Gå direkt till sidans innehåll

När du har plats i förskola eller pedagogisk omsorg

Lämna in schema och inkomstuppgift, närvarotider vid bland annat föräldra­ledighet, byte av förskola, säg upp plats.

Lämna inkomstuppgift och schema

För att din avgift ska bli korrekt (och för att vi ska veta att ditt barn har rätt till plats) är det viktigt att vi har aktuella inkomst­uppgifter samt att vi vet hur många timmar som ditt barn är på förskolan eller den pedagogiska omsorgen. Om hushållets inkomst, familjeförhållanden eller sysselsättning ändras, eller om kommunen ber om det, ska du lämna ny uppgift. Du är skyldig att meddela om du blir arbetssökande, föräldraledig eller om partner flyttar in på samma adress som barnet.

Om du fått en faktura med fel avgift på grund av att du inte lämnat aktuell inkomstuppgift eller rätt antal timmar måste du uppdatera dina uppgifter hos oss. Därefter justerar vi avgiften på nästkommande fakturor.

Vilka inkomster ska räknas med?

  • Lön och andra skattepliktiga förmåner i anslutning till din anställning
  • Inkomst av näringsverksamhet
  • Skattepliktiga arvoden, till exempel arvodesersättning till familjehem
  • Vårdbidrag, skattepliktig del
  • Sjukpenning och sjukbidrag
  • Föräldrapenning och graviditetspenning
  • Arbetslöshetsersättning från A-kassa
  • Aktivitetsstöd
  • Pension
  • Livränta

  Vilka inkomster ska inte räknas med?

  • Etableringsersättning
  • Försörjningsstöd
  • Bostadsbidrag
  • Barnbidrag
  • Studiemedel (bidrag och lån)

  Om du har en oregelbunden månadsinkomst

  Försök att räkna ut din genomsnittliga månadslön så att avgiften blir så rätt som möjligt.

  Timmar och schema

  Du ska meddela hur länge ditt barn ska vara på förskola eller pedagogisk omsorg på två sätt:

  1. I e-tjänsten för förskola och pedagogisk omsorg registrerar du det antal timmar per vecka som din avgift ska baseras på.
  2. I Vklass (eller om det är en fristående verksamhet - direkt till den) registrerar du ett detaljerat schema över vilka tider barnet ska vara på plats.

  Timmar för avgiftsberäkning

  Registrera det antal timmar ditt barn ska vara i verksamheten (e-tjänst)

  Om du har behov av fler eller färre timmar än du anmält när barnet fick sin plats, och det gäller under en längre tid, måste du ändra uppgifterna i e-tjänsten senast två veckor i förväg för att få rätt avgift. Det här gäller inte under ledighet som till exempel sommarsemester, jul och nyår.

  Schema i Vklass

  Går ditt barn i en kommunal förskola eller pedagogisk omsorg ska du lämna tider för närvaro och frånvaro i Vklass. Då ger du personalen större möjlighet att planera och genomföra sitt pedagogiska arbete.

  Lämna schema i Vklass (e-tjänst)

  Går ditt barn på en fristående förskola eller pedagogisk omsorg lämnar du barnets tider för närvaro och frånvaro till dem.

  Årlig inkomstjämförelse

  Vi ­jämför hushållets lämnade inkomstuppgifter och dess taxerade inkomst från Skatte­verket. De hushåll som har betalat en för hög avgift kommer att få pengar tillbaka och de som har betalat för lite kommer att få en extra faktura. Vi justerar inte belopp under 300 kronor.

  Om du av någon anledning inte har möjlighet att betala fakturan inom förfallotiden kan du ansöka om en avbetalningsplan.

  Vad menas med hushåll?

  Med hushåll avses ensamstående, gifta eller samman­boende på den adress där barnet är folkbokfört.

  Då får ditt barn vara på förskolan eller i den pedagogiska omsorgen

  Öppettider

  Förskolorna och den pedagogiska omsorgen håller öppet alla vardagar, elva timmar per dag, hela året om. Öppet­tiderna anpassas så långt det är möjligt efter familjernas behov. Om förskolan eller den pedagogiska omsorgen behöver stänga, till exempel vid planerings- och utvärderings­dagar eller semester, erbjuds barnet en tillfällig plats i en annan förskola.

  På helgdagar är förskolorna och den pedagogiska omsorgen stängd.

  När du arbetar eller studerar

  När du arbetar eller studerar har ditt barn rätt till plats i förskola eller pedagogisk omsorg i max 55 timmar per vecka. Det är vårdnadshavarens arbetstid eller studietid samt restid som avgör barnets närvarotid.

  Minsta närvarotid är 15 timmar per vecka.

  När du är föräldraledig

  När du är föräldraledig med ett syskon har ditt barn rätt till plats i förskola eller pedagogisk omsorg i max 30 timmar per vecka mellan klockan 09.00-15.00. Det är rektorn som avgör om annan tid ska gälla.

  Du måste själv ändra det antal timmar ditt barn ska vara närvarande via vår e-tjänst för förskola och pedagogisk omsorg senast 30 dagar efter syskonets födelse. Annars riskerar du att få en för hög avgift.

  Ditt barn måste vara ledigt minst fyra veckor under sommaren när verksamheten har sina sammanslagnings­veckor. Du betalar samma avgift under ledigheten. Du ska därför inte göra någon ändring av antal timmar i e-tjänsten för förskola och pedagogisk omsorg.

  Du räknas inte längre som föräldraledig när ditt barn har fått en plats på förskola eller pedagogisk omsorg.

  Dispens

  Dispens från reglerna om närvarotid vid föräldraledighet kan göras vid synnerliga skäl, till exempel att båda vårdnadshavarna arbetar, studerar eller vid sjukdom hos det yngsta barnet. Vill du ansöka om dispens: skriv ett personligt brev där du redogör för familjens situation. Glöm inte personuppgifter, förskolans namn samt vilket skäl för dispens som åberopas. Du behöver styrka ditt personliga brev med ett intyg från arbetsgivare, läkare eller dylikt.

  Skicka din dispensansökan till:
  Järfälla kommun
  Barn- och ungdomsförvaltningen
  177 80 Järfälla

  Om du har några frågor, vänligen kontakta servicecenter på telefon 08‑580 285 00.

  När du är arbetssökande

  Om du är arbetssökande har ditt barn rätt till plats i förskola eller pedagogisk omsorg i max 30 timmar per vecka mellan klockan 09.00-15.00. Rektorn avgör om annan tid ska gälla.

  Du måste själv ändra det antal timmar ditt barn ska vara närvarande via vår e-tjänst för förskola och pedagogisk omsorg. Annars riskerar du att få en för hög avgift.

  Sjukdom och frånvaro från förskola eller pedagogisk omsorg

  Anmäl frånvaro

  Om ditt barn kommer att vara frånvarande från förskolan eller den pedagogisk omsorgen måste du anmäla det till den enhet där barnet går. Du betalar avgiften även under frånvaron eftersom den baseras på ett helt kalenderår.

  Längre frånvaro

  Du måste anmäla till rektor om ditt barn ska vara frånvarande en längre tid för att inte riskera att bli av med barnets plats.

  Är ditt barn frånvarande mer än 1 månad utan att du anmält det räknas det som att du sagt upp barnets plats. Vi tar då ut en uppsägningsavgift på 30 dagar, plus avgiften för den outnyttjade tiden.

  Om du anmält frånvaro men ditt barn är frånvarande mer än 3 månader i sträck sägs platsen upp med omedelbar verkan. Du får då betala för de 3 outnyttjade månaderna.

  Behöver du sedan en ny plats måste du göra en ny ansökan.

  Avgift när ditt barn är sjukt

  Om ditt barn är sjukt i mer än 14 dagar i rad kan du som vårdnads­havare få avdrag på avgiften från och med dag 15. Läkarintyg krävs.

  Allmän förskola

  Från och med 1 augusti det år barnet fyller tre år har ditt barn rätt till så kallad allmän förskola, det vill säga minst 525 avgiftsfria timmar per år (15 timmar per vecka) i förskolan. Allmän förskola följer skolans läsår, vilket innebär att ditt barn inte får vara på förskolan när skolorna har lov om barnet endast är där 15 timmar per vecka.

  Säg upp plats

  Uppsägningstiden är 30 dagar och avgift betalas under uppsägningstiden.

  Det är den vårdnadshavare som är folkbokförd på samma adress som barnet som ska säga upp platsen, men om ni som vårdnadshavare bor på olika adresser och har delad faktura kan respektive vårdnadshavare säga upp sin del av platsen.

  Har du tackat ja till en erbjuden plats men barnet inte ska börja måste du säga upp platsen senast 30 dagar innan placeringens start, annars får du en faktura för uppsägningstiden som är 30 dagar.

  Säg upp förskoleplats (e-tjänst)

  Om du byter förskola inom kommunen ska du inte säga upp platsen.

  Om du säger upp en plats men önskar en ny plats inom fyra månader kommer du att få en faktura för tiden däremellan. Det gäller även vid övergång mellan förskola och fritidshem.

  Flytta till en annan kommun

  Ska du flytta till en annan kommun får ditt barn behålla platsen i Järfälla i högst 30 dagar. Tiden räknas från nytt folkbokföringsdatum.

  Om du vill behålla platsen efter 30 dagar gäller våra ansökningsregler för folkbokförda i en annan kommun

  Folkbokförd i Järfälla men har förskoleplats i annan kommun

  Uppsägning av plats görs till Järfälla kommun.

  Säg upp förskoleplats (e-tjänst)

  Övergång från förskola till fritidshem när barnet ska börja i förskoleklass

  Övergången från förskola till fritidshem när barnet ska börja i förskoleklass sker automatiskt den 1 augusti. Ska ditt barn ha plats på fritidshem i augusti behöver du därför inte säga upp förskoleplatsen. Om ditt barn inte har behov av fritidshem måste du däremot säga upp platsen på förskolan.

  Säg upp fritidshemsplats (e-tjänst)

  Senast uppdaterad: 2020-02-19

  Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

  Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

  Påtala bristande tillgänglighet
  Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

  Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.  Upp