Gå direkt till sidans innehåll

Information om behandling av dina personuppgifter i planprocessen

Under planprocessen har du möjlighet att yttra dig om du är sakägare eller på annat sätt berörs av ett förslag till en detaljplan. Detta gör du inom den tidsperiod som sätts för samrådet eller granskningen för detaljplanen. De uppgifter som du delger i samband med att du skickar in ditt yttrande kommer behandlas av samhälls­byggnads­avdelningen.

Från och med den 25 maj 2018 gäller Dataskydds­förordningen (GDPR) för behandling av personuppgifter i EU.

Läs mer om Järfälla kommuns hantering av personuppgifter

När och varför behandlas personuppgifterna?

Dina personuppgifter kommer att behandlas av planarkitekter och administrativ personal på samhälls­byggnadsavdelningen i syfte att handlägga ditt ärende inom ramen för detaljplaneprocessen. Den behandling myndigheten utför görs med stöd av plan- och bygglagen 5 kap. 11 § och 17 §, vilket innebär det finns tvingande krav på kommunen att behandla dina uppgifter inom ramen för detaljplaneprocessen. Dina uppgifter kan även komma att hanteras av våra personuppgiftsbiträden Formpipe och Tieto som sköter supporten på vårt datasystem.

Har du frågor om personuppgifts­hanteringen?

Om du har frågor avseende personuppgiftsbehandlingen kan du ta kontakt med kommunstyrelsens dataskyddsombud:

Mejla till Järfällas dataskyddsombud

Personuppgiftsansvarig för behandlingen är Järfälla kommuns kommunstyrelse (org. nr: 212000-0043). Du är välkommen att kontakta oss.

Mejla till oss på kommunstyrelsen

Telefon: 08-580 285 00 (servicecenter)

Du som registrerad kan kontakta kommunens person­uppgiftsansvariga om du (1) har frågor om behandlingen; (2) vill begära rättelse av din information; (3) vill begära att bli raderad; (4) vill invända mot behandlingen; eller (5) vill begära ett registerutdrag över våra behandlingar av dina personuppgifter.

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Data­inspektionen.

Har du har mer allmänna frågor om personuppgifts­arbetet i Järfälla kommun är du välkommen att kontakta Järfälla kommuns person­uppgiftsansvariga och data­skyddsombud.


Senast uppdaterad: 2019-03-15

Upp