Personal­policy

Vår personal­policy beskriver våra värd­eringar och de för­hållnings­sätt som ligger till grund för våra relationer på arbets­platsen och till människorna vi möter i arbetet.

Järfälla står inför många spännande utmaningar. Vi är en av de kommuner i Sverige som växer allra mest. Fram till 2030 ska vi bygga 20 000 bostäder, nya förskolor och skolor, vård- och omsorgsboenden, gator, parker och mycket annat som behövs i en levande stad. Det här ska vi göra tillsammans så att det blir ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart Järfälla där kvaliteten i välfärden stärks.

Men redan idag är vi en stor kommun med många viktiga verksamheter. Jag tänker igen på allt från förskolor till gator och parker. Alla våra verksamheter är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. För att kunna tillgodose de tjänster som Järfällabor idag efterfrågar och möta framtidens utmaningar måste vi vara en bra, attraktiv arbetsgivare. Vi ska ha ett öppet och inkluderande arbetsklimat, där alla människor oavsett bakgrund känner sig välkomna.

För att behålla och attrahera ny kompetens är det nödvändigt att vi har kompetensutveckling som stärker medarbetarna i sina uppdrag. Vi ska prioritera demokrati, mångfald och inflytande, och sträva efter att alla medarbetares engagemang och vilja till kompetensutveckling tas tillvara. Vi ska tillsammans skapa goda resultat inom alla verksamheter.

Min ambition är att Järfälla kommun ska vara en förebild som arbetsgivare med trygga arbetsvillkor och ett starkt medarbetarinflytande. Jag ser att denna personalpolicy är ett viktigt verktyg för att åstadkomma det och för att föra Järfälla framåt.

Claes Thunblad, kommunstyrelsens ordförande

Järfälla för alla medarbetare framåt

Den här personalpolicyn är till för dig som arbetar inom Järfälla kommun. Som medarbetare i kommunen är du viktig. Oavsett var du arbetar har din insats stor betydelse för vårt gemensamma uppdrag: att ge Järfällas invånare bästa möjliga service och omsorg och att föra Järfälla framåt.

Personalpolicyn beskriver våra värderingar och de förhållningssätt som ska ligga till grund för våra relationer på arbetsplatsen och till människorna vi möter i arbetet.

Vi ska känna stolthet över vår arbetsinsats och arbetsplats. Med ett gemensamt engagemang och ansvar bidrar vi alla till att göra Järfälla kommun till en framgångsrik organisation och en attraktiv arbetsplats. En förutsättning för framgång och goda resultat är att vi har tydliga mål och att vi vet vad som förväntas av oss.

Vi för Järfälla framåt genom:

 • aktivt medarbetarskap och gott ledarskap
 • bra arbetsmiljö och god hälsa
 • god kompetensförsörjning
 • lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet
 • god lönepolitik
 • goda resultat och uppföljning.

Våra värderingar är baserade på:

 • demokrati
 • svensk lagstiftning
 • människors lika värde.

Vårt förhållningssätt är:

 • att med tydlighet, engagemang och mod arbeta tillsammans för att nå våra mål
 • att ge god service av hög kvalitet till invånare i livets alla skeden
 • att möta människor med respekt och lyhördhet
 • att alltid agera ansvarsfullt och sträva efter en hållbar utveckling både ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

Personalpolicyn ska vara ett levande dokument och en naturlig del i det dagliga arbetet och i verksamheternas styrning. Personalpolicyn kompletteras med andra styrande dokument inom personalområdet samt riktlinjer för respektive verksamhet.

Aktivt medarbetarskap och gott ledarskap

Ett aktivt medarbetarskap och ett gott ledarskap är varandras förutsättningar för en framgångsrik verksamhet. Vi är alla medarbetare i Järfälla kommun, varav några med ledaransvar. Tillsammans ska vi förverkliga kommunens mål.

Medarbetarskapet handlar om vad du som anställd presterar och hur du agerar i det dagliga arbetet. Ett aktivt medarbetarskap innebär att ta ansvar och bidra till att verksamheten når sina uppsatta mål genom att vara motiverad, engagerad och uppvisa resultat.

Det goda ledarskapet handlar om att tydliggöra mål, förväntningar och driva mot goda resultat. Det innebär att ge förutsättningar för utveckling, ge och söka feedback samt engagera medarbetarna i beslutsfattande. En god ledare är öppen, närvarande och skapar arbetsglädje.

Det vi vill är:

 • att alla medarbetare agerar utifrån våra värderingar, förhållningssätt och vision
 • att alla medarbetare bemöter varandra och andra med respekt och professionalism
 • att alla medarbetare uppfyller de krav på offentlighet, rättssäkerhet och sekretess som följer av våra arbeten.

Vi förväntar oss att du som medarbetare:

 • är en god företrädare för kommunen genom att ge bra och effektiv service
 • förstår ditt uppdrag och ser det som en del av helheten
 • följer fattade beslut och gemensamma överenskommelser
 • bidrar med dina synpunkter och är aktiv i medarbetarsamtal, på arbetsplatsträffar och vid verksamhetsplanering
 • samarbetar för att höja kvaliteten i verksamheten
 • tar miljöhänsyn i ditt arbete och aktivt medverkar till att minska kommunens negativa miljöpåverkan.

Vi förväntar oss att du som ledare/chef:

 • i dialog med medarbetarna tydliggör verksamhetens mål och uppdrag, medarbetarnas individuella arbetsuppgifter och förväntade resultat
 • ser till att medarbetarna har de resurser, kompetenser och befogenheter som behövs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter
 • skapar ett engagerande och tillåtande klimat, där medarbetarna har möjlighet att framföra sina synpunkter och ta egna initiativ till problemlösning
 • ger och ber om feedback, med syfte att utveckla ledarskapet, medarbetarna och verksamheten
 • strävar efter att tillmötesgå önskad sysselsättningsgrad.

Bra arbetsmiljö och god hälsa

Som medarbetare i Järfälla ska du erbjudas arbete i en stimulerande arbetsmiljö som kännetecknas av arbetsglädje, delaktighet och trygghet. En bra arbetsmiljö är grunden för ett framgångsrikt arbete.

En bra arbetsmiljö och ett hälsofrämjande förhållningssätt bidrar i hög grad till vår förmåga att rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare.

Friska arbetsplatser skapar också förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och goda resultat. Arbetsmiljö omfattar både fysiska och psykosociala faktorer. Viktiga delar är kommunikation på arbetsplatsen, ledning och styrning, samarbete och stöd, hur arbetsplatsen är utformad och att det är balans mellan krav och resurser i arbetet.

Det vi vill är:

 • att ha arbetsplatser med en bra arbetsmiljö och ett medvetet hälsoarbete
 • att samtliga arbetsplatser har egna arbetsmiljömål som omsätts i handling som följs upp
 • att våra arbetsplatser präglas av öppenhet, respekt, lärande och utveckling
 • att medarbetare ges möjlighet till att påverka, vara delaktiga och ha inflytande i sitt arbete och på sin arbetsplats
 • att det finns förutsättningar för samarbete och att få stöd av chef och kollegor
 • att resurserna anpassas till kraven i arbetet
 • att varje arbetsplats har hållbar utveckling i fokus
 • att uppmuntra till friskvård och kulturella aktiviteter
 • att ha arbetsplatser som främjar balans mellan arbetsliv och privatliv.

Vi förväntar oss att du som medarbetare:

 • tar ansvar för din hälsa och säkerhet i arbetet
 • deltar i arbetsmiljöarbetet så att vi tillsammans skapar arbetsglädje samt en hållbar och säker arbetsmiljö
 • aktivt påverkar och deltar i att utveckla ditt arbete och verksamheten.

Vi förväntar oss att du som ledare/chef:

 • leder ett systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen
 • arbetar efter aktuell lagstiftning och kommunens interna regler och riktlinjer för arbetsmiljö
 • uppmuntrar medarbetare till ett ökat hälsomedvetande.

God kompetensförsörjning

Vår omvärld förändras ständigt. Nya förutsättningar och behov ställer stora krav på vår förmåga till anpassning. Nya arbetsuppgifter tillkommer och andra försvinner, vilket påverkar behovet av personal och kompetens.

Kompetensförsörjning handlar om att identifiera framtida kompetensbehov, vidareutveckla våra medarbetare eller rekrytera ny personal.

En god kompetensförsörjning förutsätter att vi rekryterar utifrån en kvalitetssäkrad och ickediskriminerande metod och att vi introducerar nya medarbetare så att de trivs och snabbt kommer in i sitt arbete. Vidare måste vi skapa förutsättningar och möjligheter för utveckling på kort och lång sikt. Som en del av vår kompetensförsörjning erbjuder vi bland annat medarbetar-, arbetsledar- och ledarskapsakademier samt mentorprogram.

En särskild insats i kommunens kompetensförsörjning är inrättandet av en kompetensfond. Under 2016–2019 delar kommunen årligen ut fem miljoner kronor till kompetenshöjande insatser. Syftet är att vi på ett ännu bättre sätt ska uppfylla verksamhetens mål. Det är också en viktig del i vårt arbete att vara en attraktiv arbetsgivare.

Det vi vill är:

 • att Järfälla kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare
 • att alla medarbetare ser att de har betydelse och är delaktiga i att Järfälla kommun blir en attraktiv arbetsgivare
 • att ha en god kompetensförsörjningsprocess, som säkerställer att vi har rätt person på rätt plats.

Vi förväntar oss att du som medarbetare:

 • lär av andra och delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter
 • tar initiativ till egen utveckling och lärande i arbetet med din personliga utvecklingsplan som vägledning.

Vi förväntar oss att du som ledare/chef:

 • tänker långsiktigt när det gäller kompetensförsörjning för den egna verksamheten
 • rekryterar utifrån FAIR-metoden med fokus på kompetenser och framtida behov
 • säkerställer att nya medarbetare får tillräcklig introduktion till arbetet
 • skapar förutsättningar för lärande i det dagliga arbetet
 • genomför minst ett medarbetarsamtal per medarbetare per år och att alla dina medarbetare har en personlig utvecklingsplan
 • ser till att kompetensöverföring sker mellan medarbetarna för att inte kompetens ska gå förlorad
 • uppmuntrar till intern rörlighet både inom och mellan förvaltningar.

Lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet

I Järfälla kommun ses mångfald och jämställdhet som viktiga framgångsfaktorer för att uppnå verksamhetsmålen. Genom att ta tillvara olika perspektiv, kunskaper och erfarenheter får vi den bästa verksamheten.

Mångfald omfattar allt det som gör varje individ unik, exempelvis etnisk och kulturell bakgrund, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder och sexuell läggning. Även olika erfarenheter, egenskaper, förmågor, färdigheter, värderingar och livsstil utgör en stor del av mångfalden.

Jämställdhet är en del i mångfalden, men förtydligar att det handlar om samma rättigheter och möjligheter för kvinnor och män. Vi accepterar inte någon form av diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling.

Det vi vill är:

 • att ha ett öppet och inkluderande arbetsklimat där vi respekterar, tillåter och uppskattar olikheter
 • att spegla samhället och ta tillvara den kompetens som mångfald tillför
 • att genom olika perspektiv stimulera kreativitet, lärande och utveckling av verksamheten
 • att grunden i anställningen är heltid och att deltid är en möjlighet
 • att delade turer undviks.

Vi förväntar oss att du som medarbetare:

 • bidrar med dina perspektiv, kunskaper och erfarenheter
 • respekterar och ser värdet i andras perspektiv, kunskaper och erfarenheter
 • strävar efter ett öppet och inkluderande arbetsklimat
 • aktivt motarbetar all form av diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling.

Vi förväntar oss att du som ledare/chef:

 • strävar efter mångfald
 • främjar ett aktivt arbete för lika rättigheter och möjligheter i fråga om arbete, anställningsvillkor och utveckling på din arbetsplats
 • har med perspektivet för lika rättigheter och möjligheter i alla led av planering, beslutsfattande, utförande och uppföljning på din arbetsplats
 • bedriver ett aktivt arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling
 • rekryterar enligt FAIR (framtidsanpassad inkluderande rekrytering).

God lönepolitik

Lönen och våra anställningsvillkor ska motivera medarbetare till goda arbetsinsatser och utveckling av verksamheten. Det ska finnas en koppling mellan mål, resultat och lön där goda arbetsprestationer belönas.

Förutom lön har kommunen en rad förmåner, bland annat tjänstepension, försäkringsskydd och subventionerad friskvård. Kommunen är en arbetsgivare där grunden för lönesättningen är lika oavsett förvaltning och verksamhet. Lönesättning får aldrig vara diskriminerande.

Det vi vill är:

 • att lönepolitiken ska bidra till att vi kan rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare
 • att kommunens olika verksamheter inte använder lön som ett konkurrensmedel sinsemellan
 • att lönesättningen ska uppfattas som relevant i förhållande till arbetsuppgifter och arbetsprestationer samt marknadens inverkan på löneläget
 • att lönen sätts i dialog genom lönesättande samtal mellan chef och medarbetare
 • att lönekriterierna är kända och anpassas efter de uppdrag och mål som är aktuella för verksamheten
 • att alla medarbetare har individuella och differentierade löner
 • att specialister ska kunna erbjudas löne- och utvecklingsmöjligheter som ett alternativ till en chefskarriär.

Vi förväntar oss att du som medarbetare:

 • medverkar i en dialog om mål, resultat och lön med din chef i medarbetar- och lönesamtal
 • bidrar till att nå verksamhetens mål
 • känner till grunderna för lönesättning och lönekriterierna.

Vi förväntar oss att du som chef/ledare:

 • är tydlig med sambandet mellan medarbetarnas mål och resultat och låter det återspeglas i löneöversynen
 • genomför den årliga löneöversynen i enlighet med kommunens riktlinjer
 • sätter lön vid nyanställning med stöd av aktuellt löneläge för befattningen, bedömning av individens erfarenhet och kompetens samt marknadsläget.

Goda resultat och uppföljning

När vi gemensamt tar ansvar för att gå från ord till handling blir personalpolicyn verklighet. Då finns förutsättningar för att skapa goda resultat och nå framgång. Genom att följa upp personalpolicyn ser vi vad vi har gjort bra och vad vi kan göra ännu bättre.

För att gå från ord till handling måste det tydliggöras vad personalpolicyn innebär i det dagliga arbetet på respektive arbetsplats. Detta arbete ska ske i dialogform vid arbetsplatsmöten, samverkansmöten och på individnivå i medarbetarsamtalet. Aktiviteterna som genomförs ska redovisas i respektive förvaltnings verksamhetsberättelse. Årligen görs en gemensam medarbetarundersökning, som ger underlag för delaktighet och diskussion i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Det vi vill är:

 • att personalpolicyn är ett levande dokument som används och följs i det dagliga arbetet
 • att personalpolicyn följs upp för att se vad som gjorts bra och vad som kan göras ännu bättre.

Vi förväntar oss att du som medarbetare:

 • deltar i arbetet med att omsätta personalpolicyn i den dagliga verksamheten
 • medverkar i enkäter och andra uppföljningar
 • använder resultatet för lärande och utveckling
 • visar på möjligheter och brister samt deltar aktivt för att finna lösningar för att skapa utveckling framåt.

Vi förväntar oss att du som ledare/chef:

 • använder personalpolicyn som ett stöd i det dagliga arbetet på arbetsplatsen
 • aktivt arbetar med resultaten av medarbetarundersökningen på arbetsplatsmöten och i samverkansgrupper med syfte att utveckla verksamheten
 • redovisar de aktiviteter som genomförts med anledning av personalpolicyn för din arbetsgrupp i verksamhetsberättelsen.

Personalpolicyn är gemensam och övergripande för alla verksamheter. Det är när vi gemensamt tar ansvar för att gå från ord till handling som det här dokumentet blir verklighet. Då finns förutsättningar för att skapa goda resultat och nå framgång.

Senast uppdaterad: 2018-06-12

Upp

På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?