Kommunens organisation

Kommunens politiska organisation består av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt sju facknämnder.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan liknas vid "kommunens riksdag". Alla ledamöter i kommunfullmäktige är folkvalda. Här tas beslut i alla stora och viktiga frågor som rör Järfälla kommun och därmed alla Järfällabor. Några exempel: Den kommunala skattesatsen, taxor och avgifter, budget och övergripande mål och inriktning för kommunens ansvarsområden. Det är kommunfullmäktige som tar de övergripande besluten.

Du kan titta på kommunfullmäktiges sammanträden här på webbplatsen

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen yttrar sig i alla ärenden som kommunfullmäktige beslutar om och har också övergripande ansvar för att besluten verkställs. Kommunstyrelsen är den nämnd som vi kan kalla "kommunens regering". Den har övergripande ansvar för kommunens utveckling.

Nämnder

Nämnderna svarar för de uppgifter som enligt olika lagar (socialtjänstlagen, skollagen, plan- och bygglagen, miljöbalken och många andra lagar) ligger på kommunerna. Därtill kommer frivilliga uppgifter till exempel inom fritids- och kulturområdet. Det är kommunfullmäktige som beslutar om ansvarsfördelningen mellan nämnderna. Varje nämnd ansvarar sedan för att deras verksamheter bedrivs enligt de mål och riktlinjer och inom den budget som fullmäktige har bestämt.
Nämndernas ledamöter och ersättare är politiskt tillsatta och utses av fullmäktige.

En ansvarig förvaltningschef (-direktör) biträder respektive nämnd/styrelse med fokus på att leverera bra beslutsunderlag, verkställa nämndbeslut och vara egen regi-verksamhetens yttersta ledare. Självständigheten för kommunens resultatenheter förstärks ytterligare.

Kommunens organisation

Järfälla kommuns organisationsträd med fullmäktige, nämnder och förvaltningar

Klicka på bilden för att se en större version

Kontakta oss

Servicecenter

Vi svarar på dina frågor

Måndag–torsdag kl 8–16.45
Fredag kl 8–15

Kontakta oss | Frågor & svar