Innehåll

Aktuella naturvårdsåtgärder

Vi arbetar ständigt för att ta hand om Järfällas fina natur. Här ser du uppdrag som genomförts nyligen, och även tidigare insatser i våra naturområden.

Skogen norr om Råstensvägen, januari-februari 2024

Under vintern görs selektiv röjning, det vill säga plockhuggning av träd och begränsning av täta taggiga buskage, för att öppna upp markerna för solljuset. På sikt kan bete sent på sommaren hjälpa utvecklingen ytterligare åt rätt håll. Allt för att öka den biologiska mångfalden, med fler blommande växter, ett ännu rikare fågelliv och mer småkryp i mark och träd.

Fårhage söder om Mälarvägen (Hinderstorp södra), januari 2024

Under januari har skogsbryn mellan hagen och skogen glesats ut genom att ta bort sly, grenar som hänger över stängslet och träd som står för tätt. Med mer solljus som kan sippra ner till marken får gräs och örter en chans att finnas kvar. Och de träd som får stå kvar kan utveckla ett stormfast och bred krona.

Äppellund i Görvälns slottspark

Under 2022 anlade vi en äppellund i Görvälns slottspark. Syftet med äppellunden är att gynna pollinerande insekter och fruktätande fåglar men också att främja rekreation och hälsa för oss människor. Det är totalt 32 träd och 29 olika sorter. Vi har i möjligaste mån planterat svenska kultursorter under varumärket Grönt kulturarv. Sorterna har odlats i Sverige sedan 1940-60-talet och sparats i genbank. Projektet är delfinansierat genom Lokala naturvårdssatsningen, LONA.

Vilda pollinatörer och pollinering har stor betydelse för biologisk mångfald och fungerande ekosystem. De flesta växter tar i någon utsträckning hjälp av pollinatörer för sin pollenöverföring. Pollinatörer är på så sätt viktiga för fortlevnaden av andra arter. Järfälla kommun vill var med och bidra till att bryta den förlust av biologisk mångfald som pågår. Varje liten åtgärd är av betydelse.

Läs mer om LONA på Naturvårdsverkets webbplats

Tidigare naturvårdsåtgärder (från år 2022 och framåt)

Hästa klack - november och december

Under november och december kommer vi genomföra naturvårdsåtgärder i området Hästa Klack. I brynzonerna runt Klacken kommer vi göra nedtagningar av utvalda träd och buskar. Det gör vi bland annat för att gynna äldre träd med höga naturvärden och för att kanalisera friluftsliv och hantera riskträd.

Vissa träd tas ner helt, andra kommer tas ner till högstubbe - till nytta som stående död ved för tex insekter och svampar. Träd kommer även lämnas kvar i olika högar - faunadepåer - som skydd och föda åt olika djur och insekter.

Vi gör detta för att bevara natur- kultur- och friluftslivsvärden, öka säkerhet och den biologiska mångfalden.

Järfällas fruktträdskarta

Vi har inventerat majoriteten av fruktträden i Järfälla och genomfört åtgärder som ska förlänga trädens livstid. Det gör vi för att gynna insekter och pollinerare.

Nu har vi också publicerat en fruktträdskarta på webbsidan där du kan hitta Järfällas fruktträd. Projektet är delfinansierat genom Lokala naturvårdssatsningen, LONA.

Gå till sidan "Hitta Järfällas fruktträd"

Dammbindning av grusvägar på Järvafältet och inom Görvälns naturreservat

Vi utför för närvarande Dammbindning av grusvägar på Järvafältet och inom Görvälns naturreservat.

Dammbindning av grusvägar är en del i det normala grusvägsunderhållet under året. Det utförs för att grusvägen ska hålla sig stabil och bra långsiktigt. Genom att tillsätta dammbindningsmedel förhindras att vägen blir torr, dammig och att det finkorniga grusvägmaterialet blåser iväg.

På vägarna i naturreservaten använder vi sedan länge det ekologiska dammbindningsmedlet Dustex. Det är tillverkat av lignin och är därför nedbrytningsbart och lämnar inte några skadliga produkter efter sig i naturen. Dustex limmar ihop vägens fina partiklar med det grövre gruset och förhindrar på så sätt att vägarna dammar. Det är ofarligt för människor, växter och djur men har en distinkt lukt som brukar försvinna inom något dygn. Utseendemässigt har dustex en rostbrun färg.

Trädfällning i Henriksdal, Görvälns naturreservat

December 2022 - Januari 2023

Intill torpet Henriksdal i Görvälns naturreservat genomförs nu trädfällning för att öppna fältet som har varit stängt sedan 1960-talet. Här fungerar också fällningen som kulturmiljövård då muren mår bra av lite avstånd till träden.

I samband med detta görs riktade trädfällningar norr om Henriksdal. Detta för att gynna ek, äldre tall och för en rikare markvegetation. En tallplantering från 70-talet har delvis vuxit igen med granar, så några granar kommer att tas bort. Målet är flerskiktad skog med buskar och yngre träd som fyller på underifrån mellan de uppvuxna tallarna.

Trädfällningar och utglesningar i bryn kring Ormbacka

November 2022 - Februari 2023

Inför arbeten med nya bostadsområden passar vi på att förbättra skogsbryn och skogar i närmiljön kring Ormbacka.

Målet är att få fram:

  • en varierad skog med både små och stora träd med olika ålder och art.
  • ett skogsbryn, det vill säga en mjuk övergång från öppen mark till skog, där många djur och växter trivs, precis som människor.

Åtgärder i Sandviksbäcken: vattenfördröjning och återställd sumpskog/våtmarksmiljö

September 2022 - Våren 2023

Vi genomför åtgärder i skogen längs Sandviksbäcken för att återställa ett mer naturligt vattenflöde.

Målet är att fördröja vattnet så att det oftare svämmar över sina breddar på platsen. Små djupare pölar kan hålla grodor som kan övervintra. Vattendraget ska kunna börja meandra, dvs växla flödesfåra, på ett naturligt sätt. Det ger förutsättningar för ett rikare djurliv och mer varierande miljö, även upplevelsemässigt. Ny död ved skapas både genom huggningar och som en effekt av översvämningen. Där kan många svampar och insekter trivas.

Åtgärder som kommer att genomföras

  • En del träd fälls, och död ved placeras ut.
  • Rensvallen längs den raka fåran schaktas bort. Massor används istället till låga vallar tvärs över.
  • Uppväxande gran röjs.
  • Solbelysta gläntor och lekvatten för groddjur skapas
  • Eventuellt anläggs även en spång över den mark som redan idag är sank och tidvis översvämmas.
  • Information om åtgärder och visionen.

Preliminär tidplan

21-23 september: Röjning av träd inför grävarbete: 21-23 september

27-28 september: Grävarbeten

Senare under hösten/alternativt våren 2023: Byggande av träspång över blöta partier

Västra Järvafältet: Insatser för betesdjur och biologisk mångfald

Hösten 2022 - Våren 2023

Se karta över områdena inom Västra Järvafältets naturreservat Pdf, 6.9 MB.

Det är dags för åkermarken med vallodling vid Tånglöt-Rocksta att plöjas, harvas och sås in. Detta görs i intervall ungefär vart sjunde år, för att kunna få en jämn och bra grässkörd. Insådden kommer att göras inom någon vecka efter harvningen, så att etableringen av den nya grödan kommer igång så snabbt som möjligt. Första grödan blir höstvete som kombineras med olika stråk av blommande växter som gynnar pollinerande insekter. Sedan följer den nya gräsvallen.

Sedan 1999 har det mellan Tånglöt, Björnmyra och Rocksta funnits åkermark med vallodling inom Västra Järvafältet naturreservat. Vall är åkermark som sås in med gräs och/eller andra växter. Vallens växter skördas och används som vinterfoder till betesdjur – i det här fallet till de kor som under sommarhalvåret betar i naturreservatet. När en gräsvall sås in, är den vanligaste metoden insådd i en skyddsgröda. Skyddsgröda som tex höstvete, används som halm och foder till betesdjur och till mat för oss människor.

Vallens gräsväxter minskar över tiden. I ett intensivt jordbruk bryts och plöjs vallodlingar cirka vart tredje år. Inom Västra Järvafältet arbetar vi med olika metoder för att minska risk för läckage av näringsämnen, bland annat genom att förlänga tiden mellan plöjning till cirka vart sjunde år.

Betesdriften på Järvafältet är en mycket viktig del i skötseln av markerna och för bevarandet av kulturlandskapet. Många växter och djur är beroende av att markerna hålls öppna genom bete. Korna behöver mat både på sommaren och under vintern. Om betesdjuren inte har foderytor måste vinterfoder köpas in från annat håll och då ökar tillförseln av näringsämnen till området.

Vi strävar efter att balansera betesmarker, betesdjur och foderytor med varandra, så vi får ett lokalt kretslopp, med hög biologisk mångfald.

Tänk på att man inte får gå i uppväxande gröda, innan den vuxit till sig så pass att en ny ordentlig grässvål finns.

Skidåkning kommer dock gå bra på markerna under kommande vintersäsong.

Söder om Görvälnbadets parkering, Vreten

Söder om Görvälnbadets parkering, Vreten.
Våren och sommaren 2022.

En planterad tallskog (cirka 40 år gammal) har slutavverkats (alla träd avverkas), för att återställa marken till åker. Under juni färdigställdes jordfräsningen för att möjliggöra odling. Det blir vildåker och gröda som gynnar bin och andra pollinatörer, eller fåglar som äter frön. Vilt kan också hitta mat på denna åker.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp