Gå direkt till sidans innehåll

Ansvars­gränsen mellan kommun­ala och privata ledning­arna

Kommunen äger normalt vatten- och avlopps­ledningarna (VA-ledningarna) i allmän mark fram till den så kallade förbindelsepunkten. Därefter ansvarar varje enskild fastighetsägare för VA-ledningarna på den egna fastigheten. I vissa fall ägs ledningsnätet efter förbindelsepunkten av en samfällighet. Fastighetsägarna som ingår i samfällig­heten har ett gemen­samt ansvarar för VA-ledningarna i om­rådet.

Förbindelsepunkt

För alla VA-ledningar som ansluts till det kommunala VA-ledningsnätet upprättas en förbindelsepunkt. Dag­vatten kan dock i undantags­fall anslutas utan att en förbindelsepunkt upprättas om dagvattnet avleds på annat sätt än i en ledning, exempelvis i ett dike.

I normalfallet bestäms läget för förbindelsepunkten i samråd mellan kommunen och fastighetsägaren. Läget redovisas på nybyggnads­kartan i samband med nybyggnation. Förbindelse­punkten ligger normalt vid, eller strax utanför, fastighets­gränsen.

Normalfallet med enskilda fastig­hets­ägare

Ansvarsgränser mellan kommunala och privata VA-ledningar

Ansvarsgränsen mellan kommunala och privata vatten-, spillvatten-, och dagvattenledningar. Vattenledningarna är ritade med blå linje och avloppsvattenledningarna (spill- och dagvatten) är ritade som en gemensam röd linje.

Kommunen äger normalt VA-ledningarna i allmän mark fram till den så kallade för­bindelse­punkten. Efter för­bindelse­punkten ägs ledning­arna av fastighets­ägaren.

Fastighets­ägarens ansvar omfattar:

 • reparation av vatten­ledningar i samband med vattenläckor
 • åtgärder i samband med avlopps­stopp
 • underhåll av ledningar, ventiler och andra anordningar
 • se till att vatten­mätar­platsen uppfyller kommunens krav.
  Läs mer om kraven på vatten­mätar­platsen här

Kommunens ansvar omfattar:

 • drift och underhåll av ledningar och an­ordningar fram till förbindelse­punkten
 • byte av vatten­mätare (kommunens egendom)

Samfälligheter

Ansvarsgränserna mellan kommunala, samfällda och privata VA-ledningar.

Ansvarsgränserna mellan kommunala, samfällda och privata vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar. Vattenledningarna är ritade som en blå linje och avloppsvattenledningarna (spill- och dagvatten) är ritade som en gemensam röd linje.

Kommunen äger normalt VA-ledningarna i allmän mark fram till den så kallade för­bindelse­punkten. På samfälld mark ägs ledningarna gemen­samt av de som ingår i sam­fälligheten. Inne på privat fastighetsmark ägs ledning­arna av fastighets­ägaren eller samfälligheten.

Ansvaret omfattar:

 • reparation av vatten­ledningar i samband med vatten­läckor
 • åtgärder i samband med avlopps­stopp
 • underhåll av ledningar, brandposter, ventiler och andra anordningar
 • se till att platen för eventuella kommunala vatten­mätare uppfyller kommunens krav. Läs mer om kraven på vatten­mätarplatsen här

Kommunens ansvar omfattar:

 • drift och underhåll av ledningar och an­ordningar fram till förbindels­epunkten
 • byte av kommunala vatten­mätare (kommunens egendom)

Övriga ansvars­förhållanden

Förutom de renodlade exemplen ovan med privata fastighets­ägare och sam­fällig­heter finns det en mängd varianter av dessa, några varianter beskrivs kortfattat nedan. Utöver dessa finns flera mindre vanliga varianter.

Samfälligheter med enstaka fastigheter kopplade direkt till kommunala serviser

I vissa fall förekommer sam­fällig­heter där enstaka fastigheter är kopplade direkt till en kommunal servis.

Ledningsservitut

I vissa fall kan en enskild fastighets­ägare ha sina privata VA-ledningar dragna över en annan fastighet. I dessa fall skrivs normalt ett servituts­avtal mellan de berörda fastighetsägarna eller så skrivs överens­kommelsen in direkt i fastighets­registret.

Senast uppdaterad: 2017-08-31

Upp