Gå direkt till sidans innehåll

Förteck­ning över kommun­arkivets hand­lingar

Du kan på egen hand söka i kommun­arkivets arkiv­förteckningar för att se vad som finns hos oss, till exempel för att hitta källor när du ska göra skolarbeten och uppsatser, som underlag till böcker eller olika typer av forskning. Järfälla kommun använder Klara arkiv­förtecknings­program vid registrering av handlingar som arkiveras i kommun­arkivet.

Förteckning över kommun­arkivets arkiv och handlingar i arkiv­förtecknings­programmet Klara

Allmänna arkiv­schemat

Arkiven är förtecknade utifrån det så kallade allmänna arkivschemat. Handlings­typerna kategori­seras under vissa förut­bestämda rubriker:

A Protokoll och före­dragnings­listor
B Registratur och koncept (utgående skrivelser)
C Diarier (in- och utgående)
D Liggare, register och för­teckningar
E Inkomna skrivelser
F Ämnesvis ordnade hand­lingar
G Räkenskaper
H Statistik
J Kartor och ritningar
K Fotografier
Ö Övriga handlingar

Inom varje huvudrubrik ordnas handlingarna i serier.

Ta del av handlingar

Det finns ingen koppling till faktiska dokument, utan vill du ta del av en handling kontaktar du kommun­arkivet. Beställningen görs enklast vi ett av våra formulär. Ange då arkivets namn, serien (inklusive signum) samt volym­nummer.

Observera att kommun­arkivets hela bestånd inte finns publicerat i Klara arkivsök. Efter hand kommer fler arkiv publiceras och vara sökbara, men kommun­arkivets personal måste först gå igenom förteckningarna och godkänna dem för publiceringen. Förenings­arkiven finns ännu inte publicerade överhuvudtaget. För fullständig information om arkivbeståndet kontakta kommunarkivet.

Sekretess

De flesta handlingar i kommun­arkivet är till­gängliga för forskning, men det finns vissa undantag. Begär du ut en sekretess­belagd handling kommer kommun­arkivet göra en sekretess­bedömning innan materialet eventuellt lämnas ut. Notera att det inte alltid är tydligt i förteckningen om det är sekretess eller ej.

Reservation

Det är många olika personer som övertid har förtecknat arkiv och registrerat upp­gifter i Klara, vi reserverar oss därför för eventuella felaktig­heter i förteckningarna.

Upp