Innehåll

Skälby för- och grund­skola

Skälby för- och grundskola består av en förskola och skola med tillhörande fritidshemsverksamhet och fritidsklubb. På förskolan finns totalt fyra avdelningar om sammanlagt 120 barn. Skolan rymmer årskurserna F-6 och är i årskurs 1-3 fyrparallellig och i övriga årskurser treparallellig. I nuläget går 580 elever i skolan. Varje årskurs har ett fritidshem knutet till sig där drygt 330 elever är inskrivna. För årskurserna 4-6 erbjuds fritidsklubb under eftermiddagstid för cirka 100 elever.

Kontakt

Expedition
08-580 298 45

Vårdkasevägen 48
175 68 Järfälla

Rektor och förskolechef

Carl Johan Westman
08-580 298 98
carl.johan.westman@jarfalla.se

Fler kontaktuppgifter

Biträdande rektor
Malin Hallgren Keller
08-580 298 47
malin.hallgren.keller@jarfalla.se

Biträdande rektor
Emil Lönn
08-580 298 36
emil.lonn@jarfalla.se

Intendent (ekonomi och fastighet)
Monica Åkerström
08-580 298 29
monica.akerstrom@jarfalla.se

Skoladministratör
Monika Tingsdal
08-580 298 45
monika.tingsdal@jarfalla.se

Kurator
Julia Danin
08-580 286 67
julia.danin@jarfalla.se

Skolpsykolog
Konstantinos Koutis
08-580 245 09
konstantinos.koutis@jarfalla.se

Skolsköterska
Hanna Carrillo Lindström
08-580 294 10
hanna.carrillo.lindstrom@jarfalla.se

Kökschef
Benny Jansson
08-580 298 33
benny.jansson@jarfalla.se

 

Avdelningar
Förskolan, avdelning Smaragden
08-580 298 11

Förskolan, avdelning Diamanten
08-580 298 27

Förskolan, avdelning Rubinen
08-580 298 26

Förskolan, avdelning Safiren
08-580 298 42

Förskoleklass, fritidshem 
08-580 285 37

Årskurs 1, fritidshem A+B
08-580 298 34

Årskurs 1, fritidshem C+D
08-580 298 35

Årskurs 2, fritidshem A+B
08-580 298 37

Årskurs 2, fritidshem C+D
08-580 297 95

Årskurs 3, fritidshem A+B
08-580 298 15

Årskurs 3, fritidshem C+D
08-580 298 31

Fritidsklubb, Korpen
08-580 298 44

Välkommen till Skälby för- och grundskola!

Fakta

 • Kommunal F-6-skola i Skälby
 • Antal elever: 565[1]
 • [1] Oktober 2020

Skälby för- och grundskolas 100 %-vision

Kunskaper

Alla elever på Skälby grund­skola

 • ges förutsättningar för att nå minst godtagbara kunskaper i varje ämne och årskurs
 • förstår och tar ansvar över det egna lärandet och successivt utvecklar förmågan att se nästa steg i sitt lärande.

Alla barn på Skälby förskola

 • ges goda grunder för ett fortsatt och livslångt lärande
 • förstår och reflekterar över sin egen utveckling.

Trygghet och trivsel

Alla elever på Skälby för- och grundskola

 • upplever sig trygga i vår förskole- skolmiljö
 • blir bemötta med respekt och omsorg
 • ges förutsättningar att bli goda demokratiska medborgare.

Vår verksamhet

På Skälby för- och grundskola bedrivs verksamhet för barn i åldrarna 1-12 år: Förskola för barn i åldern 1-5 år, förskole­klas­ser, årskurs 1-6 samt fritidshem och fritidsklubb. Med barnen och alla som arbetar i vår organisation, rymmer enheten drygt 800 personer varje dag. Verksam­hetens pedagogiska grundsyn utgår ifrån våra läroplaner, kursplaner, kommunala mål, barn­konventionen och övriga styrdokument.

På Skälby för- och grundskola har vi egna tillagningskök för våra båda verksamheterna med sju anställda varav en kökschef. Skolans ledning utgörs av rektor samt två biträdande rektorer. Övrig administrativ personal utgörs av intendent, administratör samt vaktmästare. Till enheten räknas också elevhälsopersonal bestående av skolkurator, skolpsykolog samt skolsköterska.

