Innehåll

Skol­skjuts

Du som går förskoleklass, grundskola eller anpassad grundskola (grundsärskola) kan få kostnadsfri skolskjuts eller SL-kort om du är folkbokförd i kommunen och är av kommunen placerad på en skola långt ifrån hemmet. Har du själv valt en skola längre bort eller utanför kommunen gäller andra regler.

Kriterier för skolskjuts

Rätten att få skolskjuts gäller om barnet går på den kommunala skola i Järfälla där kommunen placerat det samt uppfyller något av skolskjutskriterierna.

I nedan länk finns alla kriterierna samlade, men i korthet kan man säga att om en elev i förskoleklass och i årskurs 1-3 har längre än 3 kilometer mellan folkbokföringsadressen och sin kommunala skola kan skolskjuts/SL-kort beviljas. En elev i årskurs 4-9 behöver ha längre än 4 kilometer mellan folkbokföringsadressen och sin kommunala skola för att beviljas skolskjuts/SL-kort.

Avståndet mellan folkbokföringsadressen och skolan gäller upplysta gång- och cykelvägar.

Följande kriterier gäller för skolskjuts eller SL-kort:

Färdvägens längd

Skolskjuts eller SL-kort kan beviljas om avståndet mellan folkbokföringsadressen och den kommunala skolan som ligger geografiskt närmast överstiger:

  • 3 km för elever i förskoleklass till årskurs 3
  • 4 km för elever i årskurs 4-9

När vi mäter avståndet mellan hem och skola använder systemet upplysta gång- och cykelvägar. Skolskjuts eller SL-kort kan beviljas om kommunen hänvisat eleven till en skola som ligger längre bort än avståndskriterierna.

Dubbelt boende eller korttidshem

Utgångspunkten för elevens rätt till skolskjuts är elevens folkbokföringsadress. Undantag finns dock vid placering i korttidsboende eller i vissa fall gemensam vårdnad med två bostadsadresser och då ska boendet bygga på ett fast och varaktigt arrangemang och vara likvärdigt fördelat på de båda adresserna, t.ex. boende varannan vecka. Båda bostadsadresserna måste ligga i Järfälla. Schema för arrangemanget ska inlämnas och vara till underlag för transport med skolskjuts.

Trafikförhållanden

Om färdvägen till den kommunala skolan anses vara riskfylld kan skolskjuts beviljas hela vägen, eller en del av vägen till skolan. Bedömningen om en skolväg är riskfylld görs i samråd med en trafikplanerare eller annan person som yrkesmässigt kan bedöma färdvägen.

Funktionsnedsättning

Elever med funktionshinder och stödbehov kan beviljas SL-kort eller skolskjuts efter särskild prövning. Läkarintyg eller läkarbedömning kan behövas som underlag. Om skolskjuts beviljas efter särskild prövning gäller skolskjutsen enligt skolskjutsreglerna.

För barn/elever med funktionshinder som är placerade i specialverksamhet utanför kommunen, kan resor i undantagsfall, beviljas efter särskild prövning.

För elever som periodvis bor i korttidshem (insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS) jämställs korttidsboendet med hemmet, om det ligger i Järfälla. (se även rubriken skolskjuts till fristående skola eller skola utanför kommunen)

Annan särskild omständighet

Skolskjuts kan beviljas även vid särskild omständighet. Här menas exempelvis om eleven ska göra en planerad operation, dock inte vid olycksfall då vårdnadshavare ska kontakta kommunens försäkringsbolag istället. Behov av transport ska styrkas med läkarintyg från läkare där det framgår under vilken tid transport beviljats.

Skolskjuts i händelse av olycka

Om ditt barn råkar ut för ett olycksfall och inte kan ta sig till skolan själv ska du som vårdnadshavare kontakta kommunens försäkringsbolag Stockholmsregionens Försäkrings AB, som kan bevilja skolskjuts under en begränsad tid. Behov av transport ska styrkas med läkarintyg från läkare som är ansluten till försäkringskassan, där det framgår under vilken tid transport beviljats.

Innan taxiresorna till och från skolan beställs ska skaderegleringsbolaget kontaktas för bekräftelse.

Läs mer om försäkringar och hur du anmäler olycksfall

Ansökan om skolskjuts

Du som är vårdnadshavare eller annan behörig person loggar in i vår e-tjänst för att ansöka om skolskjuts eller skolkort.

Ansök om skolskjuts (e-tjänst)

Komplettera din ansökan

Behöver ansökan kompletteras med ett medicinskt utlåtande så kan du fotografera utlåtandet och ladda upp det som en ifylld fil. Om du inte kan göra din ansökan digitalt hämtar du blankett hos Barn- och ungdomsförvaltningen, som du når via servicecenter på telefon 08-580 285 00.

I e-tjänsten kan du följa ditt/dina pågående ärenden. När du har ansökt om skolskjuts får du bekräftelse på din ansökan via mail. Du får även ett mail när beslutet är klart. För att kunna ta del av beslutet behöver du logga in i e-tjänsten.

Ansökan måste normalt förnyas inför ett nytt läsår. För att garantera skolskjuts till terminsstarterna måste du ansöka senast vecka 27 inför höstterminen och senast vecka 50 inför vårterminen.

Om förutsättningarna för beslut om skolskjuts förändras ska du informera den handläggare som har beviljat skolskjuts.

Frågor och svar

Vad händer om eleven tappar bort skolkortet (SL-kortet)?

Borttappat skolkort ersätts inte av kommunen. Genom att registrera SL:s terminskort på www.sl.se kan det vara möjligt att få ersättningskort via SL när kortet har spärrats.

Kan jag få skolskjuts till fritidshem?

Rätten att få skolskjuts innefattar endast skoldagen. Järfälla kommun erbjuder dock skolskjuts till och från fritidshemsverksamheten förutsatt att den är lokaliserad i anknytning till skolan. Skolskjuts från fritidshemmet erbjuds alla elever som har blivit beviljade skolskjuts.

Vad händer om eleven missar skolskjutsen?

Om eleven missar skolskjutsen är det vårdnadshavarna som har ansvar att se till att eleven kommer till skolan.

Kan jag få skolskjuts till en fristående skola eller skola utanför kommunen?

Rätten att få skolskjuts gäller om barnet går påden kommunala skola i Järfälla där kommunen placerat det samt uppfyller skolskjutskriterierna. Om du som vårdnadshavare har valt en annan skola än den som ligger geografiskt närmast din folkbokföringsadress, har du inte rätt till skolskjuts/skolkort oavsett hur långt bort skolan ligger. Detta gäller även om ditt barn fått plats på en resursskola utanför kommunen.

 

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp