Gå direkt till sidans innehåll

Tunnel­bana Akalla – Barkarby

Detaljplan för tunnelbanan, ändring av fyra detaljplaner för utbyggnad av tunnelbana.

Under 2013 genomfördes Stockholms­förhandlingen där Järfälla kommun, staten, Stock­holms läns landsting och Stock­holms stad kom överens om en utbyggnad av tunnel­banan, från Akalla till Barkarby station med bygg­start 2018. Bygg­tiden beräk­nas till cirka 6 år. Ett av motiven till den nya tunnel­banan är att till­godose behovet av trafik­försörjning för en växande region där behovet av nya bostäder är stort.

Genom att göra en ändring av befintliga detalj­planer och lägga till tunnel­bana som användning kan tunnel­bana medges för den aktuella sträckningen. Detaljplaner som berörs är Veddesta, Veddesta industriområde, Mälarbanan samt Barkarby­staden I. Ändringen ska efter antagande läsas ihop med gällande detaljplaner.

Planarkivet - nuvarande detalj­planer för berörda sträckor

Detaljplanen vann laga kraft 2017-12-22.

Aktuella handlingar

  1. Senast ändrad: 2017-06-26 11.12 • Storlek: 11.5 MB

  2. Senast ändrad: 2017-06-22 14.03 • Storlek: 3.7 MB

  3. Senast ändrad: 2017-06-22 14.03 • Storlek: 1.8 MB

  4. Senast ändrad: 2017-06-22 14.03 • Storlek: 16 kB

  5. Senast ändrad: 2017-06-22 14.03 • Storlek: 13.7 MB

  6. Senast ändrad: 2017-06-22 14.03 • Storlek: 16.6 kB

 

Utbyggnaden av tunnel­banan prövas dubbelt, dels genom före­liggande detaljplan, och dels genom upprättande och fastställande av en järn­vägs­plan.

Ett stort antal utredningar har upprättats av Stockholms läns landsting i samband med framtagande av järnvägs­plan för den nya tunnel­banan. Inga utredningar har upp­rättats specifikt för detalj­plane­arbetet då detaljplanen omfattar samma åtgärder som för järnvägs­planen. Järnvägs­planen med till­hörande utredningar utgör underlag för detaljplane­förslaget. Parallellt med järnvägsplanens process tas en ansökan om vatten­verk­samhet fram och prövas av mark- och miljö­domstolen, vilket också utgör underlag till aktuellt planförslag.

Järnvägsplanen med utredningsmaterial samt ansökan om vattenverksamhet

Upplysningar om plan­förslaget lämnas av:
Plan­chef Malin Danielsson, malin.danielsson@jarfalla.se, 08-580 282 41
Projektledare tunnelbanan Barbara Vincent, barbara.vincent.k@jarfalla.se, 070‑693 00 14

Upp