Gå direkt till sidans innehåll

Kommunala pensionärsrådet

Det kommunala pensionärs­rådet (KPR) är ett organ för överläggning, samråd och information mellan kommunen, pensionärs­organi­sationerna och ansvariga politiker.

Handlingar från KPR:s möten

Bevakar äldres intressen

Kommunala pensionärsrådet (KPR) bevakar att viktiga frågor för äldre beaktas i nämnder och förvaltningar och att pensionärernas sakkunskap och erfarenhet tas till vara. Speciellt angelägna frågor är kvalitet i äldreomsorgen, äldre­boenden och hemtjänst, taxor och avgifter.

För fram syn­punkter och förslag

Pensionärs­organisationerna som representeras i rådet ska ges möjlighet att lämna synpunkter på förslag i ett så tidigt skede att det kan påverka besluten i nämnder och styrelser. Rådet behandlar inte ärenden som rör enskilda personer. Rådet är inte beslutande.

Pensionärs­rådets samman­sättning

Rådet består av fyra ordinarie ledamöter och fyra ersättare från socialnämnden samt nio ordinarie ledamöter och sex ersättare från pensionärs­organisationerna RPG, PRO, SPF och Järfälla Varttuneet.

Ledamöterna utses för en fyraårsperiod, det vill säga densamma som för kommunens nämnder. Social­nämnden utser ordförande och ställer sekreterare till förfogande. Vice ordförande utses bland pensionärs­företrädarna.

Ledamöter och ersättare i pensionärs­rådet för mandat­perioden 2019-2022

Leda­möter


Er­sättare


Lennart Nilsson, ordf.

KD

Alva Sundström

L

Lena Pramer

M

Doris Vesterlund

C

Bengt Harju

S

Fince Awdal

S

Peter Karlsson

S

Anna Bånga

V

Lena Franzén

PRO

Börje Halin

PRO

Ulla Ron­dahl

PRO

Bo Johansson

PRO

-

PRONina Isbäck

SPF

-

SPF

Anita Gröning Persson

SPF

-

SPF

Lars Friberg

SPFBo Östlund

SPFSolbritt Kihlberg

RPG

Inger Kling

RPG

Esa Tuuri

Järfällan Varttuneet

Veikko Hirvo

Järfällan Varttuneet


Arbets­former

Rådet träffas fyra gånger per år. Kommunens förslag till budget och verksamhetsplan ska behandlas av rådet. Rådets ledamöter informerar sina organisationer och sin nämnd om de frågor som behandlats.

Samråd kan också ske genom referensgrupper och seminarier eller infor­mations­möten.

Senast uppdaterad: 2020-03-06

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp