Gå direkt till sidans innehåll

Viksjö, del av Sandvik

Detaljplaner för kraftledningstråket etapp 1. Del av fastigheterna: Viksjö 3:569, 6:1, 3:11 och 6:358.

Orienteringsbild. Rödmarkerad linje visar ungefärlig gräns för planområdena A, B, C och D. Planområdenas gränser kommer att justeras under planarbetet.

Bakgrund och syfte

Kommun­styrelsen beslutade 11 november 2019 att ge planut­skottet i uppdrag att upprätta förslag till nya detaljplaner för områdena A, B, C och D i Sandvik, Viksjö. Syftet med detaljplanerna är att pröva att komplettera områdena med småhusbebyggelse.

Mot bakgrund av att det forna kraftledningsstråket har avvecklats och till viss del ersatts med markkabel, har mark frilagts där en annan markanvändning nu kan bli möjlig. I och i anslutning till kraftledningstråket sträckning finns nu förutsättningen att pröva marken för bostadsändamål.

Vad händer nu?

Vi arbetar nu med att utreda platsens förutsättningar för att ta fram förslag till detaljplaner. En del i arbetet är att ha en dialog med de som bor nära, använder områdena idag och berörs av de nya planerna. Det kommer dels att göras genom en tidig planeringsdialog och dels som en del av samrådet då kända sakägare och boende får möjlighet att lämna synpunkter.

Planprocessen

Vi tar fram förslag till detaljplan

Upplysningar om planförslagen lämnas av:

Område A vid Hummelmoravägen

Planhandläggare Louise Forsvik. Kontakt: 08-580 245 26, louise.forsvik@jarfalla.se

Projektledare/exploateringsingenjör Dino Alijagic. Kontakt: 08-580 287 91, dino.lijagic@jarfalla.se

Område B vid Viksjöleden

Planhandläggare Louise Forsvik. Kontakt: 08-580 245 26, louise.forsvik@jarfalla.se

Projektledare/exploateringsingenjör Marija Pavlovic. Kontakt: 08-580 282 89, marija.pavlovic@jarfalla.se

Område C vid Hummelmoravägen

Planhandläggare Louise Forsvik. Kontakt: 08-580 245 26, louise.forsvik@jarfalla.se

Projektledare/exploateringsingenjör Dino Alijagic. Kontakt: 08-580 287 91, dino.lijagic@jarfalla.se

Område D vid Hummelmoravägen

Planarkitekt Suzanna Tsygankova. Kontakt: 08-580 226 58, suzanna.tsygankova@jarfalla.se
Projektledare/exploateringsingenjör Anne-Marie Engman-Ott. Kontakt: 08-580 245 24, anne-marie.engman-ott@jarfalla.se

Aktuella planhandlingar

Planuppdrag

  1. Senast ändrad: 2020-04-24 15.52 • Storlek: 1.6 MB

  2. Senast ändrad: 2020-04-24 15.52 • Storlek: 1.1 MB

  3. Senast ändrad: 2020-04-24 15.52 • Storlek: 978.3 kB

Senast uppdaterad: 2020-04-24

Upp