Gå direkt till sidans innehåll

Regler i förskola och pedagogisk omsorg

När du arbetar, studerar, söker arbete eller är föräldraledig har du rätt till plats i förskola eller pedagogisk omsorg när ditt barn är mellan 1 och 5 år.

För att ansöka om plats behöver du vara folkbokförd i Järfälla kommun. Du ansöker om förskoleplats/pedagogisk omsorg på denna sida.

För att ha rätt till erbjuden plats ska du också lämna schema och inkomstuppgift via Järfälla kommuns e-tjänst.

Din sysselsättning ska kunna styrkas med intyg.

När du får ett erbjudande om plats i förskola och pedagogisk omsorg

Erbjudande om plats skickas ut en till fyra månader före önskat startdatum via mail och sms. Det är du som bor där barnet är folkbokfört som ska tacka ja eller nej till platsen, och detta inom 5 dagar. Kom ihåg att uteblivet svar räknas som ett nej. Observera att erbjudande om plats i augusti och september börjar skickas ut under mars månad.

Första köalternativet

Vid placering tar vi hänsyn till dina önskemål om plats, barnets plats i kön, barnets ålder, syskons placering och barngruppens sammansättning. Om du tackat ja eller nej till platsen (även garantiplats) står barnet endast kvar till första köalternativet och platsgarantin upphör. Om ett förstahandsval inte kan erbjudas får barnet stå kvar i kön till detta val och det tidigare ködatumet gäller.

Ditt barn måste börja inom 14 dagar

Om du har tackat ja till en plats måste barnet börja på förskolan eller i pedagogisk omsorg inom 14 dagar, annars erbjuds platsen till någon annan. Observera, om du tackat ja till en plats, men barnet inte kan börja, måste du säga upp platsen.

I annat fall får du en faktura för uppsägningstiden som är 30 dagar.

Lämna inkomstuppgift och schema när du tackar ja till plats

När du tackar ja till din plats ska du samtidigt anmäla barnets schema till oss. Behöver du någon gång ändra schemat måste du anmäla detta två veckor i förväg. Schema­ändringen ska då vara varaktig.

Under ledighet som till exempel under sommarsemester, jul- och nyår, ska barnets ordinarie schema ligga kvar. Barnets tider vid ledighet lämnar du i Vklass (gäller kommunala förskolor/pedagogisk omsorg).
Är barnet placerat på en fristående enhet lämnas barnets tider vid ledighet till förskolan.

Vid inskolning ska ordinarie schema registreras från och med placeringens startdatum. Så kallat inskolningsschema gäller inte. 

Anmälan och ändring av schema görs via e-tjänst

Så fördelas platserna och gällande turordningsregler

Barnen placeras enligt följande turordning:

  • Barn som är i behov av särskilt stöd enligt skollagen efter beslut av vår pedagogkonsult
  • Platsgaranti — se nedan.
  • Syskonförtur — syskon har rätt till förtur där deras syskon går. Undantag finns för syskon som är folkbokförda på olika adresser, då måste du kontakta Servicecenter på telefon 08-580 285 00.
  • Omplacering — om ditt barn har en placering eller tackat nej till erbjuden plats och därmed inte har någon platsgaranti. Störst möjlighet till omplacering sker i augusti.

Vad menas med platsgaranti?

Platsgaranti innebär att du efter din ansökan kommer att få ett erbjudande via e-post och sms inom fyra månader. Tänk på att ansöka i god tid. Om du tackar nej till platsen och vill göra en ny ansökan får du endast ansöka om ett nytt köalternativ och då gäller ny platsgaranti. Om du vill ha ny platsgaranti skriver du det i "övriga uppgifter" när du gör ansökan. När du fått ditt andra garantierbjudande och därefter gör ytterligare en ny ansökan ges ingen garanti då detta gäller vid endast två tillfällen. Oavsett om du tackat ja eller nej upphör platsgarantin. Ny platsgaranti gäller inte så länge ditt barn har en pågående placering.

Svarstid på erbjudandet är 5 dagar, uteblivet svar betraktas som ett nej. Om du tackar ja/nej till erbjudandet upphör platsgarantin. Efter erbjudande om plats (även garantiplats) står barnet endast kvar till det första köalternativet. 

Observera att det är du som bor där barnet är folkbokfört som ska tacka ja eller nej till erbjuden plats. I möjligaste mån erbjuder vi en plats inom rimligt avstånd från er bostad. 

Hur många timmar i veckan får jag ha mitt barn i förskolan?

När du arbetar eller studerar

Högsta närvarotid är 55 timmar per vecka. Lägsta närvarotid är 15 timmar per vecka. Barnets närvarotid bestäms av vårdnadshavarens arbetstid/studietid samt restid.

När du är föräldraledig eller arbetssökande

Ditt barn får vara på förskolan max 30 timmar per vecka, mellan klockan 9.00-15.00. Förskolechefen avgör om annan tid ska gälla. Vid föräldraledighet ska byte till max 30 timmar per vecka göras senast 30 dagar efter syskonets födelse.

Under sommaren måste du som är föräldraledig ta ut fyra veckors ledighet/semester under förskolans/pedagogisk omsorgs sammanslagningsveckor. Avgiften betalas ändå under denna tid då avgiften betalas under 12 månader per år. Under ledigheten kan du inte göra några schemaändringar.

En vårdnadshavare räknas inte längre som föräldraledig när yngre barn har fått en placering på förskola/pedagogisk omsorg.

Glöm inte att anmäla ändringar

Du är skyldig att meddela oss om det uppstår förändringar som påverkar ditt barns behov av plats hos oss. Till exempel om du blir arbetssökande, föräldraledig eller om make/maka/sambo flyttar in på samma folkbokföringsadress som barnet. Rätten till plats kan omprövas under pågående placering. 

Sjukdom samt frånvaro/ledighet från förskola/pedagogisk omsorg

Om barnet är sjukt samman­hängande mer än 14 dagar kan vårdnads­havare få avdrag på avgiften från och med dag 15. Läkarintyg krävs. 

Anmäl frånvaro

Om ditt barn kommer att vara frånvarande eller ledig från förskola/pedagogisk omsorg, måste du anmäla detta till din enhet där barnet går. Du betalar avgiften även under frånvaron/ledigheten då avgiften baseras på kalenderår. 

Är ditt barn frånvarande mer än en månad utan att du anmält detta, kommer din plats att sägas upp. Vi tar då ut en uppsägningsavgift på 30 dagar, utöver den outnyttjade tiden. Behöver du sedan en ny placering måste du göra en ny ansökan om plats.

Längre frånvaro

För att barnet ska få behålla platsen under en längre frånvaro, maximalt 3 månader, ska du meddela detta till förskolechefen i god tid. Återkommer inte barnet efter 3 månader sägs platsen upp. Då måste du göra en ny ansökan.

Barnet får under ett kalenderår inte vara frånvarande mer än högst 3 månader, i annat fall sägs platsen upp med omedelbar verkan.

Som frånvaro räknas inte höstlov, jullov, sportlov, påsklov, studie/planeringsdagar samt ledighet enligt ordinarie schema. Ledighet under sommarlovet räknas dock som frånvaro.

Loven följer skolans läsår när det gäller höstlov, jullov (t.ex. från skolavslutning i december till terminsstart i januari), sportlov och påsklov. 

Senast uppdaterad: 2019-01-15

Upp