Innehåll

Järfälla och Agenda 2030

Järfälla kommun medverkar till ett uthålligt samhälle genom att arbeta efter FN:s globala mål för hållbar utveckling.

I Järfällas miljöbarometer kan du följa kommunens arbete med målen inom Agenda 2030.

Agenda 2030 i Miljöbarometern

Järfälla kommuns arbete med Agenda 2030

Nedan följer exempel på vad Järfälla kommun gör inom hållbarhetsområdet:

Hälsa och välbefinnande

Järfälla är med i nätverket Healthy Cities Sverige som är det nationella WHO-anslutna nätverk som arbetar för en god och jämlik hälsa på lokal och regional nivå. Nätverket är en plattform för kunskapsbygge, erfarenhetsutbyte och opinionsbildning kring folkhälsofrågor och social hållbarhet.

Healthy Cities

Rent vatten och sanitet

Vattnet i Järfälla

Miljöplan 2023–2030 för Järfälla kommun med bolag Pdf, 6.6 MB.

Hållbar energi för alla

Energi- och klimatrådgivning

Klimat- och energiplan för Järfälla kommun och dess bolag 2020-2024 Pdf, 556 kB.

Anständiga arbetsvillkor

Järfälla kommun har en finanspolicy Pdf, 307.7 kB. och en inköps- och upphandlingsstrategi.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Samverkansprojekt med KTH, utbyggnad av Mälarbanan samt tunnelbana.

Minskad ojämlikhet

Demokratiplan Pdf, 458.7 kB.

Hållbara städer och samhällen

Kommunen har en översiktsplan som täcker hela kommunens yta och redovisar kommunens vilja för den framtida mark- och vattenanvändningen i stora drag.

Trähusstrategi

Järfälla har en trähusstrategi för att främja en hållbar stadsutveckling och bidra till att kommunen möter miljö- och klimatmålen i den kommunala översiktsplanen och miljöplanen.

Trähusstrategi för Järfälla kommun och dess bolag Pdf, 13.2 MB.

Barkarby Science

Barkarby Science är en arena för samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor. Bolagets mål är att bidra till att en hållbar stad byggs, där människan trivs och mår bra. Staden ska upplevas som attraktiv både under byggfasen och när den är färdigutbyggd.

Barkarby Science webbplats

Hållbar konsumtion och produktion

Arbetsmarknadsenheten arbetar med matchning och arbetsprövning för unga och vuxna med behov av stöd och hjälp för att bli själv­försörjande. Verksamheten arbetar bland annat med återbruk genom att restaurera cyklar.

Kommunen arbetar även med att minska matsinnet i de kommunala verksamheterna samt arbetar för en ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall.

Avfall

Avfallsföreskrifter och Avfallsplan

Kemikalier

Kemikalieplan 2016-2024 med utfasningslista

Bekämpa klimatförändringarna

Järfälla har som mål att bli en klimatneutral kommun senast år 2030. För att nå dit krävs stora ansträngningar och Järfälla arbetar aktivt på olika sätt för att minska utsläppen av klimatpåverkande växthusgaser.

Läs mer om kommunens klimatarbete

Ekosystem och biologisk mångfald

Stora delar av Järfälla kommuns naturområden är skyddade som naturreservat med goda möjligheter till utflykter, vandring och naturupplevelser.

Läs mer om arbetet med biologisk mångfald

Fredliga och inkluderande samhällen

Kommunen har ett civilsamverkansråd för integration som syftar till att skapa goda möten över gränserna i civilsamhället, för ökat samarbete och ökad förståelse för varandra samt stärka civilsamhällets positiva kraft när det gäller integration.

Järfälla kommun arbetar aktivt med likabehandlings­arbete. Varje förskola, grundskola och fritidshem ska årligen beskriva hur de arbetar i en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer om Agenda 2030

Globala målen

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp