Gå direkt till sidans innehåll

Sandvik för- och grund­skola

Sandvikskolan är den lilla skolan med de stora möjlig­heterna. Skolan är natur­skönt belägen med ca 350 barn/elever. Många verksam­heter ryms inom vår organisation: för­skola, grund­skola F-5, grund­skola för elever med autism, grund­särskola, fritids­hem och fritids­klubb. Lärare, fritids­peda­goger, fritids­ledare, resurs­peda­goger, för­skol­lärare och barn­skötare arbetar till­sammans i arbets­lag. Det gör att till­gången på vuxna, för Sand­viks barn/elever är stor. Vår personal sam­arbetar för att ge barnen/elev­erna bästa möjliga in­lärnings­miljö och stimulera kunskaps­sökande på olika sätt.

Kontakt

Expedition
08-580 297 83

Färggränd 2
175 47 Järfälla

Rektor

Jessica Blomgren
08-580 297 90
jessica.blomgren@jarfalla.se

Fler kontaktuppgifter

Junibacken
08-580 297 42

Lönneberga
08-580 297 41

Bullerbyn
08-580 292 05

Katthult
08-580 297 48

Saltkråkan
08-580 297 19

Mattisskogen
08-580 287 29

Förskoleklass
08-580 297 67

År 1
08-580 297 38

År 2
08-580 229 64

År 3
08-580 297 23

År 4
08-580 297 87

År 5
08-580 297 22

Grundsärskolan Månen
08-580 297 39

Klubben
08-580 297 89

Skolkurator
08-580 286 98

Skolsköterska
08-580 298 38

Skolpsykolog
08-580 226 49

Vaktmästare
08-580 297 84

Fakta

  • Kommunal F-5-skola i Viksjö
  • Antal elever: 220[1]
  • Antal elever per lärare: 14,4 (omräknat till heltidstjänster)[1]
  • Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen: 100 %[1]
  • Elever i årskurs 5 som känner sig trygga i skolan: 81 %[2]
  • Elever i årskurs 5 som är nöjda med skolan som helhet: 62 %[2]
  • [1] Skolverket, oktober 2018
  • [2] Skolinspektionen, 2018

Arbetssätt

Sandvikskolans förskola utnyttjar skolans närhet till naturen. Barnen får leka i skogen varje vecka hela året för att få lustfyllda skogs­upplevelser och för att få uppleva årstids­växlingar i naturen. På förskolan finns också en sovaltan där barnen får sova ute i den friska luften.

Sandvikskolan har även en uteförskola där barnen genom mycket vistelse i skog och mark får en ökad förståelse för, och lär sig vara rädda om, djur och natur.

Sandvikskolans grund­särskola har som mål att eleverna ska inkluderas i skolans verksamhet. Målet med inkluderande under­visning är att erbjuda elev­erna gemenskap och delaktig­het tillsammans med övriga elever och vuxna i skolan. Sandvik­skolans grund­sär­skola vill skapa för­utsätt­ningar för att eleverna ska bli så självständiga som möjligt samt skapa ett tryggt och förtroende­fullt arbetssätt med både elever och föräldrar.

Sandvikskolans grundskola F-5 är en skola med stor personal­täthet. I varje klass finns två behöriga lärare, resurs­pedagoger samt fritids­personal vilket gör det möjligt att dela klasserna i mindre grupper efter behov. Detta gör att eleverna får mer individ­uellt stöd i sitt skolarbete.

På Sandvikskolan har vi ett inkluderande arbetssätt. Det innebär att alla elever ska känna delaktighet i alla skolans verksamheter. Elever med en diagnos inom autism­spektrumet har stöd av resurs­pedagoger och är inklu­derade i sin grund­skoleklass under hela skol­dagen.

Elev- och barninflytande

Sandvikskolans förskola strävar efter att barnen ska ha inflytande över sin dag. Barnen har val­möjligheter i samlingen, leken, mat­situationen och i skapande.

I Sandvikskolans grundskola får eleverna möjlighet att påverka sin vardag genom att delta i beslut. Varje klass har klassråd där olika frågor som eleverna tar upp diskuteras. De frågor som berör hela skolan skickas vidare till elevråds­styrelsen för diskussion och eventuellt beslut. Elevråds­styrelsen består av elever från alla skolans klasser. Det är även elever som är ordförande och sekreterare. Personal från skolan deltar i elevråds­mötena och har som uppgift att stötta, lyssna och förklara.

Föräldra­samverkan

Sandvikskolan har ett föräldraråd som består av föräldrar, med barn i alla verksamheter. Här har alla föräldrarna möjlighet att påverka förskolans, grund­skolans och grundsär­skolans verksamheter, genom sina representanter. Föräldra­rådet är ett forum för ömsesidig information och inflytande i gemensamma frågor.

Senast uppdaterad: 2019-09-03

Upp