter krävs att även detta område detaljplaneläggs. Tillsammans är områdena på drygt 5,5 hektar.

  1. Detaljplaneområde där bostadsbebyggelse föreslås
  2. Område dit den nya A-planen kommer att flyttas
  3. Detaljplaneområde som kommer detaljplaneläggas för idrottsändamål och parkområde
Karta över området

Vi arbetar nu med att ta fram ett planförslag till plansamråd. I samband med samrådet kommer vi bjuda in till öppet hus där tjänstemän från kommunen kommer finnas på plats för frågor samt att vi under samrådstiden kommer ta emot skriftliga synpunkter på förslaget.

Vill du reda nu lämna synpunkter kan du skicka dess till Kommunstyrelseförvaltningen, Planenheten, 177 80 Järfälla, eller via e-post kommunstyrelsen@jarfalla.se

Upplysningar om planuppdraget lämnas av Jakob Stenfelt, jakob.stenfelt@jarfalla.se

Illustration över planprocess

Aktuella planhandlingar

Planbesked

  1. Senast ändrad: 2019-02-06 13.47 • Storlek: 1.9 MB

  2. Senast ändrad: 2019-02-06 13.47 • Storlek: 415.6 kB

Senast uppdaterad: 2019-02-13

Upp