Gå direkt till sidans innehåll

Plan­processen

Utdrag ur plankarta.

Genom detalj­planer regleras markens användning och be­byggelsens utform­ning mer i detalj. Syftet med detalj­planen kan vara att göra det möjligt att bygga nya hus eller anläggningar inom ett visst område. Detalj­planen är juridiskt bindande.

Pågående detaljplaner

På sidan Pågående planarbete kan du läsa om de plan­arbeten som pågår just nu.

Färdiga detaljplaner

Stora delar av de tätbebyggda områdena i kommunen täcks av  gällande detaljplaner. Detaljplaner som vunnit laga kraft finns redovisade på sidan Planarkiv. För infor­mation om detaljplaner kontakta kommun­styrelse­förvaltningen, plan­avdelningen. Besöksadress Vasaplatsen 11 i Jakobsbergs centrum, telefon 08-580 285 00.

Ändringar av Plan- och bygglagen efter 1 januari 2015

Plan- och bygglagen har förändrats och det innebär att några nya begrepp intro­duceras. Detaljplaner som börjar sin hand­läggning efter den 1 januari 2015 får nya förfaranden. Det som tidigare var enkelt planförfarande blir standardförfarande.  Det tidigare normala plan­förfarandet kallas i fort­sättningen för utökat plan­förfarande.

Detaljplaner som påbörjats innan första januari 2015 handläggs enligt PBL 2010:900 behåller sina gamla förfaranden, det vill säga enkelt- respektive normalt plan­förfarande.

Läs mer här:

Boverkets information om detalj­planering

Upp