Gå direkt till sidans innehåll

Kultur-, demokrati- och fritids­nämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kulturskoleverksamhet, kultur- och biblioteksverksamhet samt fritids- och föreningsstöd.

Sammanträdes­datum

2021

16 februari
20 april
18 maj
14 september
26 oktober
7 december

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden har ansvar för

 • Kulturskole­verksamhet
 • Kultur- och biblioteks­verksamhet
 • Idrotts- och frilufts­verksamhet samt föreningsstöd
 • Fritidsgårds­verksamhet
 • Bevilja lotteritillstånd
 • Samordning av arbetet med att utveckla den kommunala demokratin

Ordförandebeslut, Kultur demokrati och fritidsnämnden, om begränsningar i åtagande och öppethållanden till och med den 7 februari 2021 med anledning av Covid-19

För att minska spridningen av Corona-pandemin och visa följsamhet mot pandemilagen begränsas verksamheten inom kultur-, demokrati- och fritidsnämnden i Järfälla kommun. Begränsningarna kan komma att förlängas. Ordförandebeslutet följer myndighetsrekommendation och förhåller sig till regional samordning inom Region Stockholm samt regeringens beslut från 21 januari 2021. För kultur-, demokrati- och fritidsnämndens verksamheter innebär det följande justeringar:

 • Verksamheterna kan bedrivas under förutsättning att gällande rekommendationer, riktlinjer och lagstiftning kan upprätthållas.
 • All programverksamhet är under perioden inställd.
 • Allmänna sammankomster för max 8 personer för gruppverksamhet.
 • Där det är möjligt och som komplement fortsätter digital verksamhet och digitala sändningar av event med mera.
 • Mötesplatser och lokaler skyltas med max antal besökare och att hålla avstånd - med 1 besökare per 10 kvadratmeter, enligt pandemilagen.
 • Utrymmen som omklädningsrum rekommenderas att undvikas. Man bör alltså komma ombytt till träning och duscha hemma när det är möjligt.

Biblioteken

Åtgärder för att begränsa smittspridningen:

 • För att undvika trängsel har biblioteken begränsade öppettider enligt nedan.
  Jakobsbergs bibliotek: måndag – torsdag: 12.00–17.00. Stängt fredag, lördag och söndag.
  Kallhäll bibliotek: 12.00–19.00 måndag, 12.00–16.00 tisdag-torsdag.
  Stängt fredag, lördag och söndag. Herresta bibliotek: stängt.
 • Antalet besökare samtidigt i bibliotekslokalerna är begränsade. Jakobsberg bibliotek: 5 samtida besökare, Barkarby bibliotek: 4 samtida besökare, biblioteken i Kallhäll och Viksjö: 4 samtida besökare.
 • Alla bibliotek har öppet endast för lån och återlämning av reserverade böcker under perioden.
 • Studieplatser och andra sittplatser är borttagna.
 • Ingen service eller hjälp vid datorer och kopiatorer under perioden.
 • Alla aktiviteter, evenemang och program på biblioteken är inställda till och med 5 februari 2021.
 • Biblioteket kommer att erbjuda ökad telefonservice och utveckla en digital informationsdisk.
 • Hemleveranser av böcker till riskgrupper fortsätter.
 • Besökare uppmanas att hålla avstånd till andra besökare och till personalen samt att göra sitt ärende kort.
 • Inga förseningsavgifter utgår till och med den 28 februari.
 • Återlämning av böcker går att göra via bokinkast vid entrén även under dagtid.
 • Viksjö bibliotek: 12.00–16.00 måndag, tisdag och torsdag, 12.00–19.00 onsdag. Stängt fredag, lördag och söndag.
 • Barkarby bibliotek: 12.00–16.00 måndag, tisdag och torsdag, 12.00–19.00 onsdag. Stängt fredag, lördag och söndag.
 • Biblioteken håller öppet från tisdag 26 januari till och med 5 februari. Kommundelsbiblioteken är öppna för återlämning och hämtning av reserverade böcker enligt principen: en ut – en in. Under denna period är inte biblioteken en studie- eller mötesplats.

Kulturskolan

 • Kulturskolan förbereder sig för kursstarten den 25 januari 2021.
 • Kulturskolan begränsar antalet platser på lektioner anpassat till lokalernas storlek och till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
 • För elever födda 2005 eller senare sker undervisningen fysiskt på plats i Kulturskolans lokaler. De första två veckorna kan se lite olika ut beroende på ämnenas särart.
 • För elever födda 2004 eller tidigare startar all undervisning digitalt.
 • Undantag görs för äldre elever med särskilda behov, där elever inte kan delta digitalt. Berörd lärare har dialog med elev och vårdnadshavare samt stämmer av med sin enhetschef.
 • Eventuella föreställningar och evenemang sker endast i digital form.

Fritid

Fysisk aktivitet är viktigt för unga och har stor betydelse för folkhälsan. De vanor som unga skapar spelar också en stor roll för deras hälsa över tid. De och ska helst inte avbrytas annat än i nödfall. Folkhälsomyndigheten anser därför att barn och unga (födda 2005 och senare) även framöver ska kunna delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter både inomhus och utomhus. Myndigheten har begärt att regeringen lättar på sin tidigare rekommendation i det avseendet. Folkhälsomyndighetens grundläggande råd och rekommendationer ska följas.

 • Samtliga utomhusanläggningar för idrott är öppna för skolor, spontanidrott och organiserad föreningsledd träning i mindre grupper. Aktiviteter utomhus uppmuntras för både barn och vuxna. Omklädningsrummen i utomhusanläggningarna är fortsatt stängda.
 • Idrottsanläggningarna inomhus öppnas från och med den 25 januari för skolor och organiserad föreningsledd verksamhet i mindre grupper för barn och ungdomar födda 2005 och senare. Omklädningsrummen är fortsatt stängda.
 • Allmänhetens åkning är under perioden inställd.
 • Alla lokaler som hyrs ut av kultur- och fritidsförvaltningen kommer att skyltas upp med information om antal tillåtna besökare som kan vara i lokalen samtidigt.

Fritidsgårdar

 • Fritidsgårdarna håller stängt den fysiska verksamheten till och med 7 februari. Verksamheten genomförs digitalt och utomhus, som en del i kommunens trygghetsarbete.

Kultur

 • Huset på höjden är stängt för allmänheten under perioden 25 januari till 7 februari. Föreningar och kulturskolan som har verksamhet i huset riktade till barn födda 2005 och senare, kan återuppta sin verksamhet utifrån gällande restriktioner för gruppstorlek.
 • Aktiviteter för äldre åldersgrupper fortsätter i digital form.
 • Konsthallen i Jakobsbergs bibliotek är fortsatt stängd.

Demokrati

 • Huvudsakliga verksamheten sker digitalt under perioden, viss verksamhet genomförs utomhus.

Åtaganden

Demokratiutveckling

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden ansvarar för samordning av arbetet utifrån den av kommunfullmäktige antagna Demokratiplanen.

Järfällaborna ska erbjudas möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande i utvecklingen av det egna närområdet. Demokratiutvecklingsverksamheten ansvarar för den kommunövergripande samordningen av frågor och metodstöd kring dialog och inflytande, Barnkonvention, samt finskt förvaltningsområde och nationella minoriteter. En årlig uppföljning utifrån demokratiplanen genomförs.

Vi åtar oss att:

 • Samordna och driva metodutveckling utifrån den antagna demokratiplanen.
 • Arrangera och genomföra dialogforum för att stärka barn och ungas rätt till inflytande.
 • Kompetensutveckla och stödja kommunala verksamheter inom ansvarsområdet.

Nämndens verksamheter arbetar för att skapa möjlighet för inflytande och medborgardialoger och stöttar det kommunövergripande uppdraget.

Finskt förvaltningsområde

Järfälla kommun är sedan 1 februari 2018 ett finskt förvaltningsområde enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Genom att Järfälla kommun omfattas av minoritetslagen följer särskilda åtaganden gentemot den sverigefinska minoriteten. Staten avsätter medel till stöd för kommunen i arbetet med att uppfylla ansvaret.
Plan för finskt förvaltningsområde som antagits av nämnden styr arbetet inom området och följs upp årligen. Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden har det övergripande ansvaret för samordningen.

Vi åtar oss att:

 • Följa planen för finskt förvaltningsområde och säkra sverigefinnarnas rättigheter i kommunen.
 • Den sverigefinska minoriteten ska rådfrågas i frågor som berör dem. Detta sker genom strukturerad dialog i samråd och i samverkansgrupper.
 • Verka för att skydda, bevara och utveckla det finska språket och den sverigefinska kulturen.

Plan för arbetet inom finskt förvaltningsområde i Järfälla kommunPDF

Järfälla Bibliotek

Bibliotekens verksamhet regleras i Bibliotekslagen, 2013:801. Lagen slår bland annat fast att varje kommun ska ha ett folkbibliotek och att boklån ska vara avgiftsfria.

Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur och att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. Enligt lagen ska folkbiblioteken prioritera verksamhet till barn- och ungdomar samt till personer med funktionsnedsättning. Dessutom ska särskild uppmärksamhet ges åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska.

Enligt kommunens biblioteksplan 2019-2022 ska verksamheten fokuseras på dessa prioriterade områden: Barn och ungas läs- och språkutveckling, digital delaktighet samt biblioteket som demokratisk mötesplats.

Biblioteksverksamheten i Järfälla har en opartisk inriktning vad gäller partipolitik och livsåskådningar. Arbetet bedrivs inkluderande i enlighet med diskrimineringslagen och minoritetslagen. Detta ska avspeglas i bibliotekets utbud av medier, tjänster och medarbetares bemötande.

Vi åtar oss att:

Öppettiderna ska vara så varierade att olika målgrupper har möjlighet att besöka ett bibliotek. Biblioteket i Jakobsberg utgör kommunens resursbibliotek och ska alltid stå för det mest omfattande öppethållandet med bemanning. Kommundelsbiblioteken kan ha två typer av öppettider; det fullständiga öppethållandet då biblioteken är bemannande och Meröppet då endast lokalen är tillgänglig.

För år 2021 gäller att 160 timmar i veckan ska vara bemannad tid och 95 timmar i veckan med s.k. Meröppet, då biblioteket är obemannat men ändå tillgängligt för personer med bibliotekskort.

Bibliotekens service och utbud ska upplevas som relevant, attraktivt och tillgängligt av våra besökare oavsett resurser eller bakgrund.

Genom Järfälla bibliotek har kommunens invånare tillgång till:

 • ett brett och aktuellt utbud av böcker och medier i tryckt och digital form
 • medier anpassade för personer med olika funktionsnedsättningar
 • barn och ungdomar erbjuds läs- och språkfrämjande aktiver på fritiden
 • samtliga elever i förskoleklass och i åk 4 bjuds in till sitt lokala bibliotek för biblioteksinformation
 • 24-timmarsservice genom bibliotekets olika e-tjänster
 • avgiftsfri tillgång till datorer och internet
 • handledning angående digitala tjänster och informationsteknik
 • stöd för att söka, välja och kritiskt granska information
 • personer som inte själva kan besöka biblioteket kan få boklådor hemskickade
 • attraktiva mötesplatser för samtal och reflektion

Järfälla fritid

Järfälla kommun erbjuder föreningar, skolelever och allmänhet ändamålsenliga motions- och idrotts­anläggningar för träning, tävling, undervisning och motion.

Vi åtar oss att:

Kommunens idrotts- och frilufts­anläggningar, motions­spår och bad­platser ska skötas och underhållas så att de aktiviteter och idrotter de är avsedda för går att genom­föra på ett bra sätt.

Kommunen erbjuder barn- och ungdoms­föreningar att söka förenings­bidrag enligt fastställda bidrags­bestämmelser.

Lokaler kan bokas genom jarfalla.se/bokning, eller genom kontakt med Järfälla fritid, fritidskontoret.

Kommunens invånare ska ha tillgång till:

 • En simhall i Jakobsberg.
 • En frilufts­anläggning, Ängsjö frilufts­gård, med badplatser.
 • Åtta elbelysta motions­spår: Vålberga­spåret i Barkarby, Sandvikspåret i Viksjö, Granskogs motions­spår på Järva­fältet i Jakobsberg, Veddesta­spåret, Kallhälls­spåret med två spår och Ängsjö med två spår. Vid spåren finns också ett varierat antal träningsredskap.
 • Tre badplatser: Görväln­badet, Kallhälls­badet och Bonäsbadet.
 • En friidrottsanläggning.
 • En uppvärmd konst­gräsplan, Järfällavallen 1.
 • Elva konstgräsplaner (ej uppvärmda): Bolindervallen, Järfällavallen 2, Sandviks bollplan, Strömvallen (två planer), Tallbohovs idrottsplats, Veddesta-vallen (två planer) och Viksjövallen (två planer), Kolarängens bollplan.
 • Tre natur­gräsplaner: Bolinder­vallen, Veddesta­vallen och Viksjö­vallen.
 • Ett antal grus­planer (avsedda för 5-manna, 7-manna).
 • Fem sporthallar: Björkeby, Jakobsberg, Kallhäll, Viksjö och Herresta samt ett antal idrotts- och gymnastik­salar.
 • Två ishallar, Järfälla ishall (i Jakobsberg) och Kallhälls ishall.
 • En skid­anläggning vid Bruket för alla former av utförsåkning.
 • Ett konstsnöskidspår vid Bruket
 • Skidspår på Viksjö golf­bana och på Järva­fältet vid gynnsam väderlek.
 • Information om sport­lovs- och sommarlovs­aktiviteter för barn och unga.
 • Vid säkra isförhållanden en plogad bana för lång­färds­skridsko, Vikinga­slingan.
 • Sommar­verksamhet i form av parklekar.
 • Öppen sporthall för personer med funktionsnedsättning.
 • Bruketlyftet och Ängsjölyftet för Järfällas grundskolor.
 • Bryggor vid Kajsas Hof för iläggning av båtar.

Ung fritid

I Järfälla finns idag fritidsgårdar i Jakobsberg/Tallbohov (på Söderhöjden), Kallhäll och Viksjö samt ungdomscaféet Valvet i Jakobsbergs centrum. Fritidsgårdarna vänder sig till ungdomar från årskurs 7 till 17 år, Valvet finns för ungdomar i gymnasieålder, 16-19 år.

Mötesplatserna Stället vänder sig till alla åldrar och Hängmattan för åldrar 13-30 år och Funkisträffen för ålder 18 år och uppåt. Mötesplatserna vänder sig till personer med funktionsnedsättning och behov av extra stöd.

Verksamheten utgår från Järfälla kommuns styrdokument, kvalitetsarbetet KEKS (kvalitet och kompetens i samverkan) Vuxna Som Har Tid samt FN:s barnkonvention och skapas i samarbete med ungdomar. Aktiviteterna ska genomföras utifrån ungdomarnas delaktighet, behov och önskemål.

Järfälla Kultur

De nationella kulturpolitiska målen beslutades av riks­dagen i december 2009 (Prop. 2009/10:3). Målen är natio­nella och ska styra den statliga kultur­politiken men ska även kunna vägleda kultur­politiken i kommuner och regioner.

Järfälla kommun erbjuder och stödjer kulturell och konst­närlig verksamhet av god kvalitet, till olika mål­grupper med ett särskilt fokus på barn och unga.

Kultur för barn och unga

 • Barn och unga erbjuds ett brett utbud av scenkonst som anordnas på olika platser i kommunen.
 • Kultur för barn och unga erbjuds under skoltid i samverkan med Barn- och ungdomsförvaltningen
 • Barn och elever mellan fyra och sexton år erbjuds skolbio på biograf.

Konst och utställningar

 • Konstnärlig utsmyckning enligt 1%-regeln vid större ny- och ombyggnation av kommunens fastigheter.
 • Varje år ordnas utställningar i Jakobsbergs konsthall.
 • Barn och unga erbjuds konstpedagogisk verksamhet kopplad till utställningar i Jakobsbergs konsthall.
 • Erbjuder möjlighet för amatörkonstnärer att ställa ut på Hyllan.

Kulturarv

Genom kulturminneslagen (SFS nr 1988:950) anges grundläggande bestämmelser till skydd för viktiga delar av kulturarvet. Lagen innehåller bland annat bestämmelser för skydd av värdefulla byggnader liksom fornlämningar, fornfynd, kyrkliga kulturminnen och vissa kulturföremål. I plan- och bygglagen (2010:900) finns bestämmelser till skydd för kulturhistoriskt värdefulla byggnader och bebyggelseområden. I Järfälla kommuns översiktsplan finns närmare 60 kulturhistoriskt värdefulla miljöer och objekt utpekade.

 • Konsekvenser för kulturhistoriskt intressanta platser och byggnader bevakas löpande.
 • Information om Järfällas kulturmiljöer finns på Järfälla kommuns webbplats.
 • Järfälla kommuns bildarkiv är tillgängligt för allmänheten via bilddatabasen på kommunens webbplats. Kommunens skolor erbjuds arkivpedagogik.
 • Länkar till appar med kulturpromenader i Järfälla finns på kommunens webbplats.

Föreningsliv

Järfällas kulturföreningar har möjlighet att söka verksamhetsstöd och projektstöd.

Samlingslokalen Hyllan, belägen i Jakobsbergs bibliotek, tillhandahålls tisdag- och torsdagkvällar under vår och höst för programverksamhet som anordnas av föreningar i Järfälla riktade mot allmänheten.

Järfälla Kulturscen, belägen i Järfälla gymnasium, är en lokal som föreningar i Järfälla kan hyra.

Kultur- och aktivitets­huset, Huset på Höjden

Verksamheten är en mötesplats för boende, kulturintresserade och föreningsaktiva i kommunen. I huset finns ett kafé, musik- och filmstudios, danssal, dramasal, bildateljé, minibiograf, mötesrum och ett undervisningskök.

Föreningar, studieförbund, företag och privatpersoner är välkomna att hyra samtliga husets lokaler. Även kulturskolan och andra kommunala aktörer har verksamhet i huset. All samverkan sker utifrån en gemensam värdegrund.

Järfälla Kulturskola

Kulturskolan erbjuder pedagogisk verksamhet och undervisning för barn och unga upp till 21 års ålder samt för barn och unga med funktionsvariationer. Verksamheten erbjuds på deras fritid inom kurser med bredd och fördjupning, termins-, lov- och kortkurser samt öppna aktiviteter och prova-på tillfällen. Kulturskolan ger möjligheter för deltagarna att framträda i publika evenemang. Varje elev ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov.

Avgifter tas ut för undervisningen enligt av kommunfullmäktige fastställda belopp. Vissa kurser/aktiviteter är helt avgiftsfria.

Kultur­skolans ämnen

Bild och form
Dans
Drama och teater
Ensemble, kör och orkester
Film och media
Musik
Nycirkus
Nya ämnen kan tillkomma. Nybörjare kan få hyra instrument, i första hand stråk- och blåsinstrument.

Upplägg och omfattning

Undervisningen anpassas till elevernas förutsättningar. Elever i terminskurser garanteras 24 lektionstillfällen per år. Lektionstillfällen kan inkludera framträdanden. Alla elever erbjuds möjlighet att medverka vid framträdanden, föreställningar och utställningar. Elever som har sång- och instrumentundervisning kan även delta i ensembler, körer och orkestrar där de får möjlighet att musicera i ett större socialt och musikaliskt sammanhang.

Marknadsföring

Kultur- och fritidsutbudet marknadsförs i olika kanaler, både det som anordnas i kommunens regi och i samarbete med föreningar, studieförbund med flera.

Personal

I Järfälla kultur-, demokrati- och fritidsverksamheter möter du välutbildad, kompetent och engagerad personal.

Kontakt

Kultur-, demokrati- och fritidsnämndens myndighetsbrevlåda når du via e-postadressen kultur.demokrati.fritidsnamnden@jarfalla.se.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp