Gå direkt till sidans innehåll

Mål och budget

Mål och budget är kommunens viktigaste styrdokument och innehåller fullmäktiges mål, uppdrag och ekonomiska ramar.

Fördelning av verksamhetskostnader

Cirkeldiagram
Utbildning 32 %
Förskola och fritidshem 18,5 %
Äldreomsorg 13,4 %
Funktionsnedsättning 13 %
Omsorg och stöd 6,9 %
Infrastruktur och miljö 4,5 %
Idrott och fritid 3,1 %
Kultur 1,7 %
Övrigt (arbetsmarknadsåtgärder, räddningstjänst m.m.) 7 %

Övergripande mål

Järfälla ska vara en trygg och attraktiv inflyttnings­kommun som känne­tecknas av ekonomisk tillväxt, god välfärd och hållbar utveckling.

Fokusområden

Tryggare Järfälla

Ett tryggt Järfälla är ett attraktivt Järfälla. Alla människor ska kunna känna sig trygga när de rör sig i Järfälla, oavsett plats och tid på dygnet.

God välfärd

Järfälla­borna ska få ut bästa möjliga välfärds­tjänster för sina skatte­pengar. Kommunalt finansierade verksam­heter ska bedrivas effektivt, med ständigt förbättrade resultat och hög brukar­upplevd kvalitet avseende såväl verksam­hetens innehåll som personalens bemötande.

Hållbar utveckling

Det sociala utanför­skapet ska brytas. De som av olika anledningar har hamnat utanför ska alltid erbjudas en väg in/tillbaka. Genom miljö- och hållbarhets­arbete tar vi vara på värden som gör Järfälla attraktivt.

Tryggare Järfälla

Ett tryggt Järfälla är ett attraktivt Järfälla. Alla människor ska kunna känna sig trygga när de rör sig i Järfälla, oavsett plats och tid på dygnet.

God välfärd

Järfälla­borna ska få ut bästa möjliga välfärds­tjänster för sina skatte­pengar. Kommunalt finansierade verksam­heter ska bedrivas effektivt, med ständigt förbättrade resultat och hög brukar­upplevd kvalitet avseende såväl verksam­hetens innehåll som personalens bemötande.

Hållbar utveckling

Det sociala utanför­skapet ska brytas. De som av olika anledningar har hamnat utanför ska alltid erbjudas en väg in/tillbaka. Genom miljö- och hållbarhets­arbete tar vi vara på värden som gör Järfälla attraktivt.

Fokus: Större satsning på ett tryggare Järfälla

Ett attraktivt Järfälla är ett tryggt Järfälla. Järfälla ska vara en lugn och trygg kommun där alla människor ska kunna känna sig trygga när de rör sig i kommunen oavsett plats och tid på dygnet.

Buskage, klotter och bristfällig belysning gör att människor upplever otrygghet och detta måste stävjas och förebyggas. Det kommunala brotts­förebyggande rådet ska ges en mer central roll i det brotts­förebyggande arbetet för ökad dialog mellan kommunen och andra aktörer.

Under den kommande mandat­perioden arbetas det för tryggare och snyggare utemiljöer; bland annat genom mer effektiv klottersanering, förbättrad renhållning, bättre belysning och satsningar på underhåll av kommunens fastigheter och vägar. Mörka utemiljöer exempelvis i anslutning till busshållplatser ska få bättre belysning och mörka buskage ska tas bort.

Det kommer att göras en satsning på utökad renhållning och trygghets­skapande åtgärder i anslutning till kollektivtrafik och busshållplatser. Att motionera i Järfälla ska vara säkert. Därför görs det stora trygghets­insatser i anslutning till löpspår, motions­centraler och utegym. I Järfällas centrumområden kommer vi att öka trivselbelysning, exempelvis belysning av träd och konst­installationer. I några av våra områden som anses vara otrygga ser vi att det behövs bland annat förebyggande åtgärder såsom trygghets­kameror och bättre belysning.

Det kommer att göras insatser för att upprätthålla lag och ordning i Järfälla. Vi kommer att ha fler ordningsvakter i kommunens centrumområden. Ordnings­vakterna ska i samarbete med polisen bidra till att öka tryggheten och göra det svårare att begå brott i Järfälla.

Det förebyggande arbetet med att förhindra riskbeteende och kriminalitet behöver ske på kort och lång sikt i samarbete med bland annat polis, nattvandrare, fältassistenter, civilsamhället och våra skolor. I detta arbete är det särskilt viktigt att det finns vuxna ute på kvällstid och därför satsas det på att stödja föreningar som nattvandrar. Grannsamverkan har också en stor betydelse för det brottsförebyggande arbetet och därför utökas stödet till grannstödsbilen.

Fokus: En förskola och skola med kunskapsfokus

Järfällas skolor ska vara en plats där unga kan påbörja resan mot att uppfylla sina mål och drömmar. Det förutsätter att skolan kan ge eleverna rätt kunskap med hjälp av utbildade lärare där studiero och trygghet präglar klassrummet.

Skolan är ett av de högst prioriterade områdena den kommande mandat­perioden för att göra Järfällas skolor bättre. Alliansen kommer att prioritera skolans kärnuppdrag, därför lägger vi tydliga kunskapsinriktade mål på skolan och vi prioriterar att alla elever ska uppnå gymnasiebehörighet. Elever som inte uppnår gymnasie­behörighet riskerar att hamna i ett långt utanförskap senare i livet. Därför inleder vi mandatperioden med en satsning på 78,9 miljoner kronor på Järfällas skolor.

För att höja kvalitén på utbildningen ska fler behöriga lärare och förskol­lärare anställas, elevhälsan ska förbättras för att elever lättare ska kunna få hjälp med fysisk och psykisk hälsa. Stödet till och förutsättningarna för elever i Järfälla med svårigheter eller särbegåvning ska förbättras för att fler elever ska få en bra skolgång och kunna uppnå sin fulla potential.

Skolans utmaningar måste i så stor grad som möjligt lösas på den enskilda skolan. Alla skolor har olika förutsättningar och behoven ser annorlunda ut i olika skolor. Vi tycker därför att det är viktigt att varje skola själv ska få avgöra vad pengarna ska gå till i så stor utsträckning som möjligt. Förutom tillskottet av mer pengar till skolan så görs också omprioriteringar av elevpengen. Det innebär att pengen höjs med 2,4 procent för förskola, förskoleklass och grundskola årskurs 6-9. Pengen för årskurs 1-5, där behoven bedöms vara som störst, höjs med 6,4 procent.

Järfällas skolor ska präglas av kunskap, studiero och ordning och reda. Allt för mycket av lektionstiden går till annat än det skolan ska fokusera på - att förmedla kunskap. De elever som drabbas av den bristande studieron i skolan är de elever som har sämst förutsättningar hemifrån. Under hela mandatperioden kommer vi arbeta med att ge lärare och skolledare befogenheter för att skapa förutsättningar så att alla elever når kunskapsmålen. För att det ska vara möjligt krävs det fokus på kärn­uppdraget så att eleverna upplever god arbetsro och lärare, personal och skolledare upplever en god arbetsmiljö.

Fokus: Kostnadseffektiv service med hög kvalitet

Effektivisering med tydliga prioriteringar, samordning och digitalisering är förutsättningar för att kunna erbjuda dig som Järfällabo maximal nytta för dina skattepengar. Under kommande år ska bland annat kommunens användning av konsulter minska, lokalanvändningen ska bli mer kostnadseffektiv och kommunen ska sträva efter en mer effektiv administration.

Kommunsektorn står inför fortsatta ekonomiska utmaningar då skatte­underlaget förväntas öka i lägre takt än det gjort de senaste åren. Samtidigt visar den demografiska utvecklingen på fler barn, ungdomar och äldre vilket medför ökade kostnader för kommunen. Detta sammantaget ställer krav på fortsatta effektiviseringar med tydliga prioriteringar, samordning och digitalisering. En långsiktigt hållbar ekonomi är även grunden för all verksamhetsutveckling med god kvalitet.

Effektivisering

I Mål och budget 2019-2021 ges bland annat ett uppdrag om översyn av kommunens verksamhets­lokaler inklusive förslag på mer kostnads­effektiva lösningar. Kommun­direktören ges också i uppdrag att återkomma med förslag på administrativa effektiviseringar. Ett annat exempel på uppdrag är att, mot bakgrund av fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning, säkerställa att kommunens verksamheter bedrivs kostnadseffektivt och med hög kvalitet. Dessutom ska användningen av konsulter minska.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp