Gå direkt till sidans innehåll

Avslag på ansökan

Gymnasial vuxen­utbildning syftar till att ge vuxna kun­skaper och färdig­heter motsvarande de som ungdomar får i gymnasie­skolan. Tyvärr räcker de ekonomiska ramar vi har inte till för alla som söker utbildning inom gymnasial vuxen­utbildning, därför görs ett urval i enlighet med 3 kap. 7 § förordningen om vuxen­utbildning, SFS 2011:1108.

Anledningen till avslag kan vara ett eller flera av nedanstående alternativ:

  • Att du har universitets- eller högskole­utbildning och därmed inte tillhör en prioriterad grupp. Andra med kortare utbildnings­bakgrund går före i kön.
  • Att du har treårig gymnasie­utbildning eller motsvarande med grundläggande behörig­het att söka till univer­sitets- eller högskole­utbildning, och därmed inte tillhör en prioriterad grupp. Andra med kortare utbildnings­bakgrund går före i kön.
  • Att sökt kurs ej är behörighets­givande till högre utbildning. Endast kurser som krävs för särskild behörighet för att söka högre studier beviljas.
  • Att kommunen ej beviljar områdes­kurser för höjande av meritvärde. Meritkurser inom svenska, moderna språk, engelska och matematik kan dock beviljas om de krävs för behörighet till vidare studier.
  • Att du har betyg i sökt kurs sedan tidigare. Man har inte rätt att ”läsa om” en kurs som man redan fått godkänt betyg i. Du kan däremot göra en betygs­prövning i kursen.
  • Att du redan beviljats att studera på heltid.
  • Bristande ekonomiska resurser i kommunen.

Senast uppdaterad: 2017-07-03

Upp