Gå direkt till sidans innehåll

Barn- och elevstöd

Hos Järfälla Barn- och elevhälsa finns personal med special­pedagogisk kom­petens inom bland annat dyslexi, läs- och skriv­svårigheter, matematik och socialt arbete.

Till Järfälla Barn- och elev­hälsa kan skolorna vända sig om de behöver råd och stöd för elever i behov av särskilda insatser. Föräldrar och elever vänder sig till respektive skola, som sedan kontaktar Barn- och elevhälsan.

På Barn- och elevhälsan finns:

Psykologer

Järfälla Barn- och elevhälsas psykologer har ett nära samarbete med de övriga yrkes­kompetenserna inom stöd och utveckling.

Specialpedagoger

I specialpedagogernas uppdrag ingår kommun­övergripande skol­utveckling samt hand­ledning till skolornas personal bland annat kring läs- och skriv­svårigheter, matematik­svårig­heter och neuro­psykiatriska funktions­hinder.  

Tal- och special­pedagoger

Tal- och special­peda­gogerna fungerar som stöd inom områdena tal-, språk- och kommunikations­hinder till samtliga för- och grund­skolor i Järfälla. I uppdraget ingår dessutom att bidra till kommun­övergripande utveckling och stärka kommunens kompetens i arbetet med barn och deras tal-, språk- och kommun­ikations­utveckling.

Språkotek

En träffpunkt för alla som arbetar i förskolan och skolan i Järfälla kommun. Språk­oteket erbjuder hand­ledning för att hitta metoder att arbeta med barn enskilt eller i grupp. Språkoteket lånar också ut språk­stimulerande material och håller arbets­lags­utbildningar kring tal, språk och kommunikation.

Pedagogiskt Stödteam

Pedagogiska Stödteamet arbetar på uppdrag av kommunens grund­skolor och utifrån de behov som finns där. Det innebär att utifrån en helhets­syn identifiera och åtgärda hinder som försvårar elevens skol­gång och sociala utveckling. Målet är att skapa olika former av stöd­insatser som bidrar till en ökad inkludering och mål­upp­fyllelse samt en hållbar och positiv förändring. Arbetet sker i samverkan med skolans elevhälso­grupp, eleven, vårdnads­havare och eventuellt övriga myndigheter eller personer.

Utvecklings­pedagoger

Utvecklings­pedagogen har i uppdrag att möta den ordinarie skolan gällande konsultation, råd­givning och stöd i elev­ärenden. I ett första skede görs en kart­läggning i samarbete med EHT-teamet. Utifrån den föreslås olika stöd­insatser från Järfälla Barn och elevhälsa i samarbete med skolan.
 
Utvecklings­pedagogen kan också ge information om Järfällas olika skol­verk­sam­heter för elever i behov av särskilt stöd vid föräldra­samtal, föräldra­möten etc.  

Skoldatatek

Skol­datateket vänder sig till skol­personal, elever och föräldrar. Vårt uppdrag är att med fokus på IT-lösningar och tekniska hjälpmedel stödja elever som är i behov av särskilda insatser. Det sker främst med hjälp av olika dator­program, men också med annan teknik som till exempel iPads, scanners och läspennor.

Senast uppdaterad: 2020-02-19

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp