Miljö- och bygglovs­nämnden

Sammanträdes­datum 2018

23 januari
20 februari
20 mars
24 april
15 maj
26 juni
21 augusti
18 september
16 oktober
20 november
18 december

Miljö- och bygglovsnämnden har ansvar för

  • Miljö- och hälsoskyddsfrågor
  • Bygglovsverksamhet

Miljö- och hälso­skydd

Miljö- och bygglovsnämnden är lokal tillsynsmyndighet enligt miljöbalken och livs- medelslagen. I miljöbalks­tillsyn ingår

  • inspektioner och besiktningar för att kontrollera att lagar och beslut följs
  • förelägganden och förbud för att åstad­komma rättelse
  • anmälan till polis- eller åklagar­myndighet vid misstanke om brott
  • beslut om miljö­sanktions­avgift
  • rådgivning och information

Verksamheten bedrivs dels i form av planerade inspek­tioner på de fasta tillsyns­objekt som finns i kommunen, och dels behandlas tillstånds- och anmälnings­ärenden som kommer in från privat­personer och företagare.

Praktiskt sköts arbetet av miljö- och hälso­skydds­enheten. Inom miljöbalkens område innebär det till exempel kontroll av inomhus­miljön i bostäder och lokaller, tillsyn av kemikalie- och avfalls­hantering och tillsyn av verksamheter som bullrar eller släpper ut föroreningar till mark, luft och vatten. Vidare hanteras ansökningar om tillstånd, anmälnings­ärenden med mera.

Enligt livsmedels­lagen måste lokaler där livsmedel hanteras yrkes­mässigt vara registrerade hos miljö- och bygglovs­­nämnden. Även den som tillfälligt vill sälja livs­medel, till exempel på mark­nader och likande ska kontakta miljö- och hälso­skydds­enheten. Regelbunden kontroll sker av de verksam­heter, som hanterar livs­medel, det vill säga stor­hus­håll, vård/skola, kiosker, produktions­­anläggningar, butiker och vattenverk.

Miljö- och hälso­skydds­enhetens åtaganden

För fortlöpande tillsyn:

Bedriva fortlöpande tillsyn över de fasta objekt, inom respekti ve tillsynsområde, som finns i kommunen. Till­synens frekvens bestäms av det bedömda tillsyns­behovet (känsligheten) hos objekten och nämndens resurser. I den årliga verksamhets­plan som upprättas av nämnden styrs insatserna för det enskilda året.

För ansökningar, anmäl­ningar, klagomål och lik­nande som kommer utifrån inom tillsyns­områdena, miljö och livsmedel:

  • skyndsamt handlägga misstanke om livsmedel- eller vatten­buret sjuk­doms­utbrott. Allvarliga ärenden påbörjas senast nästkommande arbets­dag.
  • bekräfta mottagandet av anmälnings­ärenden/an­söknings­ärenden och påbörja handläggning inom tio arbetsdagar
  • påbörja hand­läggningen av olägenhets­ärenden inom tio arbetsdagar

Bygglov

Miljö- och bygglovs­nämnden är lokal tillsyns­myndighet enligt plan- och bygglagen (PBL). Tillstånd att bygga, riva eller göra vissa mark­åtgärder enligt PBL lämnas av miljö- och bygglovs­nämnden i form av bygglov, rivningslov eller marklov. Även om en plan­erad åtgärd inte kräver lov kan den kräva anmälan och då kan den påbörjas först när anmälan är gjord och start­besked lämnats.

För vissa byggnads- eller ändrings­arbeten ska en bygg­anmälan göras till miljö- och bygglovs­nämnden minst tre veckor innan byggarbetena ska påbörjas. Nämnden får genom bygg­anmälan möjlig­het att bland annat ta ställ­ning till om byggsamråd be- hövs och kan förbereda sin tillsyn av byggprojektet.

Bygglov­enhetens åtaganden

När ansökan är komplett skickas ett meddelande ut om när beslutet beräknas vara klart. Enkla och planenliga ärenden beslutas normalt inom 4 veckor och övriga ärenden inom 10 veckor.

Kontakt

Miljö- och bygglovsnämndens myndighetsbrevlåda når du via e-postadressen miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se.

 

Upp

På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?