Innehåll

E-tjänster för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb

I e-tjänsterna kan du bland annat ansöka om förskoleplats, pedagogisk omsorg och fritidshem, anmäla till fritidsklubb, lämna inkomstuppgift, säga upp plats, samt ange antal timmar ditt barn kommer att vara på förskolan.

Du som har barn som går på förskola eller fritidshem behöver lämna in vistelsetid i e-tjänsten ”e-tjänst för vistelsetid". Vistelsetid är de timmar ditt barn kommer att vara på förskolan eller fritidshemmet per vecka i genomsnitt. Du hittar e-tjänsten längre ner på denna sida. Övriga uppgifter som handlar om placering gör du som tidigare i ”e-tjänsten för ansökan och placering”.

Viktigt! När ni ska lämna in vistelsetid i e-tjänsten fungerar det bäst om ni använder webbläsare Google Chrome.

E-tjänst för ansökan, placering och inkomstuppgift

 

 • Ansöka om förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem
 • Ändra i din ansökan om förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem
 • Anmäla till fritidsklubb
 • Beräkna din avgift för förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem
 • Lämna inkomstuppgift
 • Svara på platserbjudande
 • Säga upp plats (avsluta placering) på förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem
 • Se en översikt över dina pågående och avslutade ärenden

E-tjänst för vistelsetid

I e-tjänsten för vistelsetid ska du registrera antal timmar per vecka ditt barn ska vara på förskolan eller i den pedagogiska omsorgen. Det sker genom att ange vistelsetid i separat e-tjänst. Klicka på länken här nedan så öppnas e-tjänsten i din webbläsare.

Det går också bra att använda appen "Edlevo" som du kan hitta i Appstore eller Google Play. Installera appen och logga in med Bankid så kan du ändra ditt barns vistelsetid direkt från telefonen.

 • Antalet timmar per vecka du anger avgör din avgift för förskolan. Obs, förändringar i vistelsetid måste anmälas 14 dagar i förväg. Detta för att vi ska hinna reglera din faktura.
 • Det är viktigt att du också lämnar ett omsorgsschema till förskolan för vilka tider ditt barn ska vara där. Då kan förskolan sköta sin planering på bästa sätt.
 • Om ditt barn har placering på kommunal förskola, lägger du in dina schematider via Omsorgsschemat i vklass:

Till Vklass

 • Om ditt barn går på en fristående förskola, kontaktar du dem för att få information om hur du anger ditt barns schematider.

Vad behövs för e-tjänsten?

E-legitimation

(Du loggar in med ditt eget personnummer för att se ärenden och ansökningar för dina barn. Observera att du också måste vara registrerad som boende i kommunen för att logga in.)

Behandling av personuppgifter

Vilka personuppgifter behandlas?

 • Vårdnadshavares namn
 • Barnets namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Sysselsättning
 • Modersmål

Ändamålet med behandlingen

Syftet med behandlingen är att barn- och ungdomsförvaltningen ska kunna administrera och handlägga ärenden rörande placeringar i förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb. Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Övriga upplysningar

Detaljerad information om hur vi behandlar de uppgifter du lämnar och dina rättigheter

Personuppgiftsansvarig

Barn- och ungdomsnämnden
dataskydd@jarfalla.se

Tillgänglighet i e-tjänsten

Se Tietos tillgänglighetsredogörelse för detaljer om tillgänglighet i e-tjänsten

Laglig grund för behandlingen

För att få behandla personuppgifter krävs det att barn- och ungdomsförvaltningen har en rättslig grund för att behandla uppgifterna utifrån någon av de sex rättsliga grunder som omnämns i EU:s dataskyddsförordning.

Den rättsliga grund som gäller för behandling av personuppgifter för att kunna administrera och handlägga placeringsärenden för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb, är uppgift av allmänt intresse. Detta rör ansökan, platserbjudande, schema i förskola/pedagogisk omsorg och avslut av placering. Barn- och ungdomsförvaltningen behöver behandla personuppgifterna för att kunna verkställa de krav som ställs i skollagen gällande ett barns rätt till förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb).

När det gäller behandling av inkomstuppgifter så tillkommer också som rättslig grund, utöver uppgift av allmänt intresse, också myndighetsutövning. Barn- och ungdomsförvaltningen behöver behandla uppgifter om inkomst för att kunna handlägga ärenden gällande avgifter för plats i förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb i enlighet med bestämmelser i skollagen och kommunens maxtaxa. Uppgifterna behöver behandlas för att förvaltningen ska kunna besluta om rätt avgift för fakturering för dig som har en plats för ditt barn i förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb i kommunen. Din avgift beräknas på hushållets sammanlagda avgiftsgrundande inkomst.

Lagringstid

Hur länge som personuppgifterna lagras i verksamheten är kopplat till arkivlagstiftningen och barn- och ungdomsnämndens egna gallringsbeslut. Anledningen till detta är att barn- och ungdomsnämnden är en offentlig myndighet och berörda personuppgifter hanteras i handlingar som faller under begreppet allmän handling. Nämnden har egna gallringsbeslut i form av hanteringsanvisningar som beskriver om en handling/information ska bevaras (sparas) eller får gallras (slängas/förstöras).

Ansökan om förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb, Schemauppgifter förskola/pedagogisk omsorg, svar på platserbjudanden och avslut av placering av vårdnadshavare gallras efter 3 år i enlighet med nämndens beslut. Inkomstuppgifter från vårdnadshavare gallras 3 år efter inkomståret i enlighet med nämndens beslut.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp