Innehåll

Aktuella naturvårdsåtgärder

Vi arbetar ständigt för att värna om Järfällas fina natur. Här ser du vilka uppdrag vi utför just nu.

Trädfällningar och utglesningar i bryn kring Ormbacka

November 2022

Inför arbeten med nya bostadsområden passar vi på att förbättra skogsbryn och skogar i närmiljön kring Ormbacka.

Målet är att få fram:

  • en varierad skog med både små och stora träd med olika ålder och art.
  • ett skogsbryn, det vill säga en mjuk övergång från öppen mark till skog, där många djur och växter trivs, precis som människor.

Åtgärder i Sandviksbäcken: vattenfördröjning och återställd sumpskog/våtmarksmiljö

Vi genomför åtgärder i skogen längs Sandviksbäcken för att återställa ett mer naturligt vattenflöde.

Målet är att fördröja vattnet så att det oftare svämmar över sina breddar på platsen. Små djupare pölar kan hålla grodor som kan övervintra. Vattendraget ska kunna börja meandra, dvs växla flödesfåra, på ett naturligt sätt. Det ger förutsättningar för ett rikare djurliv och mer varierande miljö, även upplevelsemässigt. Ny död ved skapas både genom huggningar och som en effekt av översvämningen. Där kan många svampar och insekter trivas.

Åtgärder som kommer att genomföras

  • En del träd fälls, och död ved placeras ut.
  • Rensvallen längs den raka fåran schaktas bort. Massor används istället till låga vallar tvärs över.
  • Uppväxande gran röjs.
  • Solbelysta gläntor och lekvatten för groddjur skapas
  • Eventuellt anläggs även en spång över den mark som redan idag är sank och tidvis översvämmas.
  • Information om åtgärder och visionen.

Preliminär tidplan

21-23 september: Röjning av träd inför grävarbete: 21-23 september

27-28 september: Grävarbeten

Senare under hösten/alternativt våren 2023: Byggande av träspång över blöta partier

Västra Järvafältet: Insatser för betesdjur och biologisk mångfald

Hösten 2022

Se karta över områdena inom Västra Järvafältets naturreservat Pdf, 6.9 MB.

Det är dags för åkermarken med vallodling vid Tånglöt-Rocksta att plöjas, harvas och sås in. Detta görs i intervall ungefär vart sjunde år, för att kunna få en jämn och bra grässkörd. Insådden kommer att göras inom någon vecka efter harvningen, så att etableringen av den nya grödan kommer igång så snabbt som möjligt. Första grödan blir höstvete som kombineras med olika stråk av blommande växter som gynnar pollinerande insekter. Sedan följer den nya gräsvallen.

Sedan 1999 har det mellan Tånglöt, Björnmyra och Rocksta funnits åkermark med vallodling inom Västra Järvafältet naturreservat. Vall är åkermark som sås in med gräs och/eller andra växter. Vallens växter skördas och används som vinterfoder till betesdjur – i det här fallet till de kor som under sommarhalvåret betar i naturreservatet. När en gräsvall sås in, är den vanligaste metoden insådd i en skyddsgröda. Skyddsgröda som tex höstvete, används som halm och foder till betesdjur och till mat för oss människor.

Vallens gräsväxter minskar över tiden. I ett intensivt jordbruk bryts och plöjs vallodlingar cirka vart tredje år. Inom Västra Järvafältet arbetar vi med olika metoder för att minska risk för läckage av näringsämnen, bland annat genom att förlänga tiden mellan plöjning till cirka vart sjunde år.

Betesdriften på Järvafältet är en mycket viktig del i skötseln av markerna och för bevarandet av kulturlandskapet. Många växter och djur är beroende av att markerna hålls öppna genom bete. Korna behöver mat både på sommaren och under vintern. Om betesdjuren inte har foderytor måste vinterfoder köpas in från annat håll och då ökar tillförseln av näringsämnen till området.

Vi strävar efter att balansera betesmarker, betesdjur och foderytor med varandra, så vi får ett lokalt kretslopp, med hög biologisk mångfald.

Tänk på att man inte får gå i uppväxande gröda, innan den vuxit till sig så pass att en ny ordentlig grässvål finns.

Skidåkning kommer dock gå bra på markerna under kommande vintersäsong.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp