Gå direkt till sidans innehåll

Kultur-, demokrati- och fritids­nämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kulturskoleverksamhet, kultur- och biblioteksverksamhet samt fritids- och föreningsstöd.

Sammanträdes­datum

18 februari
14 april
12 maj
29 september
8 december

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden har ansvar för

 • Kulturskole­verksamhet
 • Kultur- och biblioteks­verksamhet
 • Idrotts- och frilufts­verksamhet samt föreningsstöd
 • Fritidsgårds­verksamhet
 • Bevilja lotteritillstånd
 • Samordning av arbetet med att utveckla den kommunala demokratin

Åtaganden

Demokrati­utveckling

Kultur-, demokrati- och fritids­nämnden ansvarar för samordning av arbetet utifrån den av kommun­fullmäktige antagna Demokrati­planen.PDF

Järfällaborna ska erbjudas möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande i ut­vecklingen av det egna när­området. Nämndens demo­kratiutvecklare fungerar som ett kommun­övergripande konsultativt stöd. Aktiviteter planeras med kontakt­personer från varje för­valt­ning och en årlig uppföljning genomförs.

Nämndens verksamheter arbetar för att skapa möjlig­het för inflytande och med­borgar­dialoger och stöttar det kommun­övergripande upp­draget.

Bibliotek

Bibliotekens verksamhet regleras i Biblioteks­lagen, 2013:801.

Lagen slår bland annat fast att varje kommun ska ha ett folk­bibliotek och att boklån ska vara avgiftsfria. Folk­biblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur.

De ska verka för att öka kunskapen om hur informations­teknik kan användas för kunskaps­inhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. Enligt lagen ska folk­biblioteken prioritera verksam­het till barn- och ungdomar samt till personer med funktions­nedsättning. Dessutom ska särskild upp­märksam­het ges åt de nationella minoriteterna och personer som har annat moders­mål än svenska.

Biblioteks­verksamheten i Järfälla har en opartisk inriktning vad gäller parti­politik och livs­åskådningar. Arbetet bedrivs inkluderande i enlighet med diskriminerings­lagen och minoritets­lagen. Detta ska avspeglas i bibliotekets utbud av medier, tjänster och med­arbetares bemötande.

Enligt biblioteks­planen 2014-2017 ska verksamheten fokusera på dessa prio­riterade områden: Barn och ungas läs- och språk­utveckling, mångfald, digital delaktighet samt utbildning, lärande och bildning.

Vi åtar oss att

Öppettiderna ska vara så varierade att olika mål­grupper har möjlighet att besöka ett bibliotek. Biblio­teket i Jakobsberg utgör kommunens huvud­bibliotek och ska alltid stå för det mest omfattande öppet­hållandet med bemanning. Filial­biblioteken kan ha två typer av öppettider; det fullständiga öppet­hållandet då biblioteken är bemannande och meröppet då endast lokalen är till­gänglig.

Bibliotekens service och ut­bud ska upplevas som rele­vant, attraktivt och till­gängligt av våra besökare oavsett resurser eller bak­grund.

Verksamheten ska stödja språk- och läs­utveckling hos barn och ungdomar genom att stimulera till läslust. Arbetet ska främst riktas till barn och unga på deras fritid. För de mindre barnen sker det ofta i samverkan med BVC, förskolor, mediateket och skolor. Olika aktiviteter och evenemang ska erbjudas på helger och lov.

Genom biblioteken har kommunens invånare tillgång till:

 • ett brett och aktuellt utbud av böcker och medier i tryckt och digital form
 • medier som speglar det mång­kulturella Järfälla
 • medier anpassade för personer med olika funktions­nedsättningar
 • 24-timmarsservice genom bibliotekets olika e-tjänster
 • gratis tillgång till datorer och internet
 • hjälp och handledning med digitala tjänster och informations­teknik
 • stöd för att söka, välja och kritiskt granska information
 • samhälls­guidning och handledning i med­borgar­frågor
 • stöd för kommunens vuxen­studerande
 • personer som inte själva kan besöka biblioteket kan få boklådor hem­skickade
 • attraktiva mötesplatser för samtal och reflektion

Idrott och fritid

Järfälla kommun erbjuder föreningar, skolelever och allmänhet ändamålsenliga motions- och idrotts­anläggningar för träning, tävling, undervisning och motion.

Vi åtar oss att

 • Kommunens idrotts- och frilufts­anläggningar, motions­spår och bad­platser ska skötas och underhållas så att de aktiviteter och idrotter de är avsedda för går att genom­föra på ett bra sätt.
 • Kommunen erbjuder ungdoms­föreningar att söka förenings­bidrag enligt fastställda bidrags­bestämmelser.

Lokaler kan bokas genom www.jarfalla.se/bokning, eller genom kontakt med enheten Idrott och fritid.

Kommunens invånare ska ha tillgång till

 • En simhall i Jakobsberg.
 • En frilufts­anläggning, Ängsjö frilufts­gård, med badplatser.
 • Åtta elbelysta motions­spår: Vålberga­spåret i Barkarby, Sandvikspåret i Viksjö, Granskogs motions­spår på Järva­fältet i Jakobsberg, Veddesta­spåret, Kallhälls­spåret med två spår och Ängsjö med två spår.
 • Tre badplatser: Görväln­badet, Kallhälls­badet och Bonäsbadet.
 • En uppvärmd konst­gräsplan, Järfällavallen 1
 • Sju konstgräs­planer (ej uppvärmda): Bolinder­vallen, Järfälla­vallen 2, Ström­vallen Veddesta­vallen och Viksjö­vallen (två planer).
 • Tre natur­gräsplaner: Bolinder­vallen, Veddesta­vallen och Viksjö­vallen. 20 grus­planer (avsedda för 5-manna, 7-manna och 11-manna­fotboll).
 • Fem sporthallar: Björkeby, Jakobsberg, Kallhäll, Viksjö och Herresta samt ett antal idrotts- och gymnastik­salar.
 • Två ishallar, Järfälla ishall (i Jakobsberg) och Kallhälls ishall.
 • En skid­anläggning vid Bruket för alla former av utförsåkning.
 • Skidspår på Viksjö golf­bana och på Järva­fältet vid gynnsam väderlek.
 • Information om sport­lovs- och sommarlovs­aktiviteter för barn och unga.
 • Vid säkra isförhållanden en plogad bana för lång­färds­skridsko, Vikinga­slingan.
 • Sommar­verksamhet i form av parklekar och dagläger/dag­kollo.

Personal

I idrott och fritids verksamhet möter du välutbildad och engagerad personal.

Fritidsgårdar

I Järfälla finns idag fritids­gårdar i Jakobsberg (Söder­höjden), Kallhäll och Viksjö samt ungdoms­caféet Valvet i Jakobs­bergs centrum. Under 2017 kommer en mobil fritids­verksamhet att starta.

Fritids­gårdarna vänder sig till ungdomar från 12 till 17 år.

Verksamheten utgår från Järfälla kommuns styr­dokument samt FN:s barn­konvention och skapas i samarbete med ungdomar. Verksamheten ska motsvara ungdomars behov.

Ungdoms­caféet Valvet ska under året utvecklas enligt den verksamhets­plan som kommer att beslutas om av nämnden under 2017 med syfte att öka jämställdheten.

Verksamhetsidé

 • Fritidsledarna ska vara "Vuxna som har tid".
 • Ledorden för arbetet är Trygghet, Hälsa och Relationer.
 • Ett neutralt förhållnings­sätt till kön, parti­politik, etnicitet och religion.
 • Skapa trygga möten mellan ungdomar och vuxna.
 • Fritidsledarna ska arbeta främjande och ha en väg­ledande och upplysande roll.
 • Verksamheten ska ha en välkomnande och öppen atmosfär.
 • Öppen verksamhet ska bedrivas eftermiddag och kväll.
 • Grupp­verksamhet och arrangemang bedrivs kvälls­tid.
 • Viss verksamhet bedrivs genom sociala medier.

Öppethållande

Gårdarna ska vara öppna minst fyra vardags­kvällar i veckan. Verksamhet ska även förekomma vissa lördags­kvällar.

Under lovdagar bedrivs verk­samhet utifrån behov och möjlighet.

Vid skol­avslutningar och vissa helger, där gårdarna är stängda, arbetar personalen uppsökande ute bland ungdomarna.

Samordning eller stöd kan ges till andra som engagerar sig i ungdoms­verksamhet som överens­stämmer med kommunens mål, exempelvis föreningar, organisationer och föräldrar.

Medverkan ska ske i kommun­övergripande verk­samheter och samarbets­former som vänder sig till ungdomar som utgör fritids­gårdens målgrupp.

Personal

På fritidsgården finns väl­utbildad och engagerad personal.

Kultur

De nationella kulturpolitiska målen beslutades av riks­dagen i december 2009 (Prop 2009/10:3). Målen är natio­nella och ska styra den statliga kultur­politiken men ska även kunna vägleda kultur­politiken i kommuner och landsting.

Järfälla kommun erbjuder och stödjer kulturell och konst­närlig verksamhet av god kvalitet, till olika mål­grupper med ett särskilt fokus på barn och unga.

Kultur för barn och unga på deras fritid

 • Barn och unga erbjuds ett brett utbud av scen­konst som anordnas på olika platser i kommunen.
 • Barn och unga erbjuds konst­pedagogisk verk­sam­het kopplad till utställningar i Jakobs­bergs konsthall.
 • Snabb slant kan sökas av barn och unga 13-20 år för utåtriktade projekt.

Kultur för barn och unga i samverkan med skolor

 • Barn och elever från förskola och upp till och med gymnasiet erbjuds varje läsår olika former av kultur­upplevelser.
 • Barn och elever mellan fyra och sexton år erbjuds skolbio på bio­graf.

Konst och utställningar

 • Konstnärlig utsmyckning enligt 1%-regeln vid större ny- och om­byggnation av kommunens fastigheter.
 • Varje år ordnas utställningar i Jakobs­bergs konsthall.
 • Vartannat år ordnas en skulptur­utställning i Görvälns slottspark.
 • Erbjuder möjlighet för amatör­konstnärer att ställa ut på Hyllan.

Kulturarv

Genom kultur­minnes­lagen (SFS nr 1988:950) anges grund­läggande bestämmelser till skydd för viktiga delar av kultur­arvet. Lagen innehåller bland annat bestämmelser för skydd av värdefulla byggnader liksom forn­lämningar, fornfynd, kyrkliga kultur­minnen och vissa kultur­föremål.

 • Konsekvenser för kultur­historiskt intressanta platser och byggnader bevakas.
 • Information om Järfällas kultur­miljöer finns på Järfälla kommuns webb­plats.
 • Järfälla kommuns bild­arkiv är tillgängligt för allmänheten via bild­data­basen på kommunens webbplats.

Föreningsliv

Järfällas kultur­föreningar stöds via verksamhets­bidrag och projektbidrag. Särskilt bidrag utgår för arrangemang vid Görväln.

Samlings­lokalen Hyllan, belägen i Jakobsbergs bibliotek, tillhanda­hålls tisdags- och torsdags­kvällar under vår och höst för program­verksamhet som anordnas av föreningar i Järfälla riktade mot allmän­heten.

Järfälla Kulturscen, belägen i gymnasie­skolans aula, är en lokal som föreningar i Järfälla kan hyra.

Marknadsföring

Kultur­utbudet marknads­förs i olika kanaler, både det som anordnas i kommunens regi och i samarbete med för­eningar, studieförbund med flera.

Personal

I verksamheten arbetar engagerad personal med relevant utbildning och kompetens.

Kultur- och aktivitets­huset

Verksamheten planeras att öppna under året med målet att bli en mötesplats för boende, kultur­intresserade och föreningsaktiva i kommunen. I huset planeras bland annat för ett café, musik- och mediestudios, dans­sal, dramasal, bild- och formateljé, minibiograf, mötes­rum, undervisnings­kök och utställningshall. Här kommer också att erbjudas enklare medborgar­service och samhälls­vägledning.

Kommunala verksamheter och andra aktörer kommer att verka i huset, exempelvis föreningar och studieförbund. All samverkan sker utifrån en gemensam värdegrund.

Marknadsföring

Verksamheten marknadsförs i relevanta kanaler, både det som anordnas i egen regi och i samarbete med föreningar, studieförbund med flera.

Personal

I de kommunala verksam­heter som har aktiviteter i huset arbetar engagerad personal med relevant utbildning och kompetens.

Kulturskola

Kulturskolan erbjuder pedagogisk verksamhet och undervisning för barn och unga upp till 21 år på deras fritid, med både bredd och fördjupning i olika former. Termins-, lov- och kortkurser erbjuds, samt öppna ak­tiviteter och prova-på till­fällen. Kulturskolan ger möjligheter för deltagarna att framträda i publika eve­nemang.

Avgifter tas ut för under­visningen enligt av kommun­fullmäktige fastställda belopp. Vissa kurser/ak­tiv­iteter är helt avgiftsfria. Kulturskolan ska i enlighet med målet om ökad del­tagande arbeta för att erbjuda fler avgiftsfria aktiviteter.

Kultur­skolans ämnen

 • Bild och form
 • Dans
 • Drama och teater
 • Ensemble- och orkester­spel
 • Musik
 • Nycirkus

Nya ämnen kan tillkomma. Nybörjare kan få hyra instru­ment, i första hand stråk- och blås­instrument.

Upplägg och omfattning

 • Under­visningen anpassas till elevernas förut­sättningar.
 • Elever i terminskurser garanteras 24 lektions­tillfällen per år. Lektions­tillfällen kan inkludera fram­trädanden.
 • Alla elever erbjuds möjlighet att medverka vid framträdanden, som föreställningar och utställningar.
 • Elever som har sång- och instrument­undervisning kan även delta i en­sembler, körer och orkestrar där de får möjlighet att musicera i ett större socialt och musikaliskt samman­hang.

Marknadsföring

Kultur­skolans verksamhet marknads­förs i relevanta kanaler, både det som anordnas i egen regi och i samarbete med föreningar, studie­förbund med flera.

Personal

I verksamheten arbetar engagerad personal med relevant utbildning och kompetens.

Kontakt

Kultur-, demokrati- och fritidsnämndens myndighetsbrevlåda når du via e-postadressen kultur.demokrati.fritidsnamnden@jarfalla.se.

Senast uppdaterad: 2019-08-27

Upp