Gå direkt till sidans innehåll

Ansök om plats i förskola eller pedagogisk omsorg

När ditt barn är mellan 1-5 år har det rätt till plats i förskola eller pedagogisk omsorg när du arbetar, studerar, söker arbete eller är föräldraledig.

Ansök om förskoleplats eller plats i pedagogisk omsorg

Om du bor i Järfälla och vill ha plats i Järfälla

Du kan ansöka om plats i förskola eller pedagogisk omsorg när barnet har fått ett personnummer. För att vara garanterad en plats i kommunen ska ansökan göras senast fyra månader innan platsen önskas. Det datum som ansökan kommer in blir ditt ködatum.

Du som vårdnadshavare måste vara folkbokförd på samma adress som barnet för att ansöka om plats.

Du får välja högst tre alternativ som du rangordnar från 1 till 3 i ansökningsformuläret. Om du erbjuds en plats men tackar nej kvarstår endast ditt förstahandsval, alternativ 1. Tänk därför på att vara noga med ordningen du fyller i.

Ansök om plats i förskola och pedagogisk omsorg (e-tjänst)

Om du har ett barn med funktionsnedsättning behöver du kontakta servicecenter i samband med din ansökan eftersom du kan behöva komma i kontakt med vår pedagogkonsult.

Om du är på väg att flytta till Järfälla

Bor du inte i Järfälla men ska flytta hit och vill söka plats hos oss? Då måste du lämna kontaktuppgifter och kopia på ditt bostadskontrakt till oss för att kunna ansöka om plats i förskola eller pedagogisk omsorg.

Lämna kontaktuppgifter och bostadskontrakt för att ansöka om plats vid flytt till Järfälla (e-tjänst)

Om du är folkbokförd i Järfälla men vill ha plats i annan kommun

Om du vill ha en förskoleplats eller pedagogisk omsorg i en annan kommun måste du först kontakta den förskola eller pedagogiska omsorg där du vill att ditt barn ska gå. Rektor på den förskolan ska skriva under vår blankett för ansökan om barnpeng för förskola och pedagogisk omsorg i en annan kommun (se nedan). Därefter ska du skicka ifylld blankett till oss. Järfälla kommuns regler gäller och avgiften betalas till Järfälla kommun. Även uppsägning av plats görs till Järfälla kommun.

Blankett för ansökan om barn­peng för förskola och pedagogisk omsorg i en annan kommunPDF

Om du är folkbokförd i annan kommun och vill ha förskoleplats i Järfälla

Våra förskoleplatser är i första hand till för kommunens invånare men i mån av plats kan vi erbjuda en tidsbegränsad placering. Om du är skriven i en annan kommun och vill ha en kommunal förskoleplats i Järfälla så ansöker du om plats genom att fylla i denna blankett. Blanketten ska skrivas under av rektor på den förskola som du söker till.

Blankett för dig som är folkbokförd i annan kommun och vill ansöka om förskola och pedagogisk omsorg i Järfälla kommunPDF

Så fördelas platserna enligt gällande turordningsregler

  1. Barn som är i behov av särskilt stöd enligt skollagen efter beslut av vår pedagogkonsult.
  2. Platsgaranti (se information nedan under rubriken Platsgaranti).
  3. Syskonförtur - barn har rätt till förtur där dess syskon går. Undantag finns för syskon som är folkbokförda på olika adresser. Då måste du kontakta servicecenter på telefon 08-580 285 00.
  4. Omplacering - om ditt barn har en plats eller om du tackat nej till erbjuden placering och därmed saknar platsgaranti. Störst möjlighet till omplacering är i augusti.

Vid placering tar vi även hänsyn till barnets ålder och barngruppens sammansättning.

Erbjudande om plats

Erbjudande om plats skickas ut 1-4 månader före önskat startdatum via e-post och SMS. Det är en av de vårdnadshavare som är folkbokförd på samma adress som barnet som ska svara på platserbjudandet. Svaret måste lämnas inom fem dagar, uteblivet svar räknas som ett nej. Erbjudande om plats i augusti och september börjar skickas ut under mars månad.

Observera att vid förskoleplatsens startdatum måste både du som vårdnadshavare och barnet vara folkbokförda i Järfälla kommun.

För att ha rätt till erbjuden plats ska du också lämna antal timmar ditt barn ska vara närvarande på förskolan och dina inkomstuppgifter. Din sysselsättning ska kunna styrkas med intyg.

Platsgaranti

Platsgaranti innebär att du inom fyra månader efter din ansökan kommer att få ett erbjudande om plats i en verksamhet i Järfälla kommun. Ligger ditt önskade startdatum längre fram i tiden än fyra månader ska vi erbjuda en plats till det datumet. I möjligaste mån erbjuder vi en plats inom rimligt avstånd från bostaden, men det kan i praktiken innebära lång resväg. Tänk därför på att ansöka om plats i god tid innan önskat startdatum.

  • Tackar du ja till vårt platserbjudande och det inte är ditt förstahandsval som erbjudits kvarstår din ansökan med din ursprungliga kötid, men endast med ditt förstahandsval. Eventuell platsgaranti upphör.
  • Tackar du nej till vårt första erbjudande med platsgaranti kvarstår din ansökan men enbart med ditt förstahandsval. Du behåller då din kötid men platsgarantin upphör.
  • Tackar du nej till vårt första erbjudande med platsgaranti kan du göra en ny ansökan i e-tjänsten. Din ansökan ska då bara innehålla ett val av placering (andra önskemål kommer inte att räknas). Du får då en ny platsgarantiperiod och ett nytt erbjudande om plats inom fyra månader. Din kötid räknas från ditt nya ansökningsdatum.
  • Tackar du nej till vårt andra erbjudande med platsgaranti har du därefter inte rätt till en ny platsgarantiperiod. Din ansökan kvarstår med kötiden från datumet när den senaste ansökan lämnades. Om du gör en ny ansökan påbörjas en ny kötid, men du kommer inte att få något erbjudande inom platsgarantin.

Platsgarantin gäller inte när ditt barn redan har en plats, till exempel vid byte av förskola eller under uppsägningstiden.

Avgifter

För plats i förskola och pedagogisk omsorg betalar du samma avgift oavsett om du har ditt barn i en kommunal eller fristående skola.

Hur beräknas avgiften?

Avgiften per barn beräknas i procent av hushållets årliga brutto­inkomst (den skatte­pliktiga inkomsten före skatt) delat med 12. För ditt yngsta (eller enda) barn betalar du 3 procent av inkomsten, max 1 478 kr/månad. Du måste själv lämna dina aktuella inkomstuppgifter till oss för att vi ska kunna räkna ut rätt avgift.

Lämna dina inkomstuppgifter

Barnets ålder, antal timmar per vecka som ditt barn är schema­lagt i verksam­heten samt eventuell syskonrabatt kan sänka avgiften.

Räkna ut din avgift (e-tjänst)

Vi räknar på hushållet där ditt barn är folk­bok­fört. Med hushåll avses ensamstående, makar och samman­boende.

Maxtaxa

Järfälla tillämpar maxtaxa för förskola och pedagogisk omsorg. Maxtaxan innebär att avgiften är inkomst­relaterad med ett tak för hur hög avgiften per barn blir. De hushåll som har en sammanlagd inkomst över 49 280 kr per månad före skatt betalar max 1 478 kr per barn.

När du har flera barn i samma hushåll

När du har mer än ett barn med plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem boende på samma adress som du får du får en lägre avgift enligt listan nedan. Det yngsta barnet räknas som barn ett och för det betalas full avgift. Det näst yngsta barnet räknas som barn två och så vidare, och får en lägre avgift. Barn fyra och uppåt har ingen avgift.

Barn ett (yngsta barnet)

3 procent av inkomsten, max 1 478 kr/månad

Barn två

2 procent av inkomsten, max 986 kr/månad

Barn tre

1 procent av inkomsten, max 493 kr/månad

Barn fyra och följande

Ingen avgift­

Avgift beroende på närvarotid för barn 1-3 år

Upp till och med 30 timmar per vecka

83 procent av avgiften, max 1 227 kr/månad

Över 30 timmar per vecka

100 procent av avgiften, max 1 478 kr/månad

Barn 1-3 år i behov av särskilda insatser

Barn i åldern 1-3 år som är i behov av särskilda insatser kan efter prövning beviljas avgiftsfri verksamhet 15 timmar per vecka eller 525 timmar per år.

Avgift beroende på närvarotid för barn 3-5 år

15 timmar per vecka

Förskoleverksamheten och verksamheten i den pedagogiska omsorgen är avgiftsfri 15 timmar per vecka från och med den 1 augusti det år barnet fyller tre år, det som kallas allmän förskola. Allmän förskola följer skolans läsår, vilket innebär att ditt barn inte får vara på förskolan när skolorna har lov.

Fler än 15 men under 30 timmar per vecka

50 procent av avgiften, max 739 kr/månad

30-55 timmar per vecka

67 procent av avgiften, max 991 kr/månad

Inskolning, planeringsdagar och ledighet

Du betalar din avgift från det datum då ditt barn har fått plats på förskolan eller pedagogisk omsorg, inklusive dagar för inskolning.

Förskolan och den pedagogiska omsorgen har rätt att genomföra fyra planerings- och utvärderings­dagar per år utan att din avgift minskar. Det förutsätter dock att du vid behov får ha ditt barn på en annan förskola eller pedagogisk omsorg. Din förskola eller pedagogiska omsorg ska meddela datumen för sina planerings- och utvärderings­dagar minst två månader i förväg. 

Minskad närvarotid under ledighet som till exempel semester påverkar inte avgiften. 

Årlig inkomstjämförelse

Vi gör en kontroll med uppgifter från Skatteverket och jämför dessa med dina lämnade inkomstuppgifter.

Läs mer här om vår årliga inkomstjämförelse

Så här betalar du avgiften till förskola och pedagogisk omsorg

Avgiften faktureras månadsvis och betalas under tolv månader per år. Vid sen betalning debiteras dröjsmålsränta och förseningsavgift enligt gällande räntelag.

Autogiro och e-faktura

Du kan betala avgiften via autogiro. Då dras pengarna automatiskt från ditt bankkonto på förfallodagen. Alla våra fakturor till privatpersoner går även att få som e-faktura. Anmälan om e-faktura görs via din internetbank. 

Läs mer om autogiro här

Läs mer om e-faktura här

När ni vill ha delad faktura

Om ni har gemensam vårdnad och barnet bor växelvis finns möjlighet att ansöka om delad faktura. Detta görs på en särskild blankett och innebär att båda vårdnadshavarna blir platsinnehavare. Avgiften grundas då på båda hushållens inkomster, men överstiger aldrig maxtaxan.

Blankett för anmälan om delad fakturaPDF

Blankett för att avsluta delad fakturaPDF

Vad händer om jag inte betalar fakturan?

Om du inte betalar avgiften trots påminnelse lämnas ärendet till inkasso.

Barnet kan förlora sin plats på grund av utebliven betalning.

Familjer som har en skuld till kommunen kan inte få plats om det inte finns särskilda skäl enligt skollagen kapitel 8, 7 § och kapitel 14, 6 §.

Senast uppdaterad: 2020-03-11

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp