Innehåll

Betyg, om­dömen och ut­veckling

Att elever går ut grund­skolan med god­kända betyg har stor påverkan på deras framtid.

Elever som är närvarande i skolan har större möjligheter till goda skolprestationer och att klara skolans kunskaps­krav.

Betyg

Elever som börjar i årskurs 8 läsåret 2011/2012 får betyg enligt en ny betygs­skala A-F. Betygsstegen ges beteck­ningarna A, B, C, D, E och F där A-E står för godkända resultat och F står för ej godkänt resultat.

Från läsåret 2012/2013 ges betyg till elever i årskurs 6 och 7. Det innebär att elever i grunds­kolan får betyg vid varje termins­slut från och med sjätte klass i alla ämnen utom språkval. Betyg i språk­valet ska sättas från och med höst­terminen i årskurs 7. Elever i grund­särskolan får också betyg vid varje termins­slut från och med sjätte klass, om betyg sätts.

Utvecklings­samtal

Utvecklings­samtal ska ske minst en gång per termin med lärare, vårdnads­havare och elev kring elevens kunskaps- och sociala utveckling. Det är skolans ansvar att ge alla elever möjlighet att nå målen.

Omdömen

Skriftliga om­dömen och individ­uella utvecklings­planer

I samband med utvecklings­samtalet får alla elever i års­kurs 1-5 skriftliga om­dömen i samtliga ämnen de läser. Läraren ska skriva ned hur det går för eleven i relation till målen i läro- och kurs­planerna. De skriftliga om­dömena ska skrivas in i den individuella utvecklings­planen tillsammans med infor­mation om vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen. I årskurs 6-9 ges inga skriftliga omdömen, betyg och lärares samlade omdömen bildar underlag för utvecklings­samtalen.

Nationella prov

Nationella prov görs i årskurs 3 i svenska, svenska som andraspråk och matematik.

Nationella prov görs under det sjätte skolåret i svenska, svenska som andra­språk, matematik och engelska.

Nationella prov görs under det nionde skolåret i svenska, svenska som andra­språk, matematik och engelska, samt ett av ämnena biologi, fysik eller kemi.

Screening

Läs­screening

Lässcreening genomförs varje år i årskurs 2, 4 och 7 för att kartlägga läskunnig­heten och tidigt upptäcka elever med läs­svårigheter för att kunna ge dem extra stöd. Språk­screening görs i för­skoleklass.

Matematik­screening

Matematik­screening görs varje år i årskurs 3. Result­aten ligger till grund för fortsatt diagnos och åtgärds­program för de elever som visar låga resultat.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp