Gå direkt till sidans innehåll

När du har plats i förskola eller pedagogisk omsorg

Lämna in schema och inkomstuppgift, närvarotider vid bland annat föräldra­ledighet, byte av förskola, säg upp plats.

Lämna inkomstuppgift och schema

För att din avgift ska bli korrekt är det viktigt att vi har aktuella inkomst­uppgifter samt att vi vet hur många timmar som ditt barn är på förskolan eller den pedagogiska omsorgen. Om hushållets inkomst ändras ska du lämna ny uppgift. Du är skyldig att meddela om du blir arbetssökande, föräldraledig eller om partner flyttar in på samma adress som barnet.

Om du fått en faktura med fel avgift på grund av att du inte lämnat aktuell inkomstuppgift eller rätt antal timmar måste du uppdatera dina uppgifter hos oss. Därefter justerar vi avgiften på nästkommande fakturor.

Vilka inkomster ska räknas med?

  • Lön och andra skattepliktiga förmåner i anslutning till din anställning
  • Inkomst av näringsverksamhet
  • Skattepliktiga arvoden, till exempel arvodesersättning till familjehem
  • Vårdbidrag, skattepliktig del
  • Sjukpenning och sjukbidrag
  • Föräldrapenning och graviditetspenning
  • Arbetslöshetsersättning från A-kassa
  • Aktivitetsstöd
  • Pension
  • Livränta

  Vilka inkomster ska inte räknas med?

  • Etableringsersättning
  • Försörjningsstöd
  • Bostadsbidrag
  • Barnbidrag
  • Studiemedel (bidrag och lån)

  Om du har en oregelbunden månadsinkomst

  Försök att räkna ut din genomsnittliga månadslön så att avgiften blir så rätt som möjligt.

  Årlig inkomstjämförelse

  Vi ­jämför hushållets lämnade inkomstuppgifter och dess taxerade inkomst från Skatte­verket. De hushåll som har betalat en för hög avgift kommer att få pengar tillbaka och de som har betalat för lite kommer att få en extra faktura. Vi justerar inte belopp under 300 kronor.

  Om du av någon anledning inte har möjlighet att betala fakturan inom förfallotiden kan du ansöka om en avbetalningsplan.

  Vad menas med hushåll?

  Med hushåll avses ensamstående, gifta eller samman­boende på den adress där barnet är folkbokfört.

  Timmar och schema - du ska meddela på två sätt

  Notera att vid  ändring av schema och vistelsetid så är det 14 dagars framförhållning som gäller.

  Du ska meddela hur länge ditt barn ska vara på förskola eller pedagogisk omsorg på två sätt:

  1. I e-tjänsten för förskola och pedagogisk omsorg registrerar du det antal timmar per vecka som din avgift ska baseras på (gäller endast föräldrar som arbetar eller studerar).
  2. I Vklass (eller om det är en fristående verksamhet - direkt till den) registrerar du ett detaljerat schema över vilka tider barnet ska vara på plats,

  Meddela timmar till kommunen (för avgiftsberäkning)

  Du kan minska din avgift genom att barnet vistas färre än 30 timmar på förskolan eller den pedagogiska omsorgen. För att vi ska kunna räkna ut rätt avgift baserat på vistelsetiden behöver du som arbetar, är arbetssökande eller studerar registrera ditt barns vistelsetid via e-tjänsten nedan.

  Registrera det antal timmar ditt barn ska vara i verksamheten (e-tjänst)

  Schema till verksamheten (förskolan eller den pedagogiska omsorgen)

  Går ditt barn i en kommunal förskola eller pedagogisk omsorg ska du lämna tider för närvaro och frånvaro i Vklass. Då ger du personalen större möjlighet att planera och genomföra sitt pedagogiska arbete.

  Lämna schema i Vklass

  Går ditt barn på en fristående förskola eller pedagogisk omsorg lämnar du barnets tider för närvaro och frånvaro till dem.

  Då får ditt barn vara på förskolan eller i den pedagogiska omsorgen

  Öppettider

  Förskolorna och den pedagogiska omsorgen håller öppet alla vardagar mellan kl. 06.30-17.30 om det finns ett behov av det bland vårdnadshavarna. Om förskolan eller den pedagogiska omsorgen behöver stänga, till exempel vid planerings- och utvärderings­dagar eller semester, erbjuds barnet en tillfällig plats i en annan förskola. På helgdagar är förskolorna och den pedagogiska omsorgen stängd.

  När du arbetar eller studerar

  När du arbetar eller studerar har ditt barn rätt till plats i förskola eller pedagogisk omsorg efter din arbetstid/studietid samt restid. Minsta närvarotid är 15 timmar per vecka.

  När du är föräldraledig

  I skollagen anges att barn vars föräldrar är föräldralediga med ett annat barn ska erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan. I Järfälla kan du som föräldraledig välja mellan följande två vistelsetider för ditt barn:

  30 timmar per vecka mellan klockan 9.00–15.00. Barnet är ledigt från förskolan/den pedagogiska omsorgen under:

  • sommarens sammanslagningsveckor
  • över jul och nyår
  • klämdagar och planeringsdagar

  15 timmar per vecka året om

  Du betalar samma avgift oavsett om ditt barn går 15 eller 30 timmar i veckan.

  Val av alternativ ska anmälas till förskolan/pedagogiska omsorgen senast 30 dagar efter syskonets födelse. Om inget val görs, gäller 30 timmar per vecka enligt alternativ 1. En vårdnadshavare kan byta alternativ max en gång under föräldraledigheten. Ta kontakt med din förskola eller din pedagogiska omsorg för att anmäla ditt val.

  Du räknas inte längre som föräldraledig när ditt barn har fått en plats på förskola eller pedagogisk omsorg.

  När du är arbetssökande

  Om du är arbetssökande har ditt barn rätt till plats i förskola eller pedagogisk omsorg i max 30 timmar per vecka mellan klockan 09.00-15.00. Rektorn avgör om annan tid ska gälla.

  Du måste själv meddela kommunen om du blir arbetssökande för att få en lägre avgift. Detta gör du genom att lämna ny inkomstuppgift i vår e-tjänst.

  Lämna inkomstuppgift (e-tjänst)

  Sjukdom och frånvaro från förskola eller pedagogisk omsorg

  Anmäl frånvaro

  Om ditt barn kommer att vara frånvarande från förskolan eller den pedagogiska omsorgen måste du anmäla det till verksamheten.

  Om barnet är sjukt samman­hängande mer än 14 dagar kan vårdnads­havare få avdrag på avgiften från och med dag 15. Läkarintyg krävs.

  Längre frånvaro

  Du måste anmäla till rektor om ditt barn ska vara frånvarande en längre tid för att inte riskera att bli av med barnets plats.

  Maximalt 3 månaders sammanhängande frånvaro beviljas. Återkommer inte barnet till verksamheten efter 3 månader har kommunen rätt att säga upp platsen. Vid nytt behov av placering ska du göra en ny ansökan om plats.

  Är ditt barn frånvarande mer än 1 månad utan att du anmält det räknas det som att du sagt upp barnets plats. Vi tar då ut en uppsägningsavgift på 30 dagar, plus avgiften för den outnyttjade tiden.

  Allmän förskola

  Från och med 1 augusti det år barnet fyller tre år har ditt barn rätt till så kallad allmän förskola, det vill säga minst 525 timmar per år eller 15 timmar per vecka i förskolan. Allmän förskola är avgiftsfri och följer skolans läsår, vilket innebär att ditt barn inte får vara på förskolan när skolorna har lov.

  Du anmäler att ditt barn ska gå enligt allmän förskola genom att registrera barnets vistelsetid, det vill säga 15 timmar per vecka, i e-tjänsten nedan. Vi kommer då justera avgiften till 0 kr.

  Registrera det antal timmar ditt barn ska vara i verksamheten (e-tjänst)

  Säg upp plats

  Uppsägningstiden är 30 dagar och avgift betalas under uppsägningstiden.

  Uppsägning av plats görs av den vårdnadshavare där barnet är folkbokfört. Undantag gäller om båda vårdnadshavarna är platsinnehavare och har delad faktura. Då krävs båda vårdnadshavarnas godkännande.

  Har du tackat ja till erbjuden plats och barnet inte ska börja måste platsen sägas upp före erbjudet startdatum. I annat fall faktureras vårdnadshavaren för uppsägningstiden som är 30 dagar.

  Säg upp förskoleplats (e-tjänst)

  Om du byter förskola inom kommunen ska du inte säga upp platsen.

  Flytta till en annan kommun

  Ska du flytta till en annan kommun får ditt barn behålla platsen i Järfälla i högst 30 dagar. Tiden räknas från nytt folkbokföringsdatum.

  Om du vill behålla platsen efter 30 dagar gäller våra ansökningsregler för folkbokförda i en annan kommun

  Folkbokförd i Järfälla men har förskoleplats i annan kommun

  Uppsägning av plats görs till Järfälla kommun.

  Säg upp förskoleplats (e-tjänst)

  Senast uppdaterad:

  Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

  Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

  Påtala bristande tillgänglighet
  Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

  Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.  Upp