Gå direkt till sidans innehåll

Vattmyra förskola

Vattmyra förskola ligger i ett villa- och radhusområde med gångavstånd till Jakobsbergs centrum, nära flera skogspartier och lekplatser. Vi ser barnen som kompetenta, nyfikna och lärande. Det ger oss möjlighet att skapa en spännande och lärande förskolemiljö. Just nu pågår ombyggnation då vi bygger en ny del till vår förskola som beräknas stå färdig hösten 2020. Vi kommer då kunna ta emot fler yngre barn.

Kontakt

Hästskovägen 28
177 39 Järfälla

Rektor

Rose-Marie Eriksson
08-580 287 49
rose-marie.eriksson2@jarfalla.se

Fler kontaktuppgifter

Biträdande rektor
Lena Lindström
08-580 287 75
lena.lindstrom@jarfalla.se

Intendent
Annika Eklund
08-580 287 76
annika.eklund@jarfalla.se

Vår utbildning

Förskolan har sex avdelningar med barnen är indelade i blandade åldersgrupper, varav en specifikt för yngre barn. Vi har ett eget tillagningskök med utbildad kock som serverar god, vällagad och näringsriktig mat.

Vattmyra förskola erbjuder en utbildning som är rolig, trygg och lärorik för alla barn. Pedagogisk omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. På förskolan ser vi barnens möjligheter och utgår från deras erfarenheter. Vi arbetar tematiskt utifrån barnens intressen. Personalen deltar som medforskare.

Flickor och pojkar får utveckla sin personlighet utan begränsningar av stereotypa könsmönster.

Lärandet utvecklas i mötet med andra människor och ger barnet möjlighet att uppleva.

  • Jag vill!
  • Jag vågar!
  • Jag förstår!
  • Jag kan!

Ugglan språkförskoleavdelning

Ugglan är en språkförskoleavdelning som drivs i samarbete mellan Järfälla kommun och Talkliniken på Danderyds Sjukhus. På Ugglan arbetar tre förskollärare och en logoped på halvtid. Avdelningen har tolv platser; åtta för barn med typisk språkutveckling och fyra för barn med generell språkstörning.

Vad innebär en placering på språkförskoleavdelning?

Först och främst är en språkförskoleavdelning en förskoleavdelning. Utbildningen följer förskolans läroplan. Särskild vikt läggs vid struktur, tydliggörande pedagogik och tydlig kommunikation. Det innebär bland annat att vi följer ett dags- och veckoschema och att samtal och rutiner förtydligas med hjälp av teckenstöd och bildstöd.

Språkstimulans är ett självklart inslag under dagen och språket är i fokus i alla aktiviteter, exempelvis i lek, i matsituationer och vid påklädning. Barnen som har en språkplats får språklig behandling på Ugglan. Under ett år erbjuds varje barn 100 behandlingstillfällen: 70 individuellt och 30 i grupp.

För att tal och språk ska utvecklas så långt det är möjligt är det viktigt att barnet vistas dagligen på Ugglan.

För att man som förälder ska kunna följa sitt barns språkutveckling och ta del av behandlingen erbjuds tätare utvecklingssamtal, två till tre gånger per termin. Dessutom ingår föräldrautbildning, exempelvis om språkutveckling och språkstörning, om teckenstöd och bildstöd samt om förhållningssätt.

Ansökan till språkplats på Ugglan

För att få en språkplats på Ugglan ska barnet ha en generell språkstörning, det vill säga stora svårigheter inom flera språkliga områden, exempelvis språkförståelse, ordförråd, grammatik. Språksvårigheterna ska vara primära, vilket betyder att de inte orsakas av andra svårigheter som exempelvis hörselskada eller utvecklingsstörning.

För att ansöka om en språkplats behövs remiss från logoped. Har man ingen logopedkontakt kan man vända sig till BVC för att få hjälp.

  • Ansökan ska innehålla:  bedömning av barnets tal, språk och kommunikation (görs av logoped)
  • bedömning av barnets utvecklingsnivå (görs av psykolog)
  • pedagogisk beskrivning (görs av förskollärare)

Sista ansökningsdag är vanligtvis under januari månad inför kommande läsår. Om barnet får en plats på Ugglan sker inskolningen i augusti.

Har du frågor? Ring gärna

Legitimerad logoped, Ugglan
Telefon: 08-123 588 85

Pedagogkonsult, barn- och ungdomsförvaltningen
Telefon: 08-580 290 50

Språk

Språk och lärande hänger ihop, det gör också språk och identitetsutveckling. Språket är vårt viktigaste redskap för att utveckla förmågan att kommunicera med andra.

I vardagen ger personalen språkliga utmaningar till barnen, de använder beskrivande ord, sätter ord på, stannar upp och fokuserar och förklarar det barnen upplever.

Personalen på Vattmyra förskola använder också bildstöd och tecken (TAKK) för att förstärka barnens språk. Det för att barnen ska få möjlighet att utveckla ett rikt och nyanserat språk.

En viktig del i språkarbetet är att lyssna på varandra. Barnen ges talutrymme och möjlighet att berätta, ställa frågor, formulera och uttrycka sina tankar i ord.

Barnen har tillgång till böcker, spel, pussel och annat material som uppmuntrar deras nyfikenhet för symboler, bokstäver och skriftspråk. Barnen får möjlighet att lära sig bokstävernas namn och hur det låter.

I leken utvecklas barnens språk och kommunikation. Barnen får möjlighet att uttrycka och arbeta med sina upplevelser, erfarenheter och känslor.

Matematik

Tal, språk, mönster, form, tid och rum är matematik. På Vattmyra förskola leker barnen in sin kunskap, matematik ska ge lust och glädje.

I vardagen synliggör personalen matematik genom att visa konkret att matematik finns överallt. Äpplen som delas i halvor och fjärdedelar, geometriska former som cirkel kan också kallas rund, en boll är ett klot, barnens kläder har olika färger, mönster och storlek, i skogen finns långa pinnar och korta pinnar, höga träd och låga träd. Ord och begrepp som lång, längre, längst och fler, färre, färst får barnen uppleva konkret.

Matematik finns också i sånger, ramsor, danslekar, spel och i sagor.

När barnen får jämföra, se likheter och skillnader, räkna, sortera och klassificera får de förståelse för matematikens grundläggande strukturer. I grupp får barnen reflektera över sina tankar och idéer kring hur matematiska problem ska lösas, då skapas förståelse för att det finns fler sätt att komma fram till svaret.

Grunderna läggs när barnet undersöker sin omvärld och samspelar med andra om likheter och olikheter, delar och helheter samt begrepp och symboler.

Personalen ger barnen tid och möjlighet till lek, egen lek och lek med andra. Barnen leker in sin kunskap.

Naturvetenskap och teknik

I vardagen vill personalen på Vattmyra förskola ge barnen möjlighet att utveckla ett intresse för naturvetenskap, genom att undersöka naturen i närmiljön, på gården och i skogen.

Utifrån barnens frågor och funderingar gör vi experiment och utforskar olika fysikaliska fenomen, som vatten i olika former - fast, flytande och gas.

Teknik i förskolan är allt från att bygga och konstruera till att lösa olika problem man möter i vardagen. Personalen ger barnen möjlighet att prova olika tekniska lösningar när de bygger med klossar, bygger i sandlådan, klipper i olika material, väver och syr.

I bygg och konstruktionslek, bredvidlek och regellek uttrycker sig barnen olika.

Barns inflytande

På Vattmyra förskola tar vi tillvara barnens tankar och idéer för att skapa mångfald i lärandet. Personalen tar reda på barnens intressen genom observationer och barnintervjuer för att kunna planera utbildningen utifrån barnens intressen och behov.

Barnen är delaktiga kring val av innehåll i sin vardag på olika sätt, till exempel val av aktivitet inomhus genom bildschema, reflektion efter avslutad aktivitet och under temaarbete/projekt reflektera och ställa hypoteser kring olika fenomen tillsammans med sina kamrater. Personalen uppmuntrar barnen att uttrycka sina tankar och idéer genom att, ställa produktiva frågor under tema/projektarbetet.

Barnen oavsett ålder reflekterar över dokumentation kring sitt lärande, som sätts i barnets egen portfolio och på så sätt får personalen kunskap om barnets tankar och idéer och kan ta tillvara dem i utbildningen.

Vision och värdegrund

Vi vill ge våra barn glädje. Därför arbetar vi mot lustfyllt lärande - vi vill ha roligt när vi lär oss. Därför måste vi som pedagoger och medarbetare i arbetslaget vara positiva, engagerade, lyssna och, vi duger som vi är.

Vi vill att alla ska visa hänsyn och respekt. Därför är alla vuxna goda förebilder genom att ge varandra och andra uppmärksamhet och bekräftelse. Därför måste vi som pedagoger och medarbetare i arbetslaget lyssna på vad andra har att säga, ha en förståelse för andra individer stora som små och att uppmuntra och berömma varandra.

Vi vill ta vara på allas engagemang, ha inflytande över vår utbildning i vardagen och påverka via avdelning, barn och föräldraråd. Därför måste vi som pedagoger och medarbetare i arbetslaget vara närvarande här och nu, vara förberedda i våra aktiviteter och öppna för andras tänkande och ta tillvara på allas erfarenheter.

Alla människor har lika värde. Därför ser vi våra unika personligheter och kompetenser som en tillgång. Därför måste vi som pedagoger och medarbetare i arbetslaget lyssna på varandra, vara ärliga, ta vara på alla unika tillfällen som barnen ger oss dagligen. Ta tillvara på allas olikheter och respektera dem.

Trygghet är en förutsättning för lärande och utveckling. Därför är vi alla lyhörda och finns tillhands för att stötta och hjälpa varandra i vardagen. Därför måste vi som pedagoger och medarbetare i arbetslaget vara ärliga, lyssna på alla barn som vuxna, alla barn ska känna sig trygga och säkra.

På Vattmyra förskola sker värdegrundsarbetet överallt och hela tiden. Barnen ska känna sig trygga, bli sedda och känna glädje på förskolan. De ska få vara som de vill vara och kunna påverka sin förskolevardag.

Personalen använder barnlitteratur som redskap i värdegrundsarbetet, till exempel Tio små kompisböcker, som tar upp ämnen som säg stopp, samarbete, säg förlåt och vänta på sin tur.

Alla barn uppmuntras att prova allting och att inte hindras av sitt kön. Bland annat bedrivs kompensatorisk pedagogik som innebär att barnen stärks och uppmuntras i egenskaper som de utan ett aktivt jämställdhetsarbete kanske inte skulle fått tillgång till.

Organisation

Vattmyra förskola är en del av Vattmyra förskolor. Där ingår även Berghems förskola, Fyrspannsvägens förskola och Nibble förskola.

Förskolorna har gemensamma planeringsdagar och under jul och sommarledigheten slår vi ihop förskolorna.

Senast uppdaterad: 2020-01-01

Upp