Gå direkt till sidans innehåll

Smed­vägen

Illustration över Smedvägen

Detaljplan för äldre­boende vid Smed­vägen, fastigheten Kallhäll 1:34 och del av Kall­häll 1:1.

Planområdet är beläget vid Smedvägen-Kallhällsleden i Kallhäll och omfattar fastigheten Kallhäll 1:34, den intilliggande allmänna parkeringsplatsen på fastigheten Kallhäll 1:1 samt viss del parkmark.

Äldreboendet inrymmer ca 54 bostäder och är tänkt att utformas som en vinkel­byggnad i tre våningar med en fjärde indragen våning på del av byggnaden. I planområdet ingår även mark för allmän parkering och yta för återvinnings­station.

Detaljplanen överens­stämmer med inten­tionerna i kommunens översiktsplan.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2017-05-17.

Planhandlingar

Upp