Gå direkt till sidans innehåll

Hållbarhets­arbete

Järfälla kommun medverkar till ett uthålligt samhälle genom att arbeta efter FN:s globala mål för hållbar utveckling.

I vår miljöbarometer kan du följa kommunens arbete med miljö. Vi redovisar hur miljömålen i kommunens miljöplan samt andra styrdokument uppfylls och genom nyckeltal kan du följa utvecklingen i Järfälla inom olika miljöområden under de senaste åren.

Järfälla kommuns arbete med Agenda 2030

Nedan följer exempel på vad Järfälla kommun gör inom hållbarhetsområdet:

Rent vatten och sanitet

Miljöplan 2016–2024 för Järfälla kommun med bolag Pdf, 476 kB.

Miljöplan 2016–2024 för Järfälla kommun med bolag (populärversion) Pdf, 3.7 MB.

Hållbar energi för alla

Energi- och klimatrådgivning

Klimat- och energiplan för Järfälla kommun och dess bolag 2020-2024 Pdf, 556 kB.

Anständiga arbetsvillkor

Järfälla kommun har en finanspolicy Pdf, 307.7 kB. och en inköps- och upphandlingsstrategi.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Samverkansprojekt med KTH, utbyggnad av Mälarbanan samt tunnelbana.

Minskad ojämlikhet

Demokratiplan Pdf, 458.7 kB.

Hållbara städer och samhällen

Kommunen har en översiktsplan som täcker hela kommunens yta och redovisar kommunens vilja för den framtida mark- och vattenanvändningen i stora drag.

Trähusstrategi

Järfälla har en trähusstrategi för att främja en hållbar stadsutveckling och bidra till att kommunen möter miljö- och klimatmålen i den kommunala översiktsplanen och miljöplanen.

Trähusstrategi för Järfälla kommun och dess bolag Pdf, 1.9 MB.

Barkarby Science

Barkarby Science är en arena för samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor. Bolagets mål är att bidra till att en hållbar stad byggs, där människan trivs och mår bra. Staden ska upplevas som attraktiv både under byggfasen och när den är färdigutbyggd.

Barkarby Science webbplats

Hållbar konsumtion och produktion

Arbetsmarknadsenheten arbetar med matchning och arbetsprövning för unga och vuxna med behov av stöd och hjälp för att bli själv­försörjande. Verksamheten arbetar bland annat med återbruk genom att restaurera cyklar.

Kommunen arbetar även med att minska matsinnet i de kommunala verksamheterna samt arbetar för en ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall.

Matsvinn

Handlingsplan för minskat matsvinn Pdf, 36.8 kB.

Avfall

Avfallsföreskrifter och Avfallsplan

Kemikalier

Kemikalieplan 2016-2024 med utfasningslista

Bekämpa klimatförändringen

I miljöplanen finns mål om minskad klimatpåverkan. Järfälla kommun ska bara använda förnybar energi år 2025 och alltid sträva efter att energieffektivisera.

I slutet av 2020 signerade kommunen Europas första klimatkontrakt. Kontraktet innebär att Järfälla tillsammans med åtta andra städer, fyra myndigheter samt innovationsprogrammet Viable Cities åtar sig att snabba på omställningen till en klimatneutral stad genom smart teknik, hållbar samhällsplanering och samverkan med såväl lokalt näringsliv som kommuninvånare.

Järfälla är medlem i Klimatkommunerna, en förening som samlar de kommuner och regioner vars klimatarbete ligger i framkant med tuffa klimat- och energimål och ambitiösa åtgärder.

Järfälla har tagit fram en Handlingsplan för klimatneutrala Barkarbystaden 2030 Pdf, 17.2 MB. som syftar till att snabba på arbetet mot en klimatneutral stadsdel. Den är framtagen inom projektet Klimatneutrala städer 2030, med finansiering från Energimyndigheten, Vinnova och Formas inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities.

Ekosystem och biologisk mångfald

Stora delar av Järfälla kommuns naturområden är skyddade som naturreservat med goda möjligheter till utflykter, vandring och naturupplevelser.

Fredliga och inkluderande samhällen

Kommunen har ett civilsamverkansråd för integration som syftar till att skapa goda möten över gränserna i civilsamhället, för ökat samarbete och ökad förståelse för varandra samt stärka civilsamhällets positiva kraft när det gäller integration.

Järfällas trygghetsvärdar finns ute på kvällar, nätter och vardagar och bidrar till trygghet för alla som bor i Järfälla, eller passerar förbi.

Järfälla kommun arbetar aktivt med likabehandlings­arbete. Varje förskola, grundskola och fritidshem ska årligen beskriva hur de arbetar i en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp