Gå direkt till sidans innehåll

Fritids­hem

Välkommen till "fritids". Hos oss kan ditt barn vara innan och efter skolan och under loven. Fritidshemmet är öppet för alla barn som går i förskoleklass och årskurs 1-3.

Observera! Om ditt barn redan idag går på förskola eller i pedagogisk omsorg behöver du inte ansöka om plats på fritidshem. Övergången sker automatiskt det år barnet börjar i sin förskoleklass.

Fritidshemmens verksamhet kompletterar utbildningen och ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation. Du kan läsa mer om verksamheten i Skollagen.
Läroplan för fritidshem hittar du här

Klicka på pilarna nedan för att läsa mer om fritidshem och regler

Erbjudande om plats

Erbjudande om plats i fritids­hem eller pedagogisk omsorg skickas till båda vårdnads­havarna för kännedom. Det är du som bor där barnet är folkbokfört som undertecknar erbjud­andet. Svarstiden är 5 dagar, uteblivet svar räknas som ett nej. Då kan barnet inte gå kvar på fritidshemmet. Du tackar ja eller nej via vår e-tjänst:

Tacka ja eller nej till erbjuden plats

För dig som inte har barn i förskolan, är föräldraledig/arbetslös

Om ditt barn inte har gått i förskola/pedagogisk omsorg
Om ditt barn av något skäl inte funnits i vår verksamhet tidigare behöver du ansöka om plats på fritids­hem. 

Ansök om plats på fritidshem

Fritidshemsplats när du är föräldraledig
När du är föräldraledig har du rätt till plats på fritidshem mellan klockan 09.00 och 16.00. Kom ihåg att ändra närvarotiden senast 30 dagar efter det nya syskonets födelse. 

Under skollov och studiedagar får ditt barn inte vara på fritidshemmet. Dispens från denna regel kan ges vid synnerliga skäl, t ex att ni båda vårdnadshavare studerar eller vid sjukdom hos det yngsta barnet. För att göra en dispensansökan, skriv ett personligt brev där du berättar om din familjs situation, personuppgifter, namn på enhet samt vilket skäl för dispens som åberopas. Styrk ditt brev med intyg från arbetsgivare, studiesamordnare, läkare eller dylikt. 

Dispensansökan skickas till: 
Järfälla kommun
Placeringshandläggarna,
Barn- och ungdomsförvaltningen 
177 88 Järfälla 


Fritidshemsplats när du är arbetslös
Om du blir arbetslös har du rätt till plats på fritidshem eller pedagogisk omsorg du är inskriven hos arbetsförmedlingen och aktivt söker arbete. Du får då ha ditt barn på fritidshemmet mellan klockan 09.00 och 16.00. 


Ändrade förhållanden
Kom ihåg att du är skyldig att meddela oss förändringar som påverkar ditt behov av plats i fritidshem/pedagogisk omsorg. Det gäller till exempel om du blir arbetslös eller om maka/make/sambo flyttar i på samma folkbokföringsadress som barnet. Rätten till plats kan omprövas under pågående placering. 

Flytta till Järfälla eller folkbokförd i annan kommun

Om ni inte är folkbokförda i kommunen behöver ni först lämna bostadskontrakt och kontakt­upp­gifter, antingen via vår e-tjänst. eller via en blankett. Ett bostadskontrakt kan vara hyreskontakt, köpekontrakt eller inneboendeintyg.

Lämna bostadskontrakt och kontaktuppgifter via e-tjänst

Lämna bostadskontrakt och kontaktuppgifter (blankett)PDF

Så fort era uppgifter är regist­rerade kontaktas ni av våra platshandläggare via sms och e-post. Därefter kommer ni att kunna söka plats hos oss via vår e-tjänst.


Folkbokförd i annan kommun — plats i Järfälla kommun

Om ni inte är folkbokförda i Järfälla men önskar plats hos oss, ansöker du via blankett. Samma sak gäller om ni ska flytta till annan kommun men önskar behålla platsen i Järfälla. Det är rektor som avgör. Fyll i ansökan och skicka den till den skola eller pedagogisk omsorg som önskas. 

Ansökningsblankett folkbokförd i annan kommunPDF

Omsorg på obekväm arbetstid

Om du arbetar kvällar, nätter och helger kan du ansöka om barnomsorg på obekväm arbetstid för ditt förskolebarn/fritidshemsbarn. För att ansöka krävs att du arbetar minst 15 timmar på obekväm arbetstid/månad och att ditt barn redan är placerat hos oss. Du måste även ha ett behov av plats under minst 3 månader. 

Blankett för ansökanPDF

För att beviljas plats gäller att båda vårdnadshavare arbetar på obekväm arbetstid eller att du som ensamstående gör detta. Du/ni måste även kunna styrka att er arbetsgivare inte har möjlighet att förlägga arbetet till vardagar, dagtid. 

Omsorg på obekväm arbetstid erbjuds utifrån datum och behov och det är rektor som beslutar om startdatum. Du kan ha ditt barn hos oss max 55 timmar per vecka.

Barnets schema utgår från vårdnadshavarens arbetstider och restid, vilket innebär att barnet är ledigt när du som vårdnadshavare är ledig. Vid förändring av schema ska du lämna in nytt schema senast 30 dagar innan förändringen ska börja. 

Uppsägningstiden är 30 dagar. 

Närvarotid, frånvaro och ledighet

Ditt barn kan vara hos oss max 55 timmar per vecka inklusive skoltid. Barnets närvarotid bestäms av vårdnadshavarens arbetstid/studietid samt restid. Minskad närvarotid under ledighet som till exempel semester och planeringsdagar påverkar inte avgiften.


Frånvaro

Kom ihåg att meddela oss om ditt barn inte kommer att närvara eller om ni ska åka bort på semester. Avgiften reduceras ej vid frånvaro/semester då den betalas hela året. Är ditt barn borta mer än en månad utan att du anmält detta till oss, sägs platsen upp. Barnet har därmed inte längre rätt till platsen. Avgift tas ut för 30 dagars uppsägningstid, utöver den outnyttjade tiden. 

Längre frånvaro

Du måste anmäla till rektor om ditt barn ska vara frånvarande en längre tid för att inte riskera att bli av med barnets plats.

Är ditt barn frånvarande mer än 1 månad utan att du anmält det räknas det som att du sagt upp barnets plats. Vi tar då ut en uppsägningsavgift på 30 dagar, plus avgiften för den outnyttjade tiden.

Om du anmält frånvaro men ditt barn är frånvarande mer än 3 månader i sträck sägs platsen upp med omedelbar verkan. Du får då betala för de 3 outnyttjade månaderna.

Behöver du sedan en ny plats måste du göra en ny ansökan.


Sjukt barn
Om ditt barn blir sjukt mer än 14 dagar kan du få av­drag på avgiften från och med dag 15. Läkarintyg krävs.


Föräldraledig
Barn till föräldraledig har rätt till plats på fritids­hem eller i pedagogisk omsorg mellan klockan 9 och 16 under skol­dagar, men inte under skollov och studiedagar. Närvaro­tiden förändras 30 dagar efter syskonets födelse.


Ändrade förhållanden
Vårdnadshavare är skyldig att meddela förändringar som påverkar behovet av plats i fritids­hem eller pedagogisk omsorg. Rätten till plats kan omprövas under pågående placering.

Säg upp plats på fritidshem

Klicka på länken nedan för att säga upp din plats på fritidshem.

Säg upp plats på fritidshem

Rätt till plats upphör den 31 juli det år barnet slutar årskurs 3.

Läs mer om våra avgifter genom att klicka på pilarna nedan

Avgift och betalning

För plats i fritidshem och peda­gogisk omsorg betalar vård­nads­havare en avgift. Samma avgift gäller för verksamheter i kommunal respektive en­skild regi.


Vad kostar det?

Avgiften beräknas i procent av hushållets bruttoinkomst (skattepliktig inkomst) per månad där barnet är folkbokfört. Med hus­håll avses gifta eller samman­boende.

Maxtaxa tillämpas. Det inne­bär att vid inkomster upp till 49 280 kronor betalas en fastställd procent­sats av hus­hållets brutto­inkomst per månad. Vid inkomster från 49 280 kr betalas högsta avgift.


Avgift i procent av hushållets brutto­inkomst
Barn 1: 2 % av inkomsten ‑ men max 986 kr/månad

Barn 2: 1 % av inkomsten ‑ men max 493 kr/månad

Barn 3: 1 % av inkomsten ‑ men max 493 kr/månad

Barn 4 och följande: ingen avgift­

För föräldra­lediga vårdnadshavare minskas avgiften med 61 procent.  


Syskonrabatt
När vårdnads­havare, boende på samma adress som barnet, har mer än ett barn med plats i förskola, pedagog­isk omsorg eller fritids­hem ges syskon­rabatt. Det yngst placerade barnet räknas som barn ett, nästa som barn två och så vidare. Från och med barn fyra debiteras ingen avgift.

Inskolning, planerings­dagar och normal ledighet

Avgift betalas från placer­ings­datum, inklusive dagar för inskolning. Minskad närvaro­tid under normal ledighet som till exempel semester, ferie­uppehåll och inskolning påverkar inte avgiften.

Verksamheten har rätt att genomföra fyra planerings­dagar per år utan att avdrag görs på avgiften. En förut­sättning är att barn vid behov ges möjlighet till verksamhet på en annan enhet. Verksam­heten ska meddela plan­erings­dagar minst två månader i förväg.

Betalning och delad faktura

Avgiften faktureras månads­vis och betalas under tolv månader per år. Vid sen betalning debiteras dröjs­måls­ränta och försenings­avgift enligt gällande räntelag.

Delad faktura
Om vårdnads­havare har gemensam vårdnad och barnet bor växelvis finns möjlighet att ansöka om delad faktura. Detta görs på en särskild blankett och innebär att båda vårdnads­havarna blir plats­inne­havare. Underskrift krävs av båda vårdnads­havare. Vid ansökan om delad faktura behöver varje vårdnadshavare lämna varsin inkomstuppgift och varsitt schema. Avgiften grundas på båda hushållens inkomster men över­stiger aldrig max­taxan.

Lämna inkomstuppgift

När vårdnads­havare tackar ja till erbjuden plats ska också inkomst­uppgift lämnas till Järfälla kommun.

Om vårdnadshavare inte lämnar inkomst­uppgift debiteras högsta avgift.

Om hushållets inkomst, familje­förhållande eller syssel­sättning ändras, eller om kommunen ber om det, ska vårdnads­havare alltid lämna ny uppgift.

Järfälla kommun gör en inkomst­jämförelse mot slutlig taxerad inkomst från Skatte­verket. Det innebär att en trettonde faktura kan komma att skickas ut med en slut­korrigering av avgiften.

Om det uppstår ett tillgodo­havande på en faktura avräknas beloppet på kommande fakturor vilket framgår av texten på fakturan.

Lämna eller ändra inkomstuppgift

Vilka inkomster ska räknas med?

 • Lön och andra skattepliktiga förmåner i anslutning till din anställning
 • Inkomst av näringsverksamhet
 • Skattepliktiga arvoden, till exempel arvodesersättning till familjehem
 • Vårdbidrag, skattepliktig del
 • Sjukpenning och sjukbidrag
 • Föräldrapenning och graviditetspenning
 • Arbetslöshetsersättning från A-kassa
 • Aktivitetsstöd
 • Pension
 • Livränta

Vilka inkomster ska inte räknas med?

 • Etableringsersättning
 • Försörjningsstöd
 • Bostadsbidrag
 • Barnbidrag
 • Studiemedel (bidrag och lån)

Om du har en oregelbunden månadsinkomst

Försök att räkna ut din genomsnittliga månadslön så att avgiften blir så rätt som möjligt.

Skuld till kommunen

Avgift som inte betalas trots påminnelse överförs till inkasso. Barn kan stängas av från sin plats på grund av bristande betalning. Familj som har en skuld till kommunen kan inte få plats såvida det inte föreligger särskilda skäl enligt Skol­lagen kapitel 8, 7 § och kapitel 14, 6 §.

Uppsägning av plats, flytt eller placering i annan kommun

Uppsägningstiden är 30 dagar och avgift betalas under uppsägnings­tiden.

Säg upp plats på fritidshem

Uppsägning av plats görs av den vårdnads­havare hos vilken barnet är folk­bok­fört. Undantag gäller om båda vårdnads­havarna är plats­innehavare.

Om en plats sägs upp men vårdnads­havare önskar ny plats inom fyra månader debiteras retroaktiv avgift för tiden där emellan.

Vid byte av skola inom kommunen behöver fritids­hems­platsen inte sägas upp. Den flyttas då automatiskt till den nya skolan. 


Flytt till annan kommun
Vid flytt till annan kommun får barnet behålla platsen i Järfälla i högst 30 dagar. Tiden räknas från nytt folk­bokförings­datum.


Placering i annan kommun
Vid önskemål om fritidshems­plats i en annan kommun måste en särskild ansökan göras till Järfälla kommun. Järfälla kommuns regler gäller och avgiften betalas till Järfälla kommun. Även uppsägning av plats görs till Järfälla kommun.

Blankett för att ansöka om barn­peng för fritidshem i en annan kommunPDF

Våra fullständiga avgifter och regler

Gäller från och med januari 2019.

Ladda ner våra avgifter och reglerPDF

Senast uppdaterad: 2020-02-19

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp