Gå direkt till sidans innehåll

Lundskolan

Lundskolan ligger naturskönt nära Mälaren i Viksjö. Skolan är omringad av fina grön­områden som lockar till lek och rörelse. Vi har idag 430 elever från förskole­klass till och med års­kurs 6.

Kontakt

Expedition
08-580 295 01

Bondevägen 1
175 45 Järfälla

Rektor

Katarina Hawkins
08-580 295 02
katarina.hawkins@jarfalla.se

Information inför skolvalet 2021

Nyfiken på Lundskolan? Här har vi samlat lite information som visar upp vår fina skola lite tydligare. Mycket nöje!

Lundskolan - vilka vi är och hur vi jobbarPDF

Dags för skolval 2021

Nu är det dags att önska skola inför höstterminen 2021. Länk till skolvalet hittar du här nedanför:

Till skolvalet (e-tjänst)

Fler kontaktuppgifter

Biträdande rektor
Maria Sandberg
08-580 295 87
maria.sandberg3@jarfalla.se

Skoladministratör
Ulrica Löwenhamn
08-580 295 01
ulrica.lowenhamn@jarfalla.se

Skolsköterska

Cecilia Israelsson
08 580 228 91
cecilia.israelsson@jarfalla.se

Skolpsykolog
Thomas Brodén
08-580 297 85
thomas.broden@jarfalla.se

Skolkurator
Tove Öh
08-580 227 08
tove.oh@jarfalla.se

Speciallärare
Johanna Åsman
johanna.asman@jarfalla.se

Speciallärare
Sara Isberg
sara.isberg@jarfalla.se

Intendent
Helen Spåls
08-580 288 96
helen.spals@jarfalla.se

Fritidsklubb Palmen
08-580 293 77

Fritidshem Kastanjen (förskoleklass)
08-580 281 27

Fritidshem Boken
08-580 293 72

Fritidshem Linden
08-580 299 78

Fritidshem Björken
08-580 299 73

Fakta

  • Kommunal F-6-skola i Viksjö
  • Antal elever: 428[1]
  • [1] Oktober 2020

Lundskolan invigdes 1976 och är belägen i närheten av torpet "Lilla Lund", därav namnet Lundskolan.

Organisationen är uppdelad i team från förskoleklass till årskurs 6 för att skapa goda förutsättningar för utveckling och lärande samt trygghet och kontinuitet för elever, pedagoger och föräldrar. Våra verksamheter är förskoleklass, grundskola årskurs 1-6, fritidshem (för elever i förskoleklass till och med årskurs 3) och fritidsklubb (för elever årskurs 4-6).

Arbetssätt

Lustfyllt lärande ger alla möjligheter

Utbildningen på Lundskolan utgår från relevanta styrdokument. Den pedagogiska verksamheten under skol- och fritidstid, planeras utifrån läroplanens (Lgr 11) formuleringar. Kunskaper, trygghet och arbetsro står i fokus.

Lundskolan arbetar systematiskt med sitt kvalitetsarbete och har fokus på att utveckla verksamheten. Skolutvecklingsgruppen leder arbetet med att utifrån resultat och måluppfyllelse, formulera mål och insatser med syfte att fortsätta utveckla verksamheten.

Olika verktyg för lärande

Människor lär sig på olika sätt och vi strävar efter att ge våra elever många olika verktyg för lärande.

Undervisningen i förskoleklass utgår från läroplanens kursplaner för de olika skol­ämnena och är numera obligatorisk för alla. Undervisningen utgår från kurs­planerna i Lgr 11 där lärande varvas med lek under hela skol- och fritidsdagen.

Vi arbetar med LösningsInriktad Pedagogik LIP. Lösningsinriktad pedagogik erbjuder ett positivt sätt att förhålla sig till varandra och till själva inlärningsprocessen. Det är ett förhållningssätt som genomsyras av en tilltro till individens egna resurser och kompetenser och ett respektfullt bemötande.

IKT – informations- och kommunikationsteknik – är ett av flera verktyg för lärande i undervisningen. Det finns interaktiva Smartboards i alla klassrum samt skrivplattor som ofta används av pedagoger och elever. Från åk 4 har eleverna egna skrivplattor. Skolan har en spjutspetsgrupp bestående av mellanstadieelever som kompetens­utvecklar andra elever och pedagoger.

Lundskolan integrerar kultur av olika slag i undervisningen. Vi samarbetar med kommunens Kulturskola och elever i åk 3 erbjuds möjlighet att spela instrument och ingå i skolans orkester. ”Skapande skola”, ”Amatörer möter proffs” och skolbio kompletterar vår undervisning och verksamhet.

Lundskolans naturnära läge ger oss fina möjligheter att bedriva undervisning i olika ämnen utomhus, särskilt gynnas natur- och miljöundervisningen. Skolan har fått miljöcertifiering för sitt miljöarbete och tillsammans med våra elever arbetar vi för att öka vår miljömedvetenhet och bli ansvarstagande världsmedborgare.

Skolans elevhälsoteam EHT bestående av två specialpedagoger, skolkurator, skol­psykolog, skolsköterska, biträdande rektor och rektor, följer elevernas utveckling och lärande. EHT följer upp elevresultat och ansvarar tillsammans med pedagogerna för att stötta eleverna i sitt lärande och vid behov sätta in olika insatser och stöd.

Elevinflytande

Elevernas rätt till inflytande och ansvar kan gälla undervisningens utformning och arbetsmiljön, innehållet i undervisningen, skolans likabehandlingsplan, skolans trivselregler eller hur skolgården ska se ut.

Klassråd

På Lundskolan har alla elevgrupper klassråd varje vecka. På klassrådet har eleverna möjlighet att diskutera aktuella frågor och träna sig i ett demokratiskt tänkande. I varje barngrupp finns det representanter till skolans elevråd som träffas en gång per månad. I elevrådet behandlas frågor som inkommit från klassrådet, där diskuteras även övergripande frågor som till exempel "hur vi är mot varandra", miljöfrågor och skolmat.

Elevråd

Elevrådets syfte är att vara ett forum för eleverna att utveckla sin skolvardag på ett positivt sätt samt att lära sig demokratiska tillvägagångssätt. Varje klass från årskurs 1 - årskurs 5 har två representanter i elevrådet. Elevrådet organiserar även matråd där elevernas synpunkter på mat, miljö och trivsel i matsalen tas tillvara. Matsalspersonalen svarar också på elevernas frågor om skolmaten.

Föräldrasamverkan

Lundskolan förväntar sig att du som vårdnadshavare är delaktig i ditt barns skolgång, utveckling och lärande. Vi är måna om ett gott samarbete och dialog kring ert barn. En god relation mellan hem och skola skapar goda förutsättningar för en positiv skolgång och graden av engagemang hänger ofta ihop med möjlighet till insyn och inflytande. Ta del av skolans information och kommunicera med ditt barns pedagoger. Bekräfta och uppmärksamma det positiva och vid behov ta upp frågor du undrar över. Skolan använder Vklass som informations- och kommunikationskanal. Vid utvecklings­samtalet varje termin beslutar elev, vårdnadshavare och lärare vilka mål som ska sättas i elevens individuella utvecklingsplan (IUP). Följ ditt barns lärande och utveckling i det skriftliga omdömet/IUP som publiceras på Vklass.

I skolans Förväntansdokument beskrivs vilka förväntningar som finns på elev, hem och skola. Vi tränar våra elever att växa i ansvarstagande för sitt lärande och att bidra till en god arbetsmiljö.

Skolans föräldraförening LUFF träffar kontinuerligt skolledningen och samverkar kring skolans fortsatta utveckling.

Vision och värdegrund

Lundskolans vision är "Ett lustfyllt lärande ger alla möjligheter".

Vi arbetar ständigt för att eleverna ska uppleva och bidra till en trygg arbetsmiljö i skolan och där allas rätt till god arbetsro är en rättighet. Vi tränar eleverna i att ta ansvar för sitt eget lärande, för en god arbetsmiljö och att vår gemensamma arbetsmiljö präglas av trygghet och ordning och reda.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp