Gå direkt till sidans innehåll

Skolval

Här kan du hitta information om det kommande skolvalet till förskoleklass och årskurs 7 för läsåret 2021/2022. Sidan uppdateras löpande.

När öppnar skolvalet?

E-tjänsten för skolvalet öppnar den 8 februari och stänger den 1 mars.

Hantering av kö

Om du har lämnat ett önskemål och inte har fått den skolan du önskat i första hand, är ditt barn placerad i kö till högre rangordnade skolor. Om en reservplats blir aktuell i ditt fall kommer du att få ett erbjudande från den önskade skolan.

Besked om skolplacering

I mars får du ett preliminärt besked om skolplacering från oss. Om du inte har fått ditt förstahands­alternativ och har gjort ett aktivt önskemål så ställs du automatiskt i kö till högre rangordnade skolor.

Efter det preliminära beskedet kommer lediga platser uppstå på skolorna och reservplatser fördelas efter köordning. I april får du ett slutgiltigt beslut på skolplacering från oss. Observera att fristående skolor kan lämna besked om skolplats vid en annan tidpunkt.

Mer information hittar du i ditt placeringsbesked.

Så här fördelas platserna

Så långt det är möjligt försöker vi placera ditt barn efter dina önskemål. Kommer ditt barn inte in på sitt förstahandsalternativ, försöker kommunen tillgodose andrahands­alternativet och så vidare.

Platserna fördelas utifrån följande ordning:

 1. Elev med skyddad identitet
 2. Elev med syskonförtur (gäller endast förskoleklass och om syskon går i årskurs 1-3 på önskad skola, endast syskon folkbokförda på samma adress ger syskonförtur)
 3. Elev som
  • önskat placering på skolan samt
  • elev som inte har lämnat ett önskemål om plats på skolan, men som antas vilja gå på skolan då den ligger nära hemmet.
 4. Elev från annan kommun

Om platserna inte räcker

Om många söker till en och samma skola och alla inte får plats, använder vi oss av den relativa närhets­principen. Den innebär att elevers avstånd från hemmet till önskad skola och andra närliggande skolor jämförs med andra elevers avstånd. Vi utgår ifrån folkbokförings­­adressen samt närmaste gångväg till skolorna. Målet är att alla elever ska få ett rimligt avstånd till sin skola.

Läs mer om den relativa närhetsprincipen

Frågor och svar om skolvalet

Preliminärt besked – vad innebär det?

Om du har lämnat ett önskemål och inte har fått den skolan du önskat i första hand, har du fått ett preliminärt besked om skolplacering. Det preliminära beskedet kan komma att ändras när reservplatser fördelas.

Ditt barn har ställts du automatiskt i kö till högre rangordnade skolor. Efter det preliminära beskedet kommer lediga platser uppstå på skolorna och reservplatser fördelas efter köordning. Om en reservplats blir aktuell i ditt fall kommer du att få ett erbjudande om en annan skolplacering via e-tjänsten.

Reservplatser kan uppstå om en elev tackar nej till en plats i en kommunal skola i Järfälla för att istället gå på en fristående skola eller ska gå på en skola utanför kommunen. Reservplatser kan uppstå ända fram till hösten.

Beslut om skolplacering – vad innebär det?

Ett beslut om skolplacering är ett myndighetsbeslut som meddelar ditt barns skolplacering. Beslutet kan överklagas. Hur du går tillväga för att överklaga beskrivs på jarfalla.se/skolval.

I slutet av april beräknas alla elever ha fått ett beslut om skolplacering. Det är dock viktigt att komma ihåg att reservplatser kan uppstå ända fram till hösten.

Behöver jag tacka ja till en placering?

Du behöver inte svara på ett preliminärt besked eller ett beslut om skolplacering.

Om du får ett erbjudande om en reservplats ska du tacka ja eller nej. Då vet vi om du vill ha den erbjudna platsen eller om du är nöjd med den preliminära skolplaceringen.

Hur tackar jag nej till en placering?

Du kan bara tacka nej till en preliminär skolplacering eller ett beslut om skolplacering om du:

 • har en garanterad plats på en fristående skola
 • har en garanterad plats på en skola utanför kommunen

Det är skolplikt i Sverige och alla barn har rätt att gå i skolan. Därför kan du inte tacka nej till skolplaceringen, såvida det inte finns en annan skola som kan garantera att skolplikten uppfylls.

Behöver jag tacka ja eller nej till ett erbjudande om reservplats?

Ja, om du får ett erbjudande om en reservplats i e-tjänsten ska du tacka ja eller nej. Då vet vi om du vill ha den erbjudna platsen eller om du är nöjd med den preliminära skolplaceringen.

Hur fördelas skolplatserna?

Skolplatserna i Järfälla fördelas efter en särskild antagningsordning. Först placeras elever med skyddad identitet. Därefter placeras elever med syskonförtur (gäller förskoleklass och om syskon går i årskurs 1-3 på önskad skola, endast syskon folkbokförda på samma adress ger syskonförtur) och efter det elever som har önskat plats på skolan samt elever som inte har lämnat ett önskemål om plats på skolan, men som antas vilja gå på skolan då den ligger nära hemmet. Om många söker till en och samma skola och alla inte får plats, måste ett urval av elever göras. Då använder vi oss av den relativa närhetsprincipen.

Vad innebär ”den relativa närhetsprincipen”?

Den relativa närhetsprincipen är en princip som många kommuner i Sverige använder sig av för att fördela skolplatser. Det är också en princip som domstolarna har slagit fast som en godtagbar metod vid fördelning av skolplatser.

Den relativa närhetsprincipen innebär att elevers avstånd från hemmet till önskad skola och till det närmaste kommunala alternativet jämförs med andra elevers avstånd. Vi utgår ifrån folkbokförings­­adressen samt närmaste gångväg till skolorna. Målet är att alla elever ska få ett rimligt avstånd till sin skola.

Läs mer om den relativa närhetsprincipen

Jag är inte nöjd med mitt barns skolplacering – vad kan jag göra?

För dig som har lämnat ett önskemål om skola: Om du inte har fått ditt förstahandsalternativ är ditt barn per automatik placerad i kö till högre rangordnade skolor. Lediga platser kommer att uppstå på skolorna. Om en reservplats blir aktuell i ditt fall kommer du att få ett erbjudande om en annan skolplacering via e-tjänsten. Vårt bästa råd till dig är att avvakta och hoppas på en reservplats.

För dig som missade att lämna ett önskemål om skola under skolvalsprocessen: Om du har fått ett beslut om skolplacering kan du överklaga beslutet. Hur du går tillväga för att överklaga beskrivs på jarfalla.se/skolval.

Till hösten kan det finnas lediga platser på vissa skolor. Om du vill ansöka om skolbyte använder du blanketten ”Ansökan om skolplats” som du skickar till den skolan du önskar i förstahand.

Hur fördelas reservplatserna?

Under våren kommer lediga platser uppstå på skolorna och reservplatser erbjudas elever som står i kö till skolorna. Reservplatserna fördelas efter köordning. Köordningen baseras på den relativa närhetsprincipen.

Kan jag se vilken plats mitt barn har i kön?

Nej, du kan inte se vilken plats ditt barn har i kön eftersom köerna hela tiden förändras.

Detta beror till exempel på att föräldrar kan ändra rangordningen av skolor i e-tjänsten, att elever flyttar och byter adress och att elever tas bort ur kön.

Mitt barn har särskilda behov – kan mitt barn ges förtur?

Alla kommunala skolor i Järfälla har kompetens och förmåga att ta emot elever med särskilda behov, därför ges ingen förtur utifrån särskilda behov. Om du känner dig osäker, ta gärna kontakt med den blivande skolan för att höra hur de arbetar med särskilt stöd.

Det finns ett antal kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper i kommunen. Ansökningsprocessen till dessa grupper hanteras separat och inkluderar bland annat bedömningar från förskolan och från pedagogisk kompetens på barn- och ungdomsförvaltningen. Denna ansökningsprocess ligger utanför skolvalsprocessen.

Jag missade att göra ett aktivt skolval åt mitt barn – vad kan jag göra?

Till hösten kan det finnas lediga platser på vissa skolor. Om du vill ansöka om skolbyte använder du blanketten ”Ansökan om skolplats” som du skickar till den skolan du önskar i förstahand. De kommer då undersöka om de kan ta emot eleven. Om skolan har fullt placerar de eleven i sin kö.

Vi ska flytta till Järfälla – hur ansöker jag om skolplats till mitt barn?

Ni ska använda blanketten ”Ansökan om skolplats”PDF. Skicka blanketten till den skola du önskar i förstahand. De kommer då undersöka om de kan ta emot eleven. Om skolan har fullt placerar de eleven i sin kö. Om ni har önskat flera skolor kommer blanketten skickas vidare till skolan som önskas i andrahand och tredjehand.

Överklaga beslut om skolplacering

Om du inte har fått den skolplacering du önskat kan det bero på att en annan elev annars inte skulle få en skolplacering nära sitt hem, eller att platserna på skolan inte räcker till.

Beslut om skolplaceringar kan överklagas på två olika sätt beroende på vilken laglig grund beslutet är fattat på. Den lagliga grunden framgår av beslutet.

Förvaltningsrätten

Om du inte har fått den skolplacering du önskat till följd av att en annan elev annars inte skulle få en skolplacering nära sitt hem, kan beslutet överklagas genom laglighets­prövning. Det betyder att du inte kan överklaga själva placeringen. Genom laglighetsprövning prövas endast beslutets laglighet, inte om beslutet är lämpligt eller skäligt.

Beslut grundade på följande paragrafer i skollagen kan överklagas genom laglighetsprövning:

 • 9 kap. 15 § första stycket (förskoleklass)
 • 10 kap. 30 § första stycket (grundskola)
 • 11 kap, 29 § första stycket (grundsärskola)

Överklagandet ska skickas direkt till Förvaltningsrätten i Stockholm. Överklagandet ska ha kommit till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag att beslutet har anslagits på kommunens digitala anslagstavla. Överklagandet måste vara skriftligt.

Läs mer om hur du överklagar till förvaltningsrätten

Skolväsendets överklagandenämnd

Om du inte har fått den skolplacering du önskade till följd av att platserna på den önskade skolan inte har räckt till, kan beslutet överklagas hos Skolväsendets överklagande­nämnd. Detta gäller beslut grundade på följande paragrafer i skollagen:

 • 9 kap. 15 § andra stycket (förskoleklass)
 • 10 kap. 30 § andra stycket (grundskola)
 • 11 kap. 29 § andra stycket (grundsärskola)

Överklagandet ska skickas till Järfälla kommun, men ska vara ställt till Skolväsendets överklagande­nämnd. Kommunen omprövar endast beslutet om det är uppenbart oriktigt i förhållande till kommunens regler för skolplaceringar. Ändrar kommunen inte beslutet så som du som klagande begär, skickas din skrivelse vidare till Skolväsendets överklagande­nämnd med de beslut och handlingar som har betydelse för ärendet. Överklagandet ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från den dag du tog emot beslutet.

Skicka överklagan till:

Järfälla kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen
177 80 Järfälla

I skrivelsen ska det framgå:

 • ditt namn
 • vilket beslut det gäller
 • vilken ändring av beslutet du vill ha samt skälen för detta
 • eventuellt bifogas intyg eller andra bilagor som du vill hänvisa till
 • överklagandet ska vara underskrivet av båda vårdnads­havarna

Läs mer om hur du överklagar till Skolväsendets överklagandenämnd

Fristående skola

Vill du att ditt barn ska gå på en fristående skola eller på en skola utanför kommunen? Kontakta skolan direkt.

Information in other languages

Senast uppdaterad: 2020-11-24

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp