Gå direkt till sidans innehåll

Zenitvägen

Detaljplan för Zenitvägen, fastigheten Skälby 82:1 m.fl.

Planområdet ligger i Skälby i den sydvästra delen av kommunen. Syftet med detaljplanen är att ersätta de gällande detaljplanerna för området med en ny detaljplan med planbestämmelser som är anpassade till dagens situation och hur utvecklingen av bebyggelsen i området ska ske med dagens förutsättningar. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2014-10-06.

Planhandlingar

Upp