Gå direkt till sidans innehåll

­Vatten­vård

Järfälla kommun arbetar för när­varande med att ta fram en åtgärds­plan för att uppnå en god vatten­status i samt­liga kommunens vattendrag.

Vatten­direktivet ställer krav på kommunen att förbättra vatten­kvalitet i Mälaren och Bällstaån

Europeiska Unionens ram­direktiv för vatten inför­livades i den svenska lagstift­ningen år 2004. Syftet med Vatten­direktivet är att alla vatten i Europa ska uppnå en god status. I Sverige beslut­ades att detta arbete skulle skötas av fem Läns­styrelser som blivit utsedda till vatten­myndigheter. Varje vatten­myndighet har fått i uppgift att fastställa miljö­­kvalitets­­normer för de vatten­drag som ingår i deras distrikt samt upprätta åtgärds­­program som kommuner och andra myndigheter måste följa.

Järfälla kommun ingår i Norra Östersjöns avrinnings­område där läns­­styrelsen i Västman­lands län är vatten­myndighet. Vatten­myndigheten för Norra Östersjön har beslutat om Miljö­kvalitets­normer för Mälaren och för Bällstaån i Järfälla. Övriga vattendrag i kommunen har bedömts vara för små för att få egna miljö­kvalitets­­normer. Miljö­kvalitets­­normerna innebär att vatten­dragen måste uppnå god kemisk och eko­logisk status senast 2015, med undantag för Bällstaåns ekologiska status som på grund av den kraftiga över­gödningen har fått en tids­frist fram till år 2021.

Besök Vatten­myndigheten för Norra Östersjöns webbplats

Alla sjöar och vatten­drag ska uppnå en god vatten­kvalitet

För att uppnå en god vatten­kvalitet i alla kommunens vattendrag har kommun­fullmäktige i Järfälla beslutat att alla sjöar och vatten­drag i kommunen ska uppnå en god vatten­status senast år 2020. Detta mål har därför skrivits in i kommunens Miljöplan.  

Åtgärder för god vatten­status i Järfällas vatten

För att uppnå god vatten­status i alla kommunens vatten­drag pågår nu ett arbete med att ta fram åtgärder och strategier för att minska belast­ningen på kommunens sjöar och vatten­drag. Åtgärderna måste vara anpassade efter de olika vatten­dragens särskilda förut­sättningar och omfatta åtgärder både i planerings­stadiet, drift­skedet och tillsynen av verksamheter. Arbetet som pågår görs parallellt med fram­tagandet av en ny översiktsplan.

Samarbete över kommun­gränsen

Flera av vattendragen i Järfälla är gemensamma med andra kommuner vilket gör att ett samarbete med andra kommuner samt Läns­styrelsen i många fall är nödvändigt. Järfälla kommun har därför representanter i Edsvikens vattensamverkan och Igel­bäcks­gruppen.

Besök VISS (Vatten­informations­system Sverige) webbplats

Besök Edsvikens vatten­samverkans webbplats

Senast uppdaterad: 2020-02-03

Upp