Gå direkt till sidans innehåll

Barn- och elevstöd

Hos Järfälla Barn- och elevhälsa finns personal med special­pedagogisk kom­petens inom bland annat dyslexi, läs- och skriv­svårigheter, matematik och socialt arbete.

Till Järfälla Barn- och elev­hälsa kan skolorna vända sig om de behöver råd och stöd för elever i behov av särskilda insatser. Föräldrar och elever vänder sig till respektive skola, som sedan kontaktar Barn- och elevhälsan.

På Barn- och elevhälsan finns:

Psykologer

Järfälla Barn- och elevhälsas psykologer har ett nära samarbete med de övriga yrkes­kompetenserna inom stöd och utveckling.

Specialpedagoger

I specialpedagogernas uppdrag ingår kommun­övergripande skol­utveckling samt hand­ledning till skolornas personal bland annat kring läs- och skriv­svårigheter, matematik­svårig­heter och neuro­psykiatriska funktions­hinder.  

Tal- och special­pedagoger

Tal- och special­peda­gogerna fungerar som stöd inom områdena tal-, språk- och kommunikations­hinder till samtliga för- och grund­skolor i Järfälla. I uppdraget ingår dessutom att bidra till kommun­övergripande utveckling och stärka kommunens kompetens i arbetet med barn och deras tal-, språk- och kommun­ikations­utveckling.

Språkotek

En träffpunkt för alla som arbetar i förskolan och skolan i Järfälla kommun. Språk­oteket erbjuder hand­ledning för att hitta metoder att arbeta med barn enskilt eller i grupp. Språkoteket lånar också ut språk­stimulerande material och håller arbets­lags­utbildningar kring tal, språk och kommunikation.

Pedagogiskt Stödteam

Pedagogiska Stödteamet arbetar på uppdrag av kommunens grund­skolor och utifrån de behov som finns där. Det innebär att utifrån en helhets­syn identifiera och åtgärda hinder som försvårar elevens skol­gång och sociala utveckling. Målet är att skapa olika former av stöd­insatser som bidrar till en ökad inkludering och mål­upp­fyllelse samt en hållbar och positiv förändring. Arbetet sker i samverkan med skolans elevhälso­grupp, eleven, vårdnads­havare och eventuellt övriga myndigheter eller personer.

Utvecklings­pedagoger

Utvecklings­pedagogen har i uppdrag att möta den ordinarie skolan gällande konsultation, råd­givning och stöd i elev­ärenden. I ett första skede görs en kart­läggning i samarbete med EHT-teamet. Utifrån den föreslås olika stöd­insatser från Järfälla Barn och elevhälsa i samarbete med skolan.
 
Utvecklings­pedagogen kan också ge information om Järfällas olika skol­verk­sam­heter för elever i behov av särskilt stöd vid föräldra­samtal, föräldra­möten etc.  

Skoldatatek

Skol­datateket vänder sig till skol­personal, elever och föräldrar. Vårt uppdrag är att med fokus på IT-lösningar och tekniska hjälpmedel stödja elever som är i behov av särskilda insatser. Det sker främst med hjälp av olika dator­program, men också med annan teknik som till exempel iPads, scanners och läspennor.

Senast uppdaterad: 2020-02-19

Upp