Innehåll

När du har plats i förskola eller pedagogisk omsorg

Lämna in schema, inkomstuppgift vid bland annat föräldra­ledighet, byte av förskola eller uppsägning av plats.

Lämna schema

Går ditt barn i en kommunal förskola ska du lämna tider för närvaro och frånvaro i Vklass. Notera att vid ändring av schema så krävs det 14 dagars framförhållning. Då ger du personalen större möjlighet att planera och genomföra sitt pedagogiska arbete.

Lämna schema i Vklass

Går ditt barn på en fristående förskola eller pedagogisk omsorg lämnar du barnets tider för närvaro och frånvaro till dem.

Lämna uppgift om heltid eller deltid

Din faktura påverkas av hur länge ditt barn går i förskolan eller den pedagogiska omsorgen.

Om ditt barn går 30 timmar eller mindre räknas det som deltid. Går barnet mer än 30 timmar räknas det som heltid.

Registrera det antal timmar ditt barn ska vara i verksamheten (e-tjänst)

Lämna inkomstuppgift

För att din avgift ska bli korrekt är det viktigt att vi har aktuella inkomst­uppgifter för hushållet.Om ingen inkomst uppges under ett år skickas en påminnelse från kommunen via sms och e-mail. Om inget svar inkommer trots påminnelse debiteras den högsta avgiften. Om inkomsten ändras ska du lämna ny uppgift. Du är skyldig att meddela om du blir arbetssökande, föräldraledig eller om partner flyttar in på samma adress som barnet.

Det är viktigt att vi har rätt uppgifter om din inkomst, för att fakturan ska bli korrekt.
Om du fått en faktura med fel avgift på grund av att du inte lämnat aktuell inkomstuppgift måste du uppdatera dina uppgifter hos oss. Därefter justerar vi avgiften på nästkommande fakturor.

Vilka inkomster ska räknas med?

  • Lön och andra skattepliktiga förmåner i anslutning till din anställning
  • Inkomst av näringsverksamhet
  • Skattepliktiga arvoden, till exempel arvodesersättning till familjehem
  • Vårdbidrag, skattepliktig del
  • Sjukpenning och sjukbidrag
  • Föräldrapenning och graviditetspenning
  • Arbetslöshetsersättning från A-kassa
  • Aktivitetsstöd
  • Pension
  • Livränta

  Vilka inkomster ska inte räknas med?

  • Etableringsersättning
  • Försörjningsstöd
  • Bostadsbidrag
  • Barnbidrag
  • Studiemedel (bidrag och lån)

  Om du har en oregelbunden månadsinkomst

  Försök att räkna ut din genomsnittliga månadslön så att avgiften blir så rätt som möjligt.

  Då får ditt barn vara på förskolan eller i den pedagogiska omsorgen

  Öppettider

  Förskolorna och den pedagogiska omsorgen håller öppet alla vardagar mellan kl. 06.30-17.30 om det finns ett behov av det bland vårdnadshavarna.

  Om vårdnadshavare har behov av omsorg redan från kl. 06.00 eller fram till kl. 18.00, kan detta beviljas av rektor. Intyg från arbetsgivare som styrker behovet krävs från båda vårdnadshavare i dessa fall.

  Om förskolan eller den pedagogiska omsorgen behöver stänga, till exempel vid planerings- och utvärderings­dagar eller semester, erbjuds barnet en tillfällig plats i en annan förskola. På helgdagar är förskolorna och den pedagogiska omsorgen stängd.

  När du arbetar eller studerar

  När du arbetar eller studerar har ditt barn rätt till plats i förskola eller pedagogisk omsorg efter din arbetstid/studietid samt restid. Lägsta närvarotid är 15 timmar per vecka och högsta närvarotid är 55 timmar per vecka.

  När du är föräldraledig

  I skollagen anges att barn vars föräldrar är föräldralediga med ett annat barn ska erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan. I Järfälla kan du som föräldraledig välja mellan följande två vistelsetider för ditt barn:

  30 timmar per vecka mellan klockan 9.00–15.00. Barnet är ledigt från förskolan/den pedagogiska omsorgen under:

  • sommarens sammanslagningsveckor
  • över jul och nyår
  • klämdagar och planeringsdagar

  15 timmar per vecka året om

  Du betalar samma avgift oavsett om ditt barn går 15 eller 30 timmar i veckan.

  Val av alternativ ska anmälas till förskolan/pedagogiska omsorgen senast 30 dagar efter syskonets födelse. Om inget val görs, gäller 30 timmar per vecka enligt alternativ 1. En vårdnadshavare kan byta alternativ max en gång under föräldraledigheten. Ta kontakt med din förskola eller din pedagogiska omsorg för att anmäla ditt val.

  Du räknas inte längre som föräldraledig när ditt barn har fått en plats på förskola eller pedagogisk omsorg.

  När du är arbetssökande

  Om någon förälder i hushållet är arbetssökande har barnet rätt till plats i förskola eller pedagogisk omsorg i max 30 timmar per vecka mellan klockan 09.00-15.00. Rektorn avgör om annan tid ska gälla.

  Sjukdom och frånvaro från förskola eller pedagogisk omsorg

  Anmäl frånvaro

  Om ditt barn kommer att vara frånvarande från förskolan eller den pedagogiska omsorgen måste du anmäla det till verksamheten.

  Längre frånvaro

  Du måste anmäla till rektor om ditt barn ska vara frånvarande en längre tid för att inte riskera att bli av med barnets plats.

  Maximalt 3 månaders sammanhängande frånvaro beviljas. Återkommer inte barnet till verksamheten efter 3 månader har kommunen rätt att säga upp platsen.

  Även fall då barnet endast närvarar sporadiskt över tid kan leda till uppsags plats enligt ovan. Vid vissa fall ifrågasätts behovet av plats i förskolan/pedagogisk omsorg och kommunen kan komma att ompröva rätten till plats.

  Två eller fler perioder av längre frånvaro som avses äga rum med tät intervall beviljas i regel inte.

  Är ditt barn frånvarande mer än 1 månad utan att du anmält det räknas det som att du sagt upp barnets plats. Vi tar då ut en uppsägningsavgift på 30 dagar, plus avgiften för den outnyttjade tiden.

  Säg upp plats

  Uppsägningstiden är 30 dagar och avgift betalas under uppsägningstiden.

  Uppsägning av plats görs av den vårdnadshavare där barnet är folkbokfört. Undantag gäller om båda vårdnadshavarna är platsinnehavare och har delad faktura. Då krävs båda vårdnadshavarnas godkännande.

  Har du tackat ja till erbjuden plats och barnet inte ska börja måste platsen sägas upp före erbjudet startdatum. I annat fall faktureras vårdnadshavaren för uppsägningstiden som är 30 dagar.

  Säg upp förskoleplats (e-tjänst)

  Om du byter förskola inom kommunen ska du inte säga upp platsen.

  Flytta till en annan kommun

  Ska du flytta till en annan kommun får ditt barn behålla platsen i Järfälla i högst 30 dagar. Tiden räknas från nytt folkbokföringsdatum.

  Om du vill behålla platsen efter 30 dagar gäller våra ansökningsregler för folkbokförda i en annan kommun

  Folkbokförd i Järfälla men har förskoleplats i annan kommun

  Uppsägning av plats görs till Järfälla kommun.

  Säg upp förskoleplats (e-tjänst)

  Senast uppdaterad:

  Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

  Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

  Påtala bristande tillgänglighet
  Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

  Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.  Upp