Gå direkt till sidans innehåll

Analys av badvatten

Prov och kontroll av badvatten­kvaliteten görs under bad­säsongen. Proverna kontrolleras sedan på Görväln­verkets labo­ratorium.

Strandbad

Vattnet kontrolleras genom mikro­biologisk undersökning. Halten Escherichia coli och Intestinala enterokocker i ett vattenprov bestäms. Dessa bakterier finns naturligt i tarmkanalen. Om de före­kommer i badvattnet indi­kerar de förorening och risk för närvaro av andra sjuk­doms­framkallande organ­ismer.

Under prov­tagningen vid strand­baden undersöks också temperatur, sikt­djup och eventuellt märkbara stör­ningar på vatten­kvaliteten. Om det skulle finnas tecken på föroreningar i badvattnet, till exempel avvikande färg eller lukt, mycket alger, så kan analys­omfattningen utökas.

Plaskdammar

På plask­dammarnas vatten görs dels mikro­biologisk, dels kemisk undersökning. Man kontrollerar antalet hetero­trofa bakterier, vilket ger en uppfattning om totalantalet bakterier i bassängen.

Den kemiska under­sökningen omfattar:

  • turbiditet (grumlighet) visar hur filtrering av partiklar fungerar i bassängens renings­anläggning.
  • färgtal ger uppfattning om hur genom­siktligt vattnet är.
  • kemisk syre­förbrukning ger mått på mängden organiskt material i vattnet, det vill säga hur "smutsigt" vattnet är.
  • pH-värde är en egenskap i vattnet som bland annat påverkar klor­eringens effektivitet.
  • kloröverskott visar hur kloreringen fungerar

Plask­dammarnas vatten filtreras och kloreras kontinuerligt för att förhindra bakterie­tillväxt i vattnet.

Utlåtanden som laboratoriet ger är:

  • tjänligt
  • tjänligt med anmärkning
  • otjänligt

Utlåtandet "tjänligt med anmärkning" är en signal om att vattnet kan vara på väg att bli dåligt, men det innebär ingen ökad hälsorisk att bada i vattnet.

Upp