Gå direkt till sidans innehåll

Barn- och ungdoms­nämnden

Barn- och ungdomsnämnden ansvarar bland annat för förskola, grundskola och familjedaghem.

Sammanträdes­datum

Med anledning av coronaviruset och risk för smittspridning är barn- och ungdomsnämdens sammanträde den 16 april inställt.

6 februari
5 mars
16 april - Obs! Inställt
25 maj
24 september
12 november
3 december

Barn- och ungdomsnämndens åtagande

Förskola och peda­gogisk omsorg

För barn mellan ett och fem år erbjuds plats i förskolor eller pedagogisk omsorg. Detta gäller under förut­sättning att barnet är folk­bok­fört i Järfälla kommun och att båda för­äld­rarna arbetar eller studerar.

Förskolan styrs av skollagen, läroplanen för förskolan och barn- och ungdoms­nämndens mål. Läroplanen är också väg­ledande för verksamheten i pedagogisk omsorg.

Vi åtar oss

 • Ditt barn kan få plats i en förskola eller i peda­gogisk omsorg när hon eller han har fyllt ett år. Senast fyra månader efter det att du anmält ditt intresse ska barnet få en plats i någon av våra förskolor eller peda­gogisk omsorg.
 • Förskolorna och den pedagogiska omsorgen har öppet elva timmar per dag. Tiderna an­passas så långt det är möjligt efter familjernas behov.
 • Förskolorna och den pedagogiska omsorgen är öppna vardagar året om.
 • Om förskolan eller den pedagogiska omsorgen behöver stänga, till exempel vid planerings­dagar eller semester, får barnen en tillfällig plats i en annan förskola eller pedagogisk omsorg.
 • Barnen får näringsriktiga måltider. Barn som är i förskolan eller i peda­gogiska omsorgen hela dagen får frukost, lunch och mellanmål.
 • Verksamheten ska vara avgiftsfri.
 • Du erbjuds utvecklings­samtal med personalen om ditt barn minst en gång per år.
 • Ditt barn ska känna trygghet. Inget barn i förskolan eller i peda­gogisk omsorg ska kränkas eller diskri­mineras, därför har förskolan plan för arbetet mot kränkande behand­ling. Planen behandlar även situationer där barn känner sig kränkta av vuxna.

Öppen förskola

Alla barn under fem år som inte går i den vanliga för­skolan eller i annan pedagog­isk omsorg är välkomna till öppna förskolan. Där deltar barnen tillsammans med en förälder eller annan vuxen i den pedagogiska verksam­heten.

Vi åtar oss

 • Öppen förskola finns i flera kommun­delar i Järfälla.
 • Öppen förskola är avgiftsfri.
 • Den pedagogiska verk­samheten leds av utbildad personal.

Fritidshem och fritids­klubb

För elever i förskole­klass till årskurs 3 erbjuds fritids­hem eller pedagogisk omsorg. Elever som går i grund­sär­skola, sam­undervisnings­klasser eller i särskilda under­visnings­grupper kan gå i fritidshem till och med årskurs 6. Detta gäller under förut­sättning att eleverna är folk­bokförda i Järfälla och att föräldrarna arbetar eller studerar. För elever i årskurs 4-6 finns fritids­klubb.

Om ditt barn inte gått i för­skola eller pedagogisk om­sorg måste du anmäla barnet. Vill du byta från pedagogisk omsorg till fritids­hem gör du också en anmälan.

För barn i fritidshem eller peda­gogisk omsorg betalar du månads­avgift enligt maxtaxa. Är ditt barn anmält till fritids­klubbens verksamhet betalar du en avgift per termin. Fri­tids­hem och fritidsklubbar styrs av skollagen och av barn- och ungdoms­nämndens mål. För fritidshem gäller också "Läroplan för grund­skolan, förskole­klassen och fritids­hemmet".

Vi åtar oss

 • När ditt barn börjar skolan får det plats på fritids­hemmet i den skola där hon eller han går.
 • Fritids­hemmet är öppet elva timmar per dag. Tiderna anpassas efter familjernas behov, så långt det är möjligt.
 • Om du är föräldra­ledig har ditt barn rätt till fritids­hem under skol­dagar mellan kl 9 och kl 16 men inte under skollov och studie­dagar. Familj­en betalar redu­cerad taxa.
 • Fritidshem och fritids­klubb är öppna vardagar året runt.
 • Om fritids­hemmet eller fritids­klubben behöver stänga, till exempel vid planerings­dagar eller semester, erbjuds barnen en tillfällig plats i ett annat fritids­hem/fritids­klubb.
 • För ditt barn i årskurs 4-6 finns fritids­klubbar med öppen verksamhet. Bar­net anmäls och familjen betalar en avgift per termin. Inga extra kost­nader tillkommer för mellanmål och lunch.
 • Du och ditt barn har utvecklings­samtal, antingen på fritids­hemmet eller till­sam­mans med en lärare i skolan.
 • Verksamheten ska vara avgiftsfri.
 • Ditt barn ska känna trygghet. Inget barn på fritidshemmet ska kränkas eller diskri­mineras därför har alla fritidshemmet en plan för arbete mot kränkande behandling. Planen behandlar även situa­tioner där barn och ungdomar känner sig kränkta av vuxna.

Utbildning

Järfälla erbjuder förskole­klass, grundskola och grund­sär­skola. Grundskola för årskurs 1 till 9 finns i 22 kom­munala och tre fristående skolor. Skolor för de yngre barnen har också förskole­klasser och fritidshem. Grund­sär­skola finns på fyra skolor.

Skolorna styrs av "Läroplan för det grund­skolan, förskole­klassen och fritids­hemmet", skollag och Barn- och ungdoms­nämndens mål.

Vi åtar oss

 • Du och ditt barn har till­sammans med läraren utvecklings­samtal minst en gång varje termin. För förskole­klass gäller minst en gång per år.
 • I årskurs 1-5 får ditt barn en individuell utveck­lings­plan som revideras en gång varje läsår. Planen görs av läraren i samråd med dig och ditt barn.
 • Om ditt barn är i behov av extra stöd upprättas ett åtgärds­program i samråd med dig. Där ska framgå vad som ska göras och vem som ansvarar för att upp­följning och utvärdering regelbundet genomförs.
 • Verksamheten ska vara avgiftsfri.
 • Ditt barn ska känna trygg­het. Inget barn i skolan ska kränkas eller diskrimineras, därför har skolan en plan för arbetet mot kränkande behand­ling. Planen behandlar även situationer där barn och ungdomar känner sig kränkta av vuxna.

Kontakt

Barn- och ungdomsnämndens myndighetsbrevlåda når du via e-postadressen barn.ungdomsnamnden@jarfalla.se.

Senast uppdaterad: 2020-04-03

Upp