Gå direkt till sidans innehåll

Skälby för- och grund­skola

Skälby för- och grund­skola består av en förskola och skola med tillhörande fritidshems­verksamhet och fritids­klubb. På förskolan finns totalt fyra avdelningar om samman­lagt 120 barn. Skolan rymmer års­kurserna 1-6 samt förskole­klass­­verksamhet och är i huvudsak tre­parallellig - undan­taget förskoleklass och årskurs 1 som har fyra paralleller. I nuläget går 570 elever i skolan.

Kontakt

Expedition
08-580 298 45

Vårdkasevägen 48
175 68 Järfälla

Rektor och förskolechef

Carl Johan Westman
08-580 298 98
carl.johan.westman@jarfalla.se

Välkommen till Skälby för- och grundskola!

På grund av rådande omständigheter kommer vi tyvärr inte att kunna ta emot våra blivande föräldrar på öppet hus som vi brukar och önskar. Men här hittar du en broschyr och en film om vår fina skola som berättar om oss, våra lokaler och om hur det är att vara elev här. Mycket nöje!


Dags för skolval 2021

Nu är det dags att önska skola inför höstterminen 2021. Länk till skolvalet hittar du här nedanför:

Till skolvalet (e-tjänst)

Fler kontaktuppgifter

Biträdande rektor
Malin Hallgren Keller
08-580 298 47
malin.hallgren.keller@jarfalla.se

Biträdande rektor
Emil Lönn
08-580 298 36
emil.lonn@jarfalla.se

Intendent (ekonomi och fastighet)
Monica Åkerström
08-580 298 29
monica.akerstrom@jarfalla.se

Skoladministratör
Monika Tingsdal
08-580 298 45
monika.tingsdal@jarfalla.se

Kurator
Caroline Lund
08-580 296 42
caroline.lund@jarfalla.se

Skolsykolog
Lisa Björnström
08-580 226 59
lisa.bjornstrom@jarfalla.se

Skolsköterska
Hanna Carrillo Lindström
08-580 294 10
hanna.carrillo.lindstrom@jarfalla.se

Kökschef
Benny Jansson
08-580 298 33
benny.jansson@jarfalla.se

Avdelningar
Förskolan, avdelning Smaragden
08-580 298 11

Förskolan, avdelning Diamanten
08-580 298 27

Förskolan, avdelning Rubinen
08-580 298 26

Förskolan, avdelning Safiren
08-580 298 42

Förskoleklass, fritidshem A+B
08-580 298 37

Förskoleklass, fritidshem C+D
08-580 297 95

Årskurs 1, fritidshem A+B
08-580 298 15

Årskurs 1, fritidshem C+D
08-580 298 31

Årskurs 2, fritidshem
08-580 298 35

Årskurs 3, fritidshem
08-580 298 34

Årskurs 4/5, fritidsklubb, Korpen
08-580 298 44

Varje årskurs har ett fritidshem knutet till sig där drygt 330 elever är inskrivna. För årskurserna 4-6 erbjuds fritidsklubb under efter­middags­tid för cirka 100 elever.

Enheten har ett eget tillagnings­kök med sex anställda varav en kökschef. Skolans ledning utgörs av rektor samt två biträdande rektorer. Övrig administrativ personal utgörs av intendent, administratör samt vaktmästare. Till enheten räknas också elev­hälsopersonal bestående av skolkurator, skolpsykolog samt skolsköterska.

Fakta

 • Kommunal F-6-skola i Skälby
 • Antal elever: 565[1]
 • [1] Oktober 2020

Skälby för- och grundskolas 100 %-vision

Kunskaper

Alla elever på Skälby grund­skola

 • ges förutsättningar för att nå minst godtagbara kunskaper i varje ämne och årskurs
 • förstår och tar ansvar över det egna lärandet och successivt utvecklar förmågan att se nästa steg i sitt lärande.

Alla barn på Skälby förskola

 • ges goda grunder för ett fortsatt och livslångt lärande
 • förstår och reflekterar över sin egen utveckling.

Trygghet och trivsel

Alla elever på Skälby för- och grundskola

 • upplever sig trygga i vår förskole- skolmiljö
 • blir bemötta med respekt och omsorg
 • ges förutsättningar att bli goda demokratiska medborgare.

Vår verksamhet

På Skälby för- och grundskola bedrivs verksamhet för barn i åldrarna 1-12 år: Förskola för barn i åldern 1-5 år, förskole­klas­ser, årskurs 1-6 samt fritidshem och fritidsklubb. Med barnen och alla som arbetar i vår organisation, rymmer enheten drygt 800 personer varje dag. Verksam­hetens pedagogiska grundsyn utgår ifrån våra läroplaner, kursplaner, kommunala mål, barn­konventionen och övriga styrdokument.

Förskola

Förskolan är för barn 1-5 år, fördelat i grupper om 1-åringar, 2-4-åringar samt 4-5-åringar.

Förskolans uppdrag är att erbjuda en verksamhet som främjar barnens allsidi­ga utveckling. Verksamheten präglas av den egna leken som får ta stort utrymme. Vi arbetar med natur, rörelse och skapande, där språk och mate­matik har en stor betydelse.

Förskolan följer det forskande och kompetenta barnet och ger det rikligt med tillfällen att upptäcka, expe­rimentera och utforska. Med vårt tema­inriktade arbetssätt vill vi utveckla barnens förmå­ga att uttrycka fantasi, inlevel­se, empati och glädje.

Förskoleklasser

Förskoleklassernas främsta mål är att ge barnen en trygg och positiv introduktion i grundskolans värld.

Vi vill ta tillvara bar­nens tidigare erfarenheter för att främja deras utveck­ling och arbeta för en smidig övergång till skolår 1. Detta gör vi genom ett tematiskt arbets­sätt bland annat genom språk- och matematiklekar, skapande aktiviteter, musik och idrott. Utrymme för lek och rörelse är en självklar del av dagen.

Verksamheten pågår klockan 08.00-13.00 varje dag under läsåret. I detta ingår att alla äter lunch. Deltagandet i förskoleklass är obligatoriskt.

Barn skriver ord på golvet med bokstäver på lappar.

Årskurs 1-6

Grupperna i skolan är indelade i åldershomogena arbetslag, detta för att utnyttja persona­lens olika kompetenser och för att skapa en större kontinuitet för barnen i deras möte med personal från olika verksam­heter.

Vi arbetar med våra prioriterade fokusområden med målsättning att förbättra elevernas upplevelse av trygghet och studiero och en högre kvalitet i undervisningen. Vi arbetar utifrån läroplanens mål. Att arbeta målstyrt ger oss möjlighet att använda tiden på ett flexibelt sätt för en god kunskapsutveckling hos varje elev. Vi arbetar ständigt med social och emotionell träning i vårt värdegrundsarbete.

Fritidshem

Elever från förskoleklass till årskurs 3 har rätt till fritids­verksamhet. För de elever med morgonomsorg finns möjlig­het att äta frukost på skolan. Från klockan 07.30 finns pedagoger ute på gården för att ta emot elever och föräldrar. Efter skoldagens slut bedrivs verksamheten i åldershomogena grupper på fyra olika avdelningar. Fritids­hemmen har egna lokaler som finns i skolan men fritids­hemmen använder också klassrum, idrottssal och ateljéer.

Verksamheten är målstyrd med en tydlig veckostruktur som utgår ifrån läroplanen och elevernas intressen och behov. Fokus ligger på social träning, kreativitet, värde­grund och lärande. Verksam­heten bedrivs både inomhus som utomhus.

För elever i årskurs 4-6 erbjuder skolan en fritids­klubb under eftermiddagarna och skollov. Här ges eleverna möjlighet att prova olika skapande­tekniker, delta i rockskola, göra läxor samt mycket annat.

Förskola och fritidshem har öppet mellan klockan 06.30-17.30.

Fritidsklubben har öppet mellan kl 09.00-17.00.

Barn och elevers inflytande

Det är viktigt att barnen/eleverna deltar i den demokratiska processen runt olika beslut. Vi på Skälby för- och grundskola strävar efter att i det dagliga arbetet hela tiden ska ges möjligheter till elevinflytande och eget ansvarstagande. På det här sättet arbetar vi aktivt för att skapa förutsättningar för barn/elever att erövra de förmågor som krävs i ett demokratiskt samhälle. Att göra sin röst hörd i alla frågor och beslut som rör dem. Och att lyssna till barn/elevers perspektiv och respektera och ta tillvara deras åsikter.

Detta görs bland annat genom:

  • Barnråd
  • Klassråd
  • Elevråd
  Elever står lutade mot en vägg med ett ben lyft med foten mot väggen.

  Föräldra­samverkan

  På Skälby för- och grundskola har vi en handlingsplan för föräldradelaktighet. Det är viktigt för oss att föräldrar ska kunna vara medansvariga i sina barns skolgång.

  Vårt föräldraråd består av en föräldra­representant från varje avdelning/klass. Föräldrarådet träffas tillsam­mans med skolledningen fyra gånger per läsår.

  Vårdnadshavare erbjuds också varje år på olika sätt att skriftligen utvärdera våra verksamheter. Minst en gång pers läsår bjuder vi in till föräldramöten och utvecklingssamtal i skolan. På förskolan har vi ett föräldramöte och ett utvecklingssamtal per år. Vid samtalen i skolan gör elev, vårdnadshavare och lärare, en individuell utvecklingsplan (IUP) tillsammans med skriftliga omdömen. Vårdnadshavare är alltid välkomna att vara med sina barn i deras vardag på förskolan och skolan efter överenskommelse med personalen.

  Föräldrarådet vid Skälby för- och grundskola organiserar sedan 2003 en gemensam aktivitet kallad föräldra­vandring. Föräldrar i grupper om 3-4 vistas kvälls­tid runt skolan under höst och vår. Det främsta syftet med denna insats är att man finns till­gänglig som vuxen och då samtidigt fungerar som normbildare och förebyggan­de kraft. Tillsammans tar vi ansvar.

  Miljöarbete

  Skälby för- och grundskola har enligt överenskommelse med kommunlednings­konto­ret förbundit sig till att delta i kommunens miljödiplome­ringsprojekt. Tillsammans med barn- och ungdomsför­valtningen arbetar Skälby för- och grundskola med miljöpo­licy och miljömål. Vår enhet uppfyller barn- och ungdoms­förvaltningens miljömål och rutiner och är därmed miljö­diplomerad med miljödiplom guld.

  Målet för alla som arbetar på Skälby för- och grundskola är att få medvetna, vetgiriga och miljöengagerade barn.

  Verksamheten uppfyller miljölagstiftningens krav och har utöver dessa vidtagit åtgärder för miljöanpassning i enlighet med överenskommelsen.

  Kommunens miljöpolicy uttrycker att alla ska ha kunskap om miljöns betydelse, både globalt och lokalt. Detta för att se sin egen betydelse i påverkan mot ett ekologiskt hållbart samhälle.

  Likabehandling — Social samverkan

  Likabehandlingsarbetet utgår från gällande lagstiftning, Skolverkets riktlinjer och Skälby för- och grundskolas likabehandlingsplan.

  All personal på Skälby för- och grundskola är väl insatta i likabehandlingsarbetet på enheten och all personal arbetar för det främjande arbetet utifrån likabehandlingsplanen.

  Planen omarbetas varje år och innefattar mål, strategier och arbetsprocesser gällande detta viktiga arbete.

  I det förebyggande arbetet att motverka mobbing, kränkande behandling och diskriminering är den sociala samverkansgruppen (SSG) viktig. I denna grupp ingår personal från alla åldersgrupper från förskolan och grundskolan, vilka har en bred kompetens och kontakt med många barn/elever. När barn/elever känner oro arbetar gruppen efter en fastställd handlingsplan. Det är viktigt för oss på Skälby för- och grundskola att alla barn och elever känner sig trygga och vet till vem de kan vända sig när det är något de behöver hjälp med. SSG träffas regelbundet för att fånga upp de barn och elever som behöver stöd och hjälp.

  SSG har utarbetat verktyg till hjälp för likabehandlingsarbetet, bland annat ett internt mätverktyg i form av trygghetsenkäter och även "Huset"-undersökning om trygga/otrygga platser i och runt Skälby för- och grundskola.

  Mobbing är det när en eller flera personer utsätter någon för negativa handlingar upprepade gånger och under en viss tid.

  En negativ handling är det när någon tillfogar en annan person skada eller obehag. Sådana handlingar kan utföras verbalt, vid fysisk kontakt, genom att skada någons personliga egendom eller indirekt genom utfrysning och isolering.

  Senast uppdaterad:

  Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

  Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

  Påtala bristande tillgänglighet
  Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

  Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.  Upp