Förskola

Förskolan är för barn 1-5 år, fördelat i grupper om 1-åringar, 2-4-åringar samt 4-5-åringar.

Förskolans uppdrag är att erbjuda en verksamhet som främjar barnens allsidi­ga utveckling. Verksamheten präglas av den egna leken som får ta stort utrymme. Vi arbetar med natur, rörelse och skapande, där språk och mate­matik har en stor betydelse.

Förskolan följer det forskande och kompetenta barnet och ger det rikligt med tillfällen att upptäcka, expe­rimentera och utforska. Med vårt tema­inriktade arbetssätt vill vi utveckla barnens förmå­ga att uttrycka fantasi, inlevel­se, empati och glädje.

Förskoleklasser

Förskoleklassernas främsta mål är att ge barnen en trygg och positiv introduktion i grundskolans värld.

Vi vill ta tillvara barnens tidigare erfarenheter för att främja deras utveckling och arbeta för en smidig övergång till skolår 1. Detta gör vi genom ett tematiskt arbetssätt bland annat genom språk- och matematiklekar, skapande aktiviteter, musik och idrott. Utrymme för lek och rörelse är en självklar del av dagen.

Verksamheten pågår klockan 08.00-13.00 varje dag under läsåret. I detta ingår att alla äter lunch. Deltagandet i förskoleklass är obligatoriskt.


Barn skriver ord på golvet med bokstäver på lappar.

Årskurs 1-6

Grupperna i skolan är indelade i åldershomogena arbetslag, detta för att utnyttja personalens olika kompetenser och för att skapa en större kontinuitet för barnen i deras möte med personal från olika verksamheter.

Vi arbetar med våra prioriterade fokusområden med målsättning att förbättra elevernas upplevelse av trygghet och studiero och en högre kvalitet i undervisningen. Vi arbetar utifrån läroplanens mål. Att arbeta målstyrt ger oss möjlighet att använda tiden på ett flexibelt sätt för en god kunskapsutveckling hos varje elev. Vi arbetar ständigt med social och emotionell träning i vårt värdegrundsarbete.

Fritidshem

Elever från förskoleklass till årskurs 3 har rätt till fritidsverksamhet. För elever med morgonomsorg finns det möjlighet att äta frukost på skolan. Från klockan 07.30 finns pedagoger ute på gården för att ta emot elever och föräldrar. Efter skoldagens slut bedrivs verksamheten i åldershomogena grupper på fyra olika avdelningar. Fritidshemmen har egna lokaler som finns i skolan men fritidshemmen använder också klassrum, idrottssal och ateljéer.

Verksamheten är målstyrd med en tydlig veckostruktur som utgår ifrån läroplanen och elevernas intressen och behov. Fokus ligger på social träning, kreativitet, värdegrund och lärande. Verksamheten bedrivs både inomhus och utomhus.

För elever i årskurs 4-6 erbjuder skolan en fritidsklubb under eftermiddagarna och skollov. Här ges eleverna möjlighet att prova olika skapandetekniker, delta i rockskola, göra läxor samt mycket annat.

Förskola och fritidshem har öppet mellan klockan 06.30-17.30.

Fritidsklubben har öppet mellan kl 09.00-17.00.

Barn och elevers inflytande

Det är viktigt att barnen/eleverna deltar i den demokratiska processen runt olika beslut. Vi på Skälby för- och grundskola strävar efter att det i det dagliga arbetet hela tiden ska ges möjligheter till elevinflytande och eget ansvarstagande. På det här sättet arbetar vi aktivt för att skapa förutsättningar för barn/elever att erövra de förmågor som krävs i ett demokratiskt samhälle. Att göra sin röst hörd i alla frågor och beslut som rör dem. Och att lyssna till barn/elevers perspektiv och respektera och ta tillvara deras åsikter.

Detta görs bland annat genom:

 • Barnråd
 • Klassråd
 • Elevråd
Elever står lutade mot en vägg med ett ben lyft med foten mot väggen.

Föräldra­samverkan

På Skälby för- och grundskola har vi en handlingsplan för föräldradelaktighet. Det är viktigt för oss att föräldrar ska kunna vara medansvariga i sina barns skolgång.

Vårt föräldraråd består av en föräldrarepresentant från varje avdelning/klass. Föräldrarådet träffas tillsammans med skolledningen fyra gånger per läsår.

Syftet är att fungera som en samrådsgrupp för alla barn/elevers och familjers bästa på vår förskola och skola.

Föräldrarådet syftar också till att öka delaktigheten och ge vårdnadshavare ett inflytande över barnens förskoletid och elevernas skolgång.

Föräldrarådet vid Skälby för- och grundskola organiserar sedan 2003 en gemensam aktivitet kallad föräldravandring. Föräldrar i grupper om 3-4 vistas kvällstid runt skolan under höst och vår. Det främsta syftet med denna insats är att man finns tillgänglig som vuxen och då samtidigt fungerar som normbildare och förebyggande kraft.

Tillsammans tar vi ansvar.

Vårdnadshavare erbjuds också varje år på olika sätt att skriftligen utvärdera våra verksamheter. Minst en gång per läsår bjuder vi in till föräldramöten och utvecklingssamtal i skolan. På förskolan har vi ett föräldramöte och ett utvecklingssamtal per år. Vid samtalen i skolan gör elev, vårdnadshavare och lärare, en individuell utvecklingsplan (IUP) tillsammans med skriftliga omdömen. Vårdnadshavare är alltid välkomna att vara med sina barn i deras vardag på förskolan och skolan efter överenskommelse med personalen.

Miljöarbete

Skälby för- och grundskola har enligt överenskommelse med kommunledningskontoret förbundit sig till att delta i kommunens miljödiplomeringsprojekt. Tillsammans med barn- och ungdomsförvaltningen arbetar Skälby för och grundskola med miljöpolicy och miljömål. Vår enhet uppfyller barn- och ungdomsförvaltningens miljömål och rutiner och är därmed miljödiplomerad med miljödiplom guld.

Målet för alla som arbetar på Skälby för- och grundskola är att få medvetna, vetgiriga och miljöengagerade barn.

Verksamheten uppfyller miljölagstiftningens krav och har utöver dessa vidtagit åtgärder för miljöanpassning i enlighet med överenskommelsen.

Kommunens miljöpolicy uttrycker att alla ska ha kunskap om miljöns betydelse, både globalt och lokalt. Detta för att se sin egen betydelse i påverkan mot ett ekologiskt hållbart samhälle.

Likabehandling - Social samverkan

Likabehandlingsarbetet utgår från gällande lagstiftning, Skolverkets riktlinjer och Skälby för- och grundskolas likabehandlingsplan.

All personal på Skälby för- och grundskola är väl insatta i likabehandlingsarbetet på enheten och all personal arbetar för det främjande arbetet utifrån likabehandlingsplanen.

Planen omarbetas varje år och innefattar mål, strategier och arbetsprocesser gällande detta viktiga arbete.

I det förebyggande arbetet att motverka mobbing, kränkande behandling och diskriminering är den sociala samverkansgruppen (SSG) viktig. I denna grupp ingår personal från alla åldersgrupper från förskolan och grundskolan, vilka har en bred kompetens och kontakt med många barn/elever. När barn/elever känner oro arbetar gruppen efter en fastställd handlingsplan. Det är viktigt för oss på Skälby för- och grundskola att alla barn och elever känner sig trygga och vet vem de kan vända sig till när det är något de behöver hjälp med. SSG träffas regelbundet för att fånga upp de barn och elever som behöver stöd och hjälp.

SSG har utarbetat verktyg till hjälp för likabehandlingsarbetet, bland annat ett internt mätverktyg i form av trygghetsenkäter och även ”Huset”-undersökning om trygga/otrygga platser i och runt Skälby för-och grundskola.

Mobbing är det när en eller flera personer utsätter någon för negativa handlingar upprepade gånger och under en viss tid.

En negativ handling är det när någon tillfogar en annan person skada eller obehag. Sådana handlingar kan utföras verbalt, vid fysisk kontakt, genom att skada någons personliga egendom eller indirekt genom utfrysning och isolering.


Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp