Gå direkt till sidans innehåll

Kultur-, demokrati- och fritids­nämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kulturskoleverksamhet, kultur- och biblioteksverksamhet samt fritids- och föreningsstöd.

Sammanträdes­datum

18 februari
14 april
12 maj
29 september
8 december

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden har ansvar för

 • Kulturskole­verksamhet
 • Kultur- och biblioteks­verksamhet
 • Idrotts- och frilufts­verksamhet samt föreningsstöd
 • Fritidsgårds­verksamhet
 • Bevilja lotteritillstånd
 • Samordning av arbetet med att utveckla den kommunala demokratin

Åtaganden

Demokratiutveckling

Kultur-, demokrati- och fritids­nämnden ansvarar för samordning av arbetet utifrån den av kommun­fullmäktige antagna Demokratiplanen.

Järfällaborna ska erbjudas möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande i ut­vecklingen av det egna när­området. Demokratiutvecklingsverksamheten ansvarar för den kommunövergripande samordningen av frågor och metodstöd kring dialog och inflytande, Barnkonvention, samt finskt förvaltningsområde och nationella minoriteter. En årlig uppföljning utifrån demokratiplanen genomförs.

Vi åtar oss att:

 • Samordna och driva metodutveckling utifrån den antagna demokratiplanen
 • Arrangera och genomföra dialogforum för att stärka barn och ungas rätt till inflytande
 • Kompetensutveckla och stödja kommunala verksamheter i frågor kring barnrätt och barnkonventionen.

Nämndens verksamheter arbetar för att skapa möjlig­het för inflytande och med­borgar­dialoger och stöttar det kommun­övergripande upp­draget.

Finskt förvaltningsområde

Järfälla kommun är sedan 1 februari 2018 ett finskt förvaltningsområde enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Genom att Järfälla kommun omfattas av minoritetslagen följer särskilda åtaganden gentemot den sverigefinska minoriteten. Staten avsätter medel till stöd för kommunen i arbetet med att uppfylla ansvaret.

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden antog februari 2019 en Plan för arbetet inom finskt förvaltningsområde i Järfälla kommun, som är kommunens styrdokument för arbetet med finskt förvaltningsområde. Det är nämndernas och förvaltningarnas ansvar att se till att lagen följs. Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden har det övergripande ansvaret för samordningen.

Vi åtar oss att:

 • Personalen ska känna till gällande lagstiftning, arbetet med de nationella minoriteterna och det förstärkta skyddet för den sverigefinska minoriteten
 • Information om den sverigefinska minoritetens rättigheter ska finnas tillgängliga på hemsida och i tryckt skrift på finska och svenska
 • Den sverigefinska minoriteten ska rådfrågas i frågor som berör dem. Detta sker genom strukturerad dialog i samråd och i samverkansgrupper
 • Verka för att skydda, bevara och utveckla det finska språket
 • Verka för att skydda, bevara och utveckla den sverigefinska kulturen
 • Verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska

Järfälla Bibliotek

Bibliotekens verksamhet regleras i Bibliotekslagen, 2013:801.

Lagen slår bland annat fast att varje kommun ska ha ett folkbibliotek och att boklån ska vara avgiftsfria. Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur och att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. Enligt lagen ska folkbiblioteken prioritera verksamhet till barn- och ungdomar samt till personer med funktionsnedsättning. Dessutom ska särskild uppmärksamhet ges åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska.

Enligt kommunens biblioteksplan 2019-2022 ska verksamheten fokuseras på dessa prioriterade områden: Barn och ungas läs- och språkutveckling, digital delaktighet samt biblioteket som demokratisk mötesplats.

Biblioteksverksamheten i Järfälla har en opartisk inriktning vad gäller partipolitik och livsåskådningar. Arbetet bedrivs inkluderande i enlighet med diskrimineringslagen och minoritetslagen. Detta ska avspeglas i bibliotekets utbud av medier, tjänster och medarbetares bemötande.

Vi åtar oss att:

Öppettiderna ska vara så varierade att olika målgrupper har möjlighet att besöka ett bibliotek. Biblioteket i Jakobsberg utgör kommunens resursbibliotek och ska alltid stå för det mest omfattande öppethållandet med bemanning. Kommundelsbiblioteken kan ha två typer av öppettider; det fullständiga öppethållandet då biblioteken är bemannande och Meröppet då endast lokalen är tillgänglig.

För år 2020 gäller att 158 timmar i veckan ska vara bemannad tid och 94 timmar i veckan med Meröppet, då lokalen är tillgänglig för personer med bibliotekskort.

Bibliotekens service och utbud ska upplevas som relevant, attraktivt och tillgängligt av våra besökare oavsett resurser eller bakgrund.

Genom Järfälla bibliotek har kommunens invånare tillgång till:

 • ett brett och aktuellt utbud av böcker och medier i tryckt och digital form
 • medier anpassade för personer med olika funktionsnedsättningar
 • barn och ungdomar erbjuds läs- och språkfrämjande aktiver på fritiden
 • samtliga elever i förskoleklass och åk 4 bjuds in till sitt lokala bibliotek för biblioteksinformation
 • 24-timmarsservice genom bibliotekets olika e-tjänster
 • gratis tillgång till datorer och internet
 • handledning angående digitala tjänster och informationsteknik
 • stöd för att söka, välja och kritiskt granska information
 • stöd för kommunens vuxenstuderande
 • personer som inte själva kan besöka biblioteket kan få boklådor hemskickade
 • attraktiva mötesplatser för samtal och reflektion

Järfälla fritid

Järfälla kommun erbjuder föreningar, skolelever och allmänhet ändamålsenliga motions- och idrotts­anläggningar för träning, tävling, undervisning och motion.

Vi åtar oss att:

Kommunens idrotts- och frilufts­anläggningar, motions­spår och bad­platser ska skötas och underhållas så att de aktiviteter och idrotter de är avsedda för går att genom­föra på ett bra sätt.

Kommunen erbjuder barn- och ungdoms­föreningar att söka förenings­bidrag enligt fastställda bidrags­bestämmelser.

Lokaler kan bokas genom www.jarfalla.se/bokning, eller genom kontakt med Järfälla fritid, fritidskontoret.

Kommunens invånare ska ha tillgång till:

 • En simhall i Jakobsberg.
 • En frilufts­anläggning, Ängsjö frilufts­gård, med badplatser.
 • Åtta elbelysta motions­spår: Vålberga­spåret i Barkarby, Sandvikspåret i Viksjö, Granskogs motions­spår på Järva­fältet i Jakobsberg, Veddesta­spåret, Kallhälls­spåret med två spår och Ängsjö med två spår. Vid spåren finns också ett varierat antal träningsredskap.
 • Tre badplatser: Görväln­badet, Kallhälls­badet och Bonäsbadet.
 • En friidrottsanläggning.
 • En uppvärmd konst­gräsplan, Järfällavallen 1.
 • Sju konstgräs­planer (ej uppvärmda): Bolinder­vallen, Järfälla­vallen 2, Ström­vallen (två planer), Veddesta­vallen (två planer) och Viksjö­vallen (två planer), Sandviks bollplan.
 • Tre natur­gräsplaner: Bolinder­vallen, Veddesta­vallen och Viksjö­vallen.
 • Ett antal grus­planer (avsedda för 5-manna, 7-manna).
 • Fem sporthallar: Björkeby, Jakobsberg, Kallhäll, Viksjö och Herresta samt ett antal idrotts- och gymnastik­salar.
 • Två ishallar, Järfälla ishall (i Jakobsberg) och Kallhälls ishall.
 • En skid­anläggning vid Bruket för alla former av utförsåkning.
 • Skidspår på Viksjö golf­bana och på Järva­fältet vid gynnsam väderlek.
 • Information om sport­lovs- och sommarlovs­aktiviteter för barn och unga.
 • Vid säkra isförhållanden en plogad bana för lång­färds­skridsko, Vikinga­slingan.
 • Sommar­verksamhet i form av parklekar.

Ung fritid


I Järfälla finns idag fritidsgårdar i Jakobsberg/Tallbohov (på Söderhöjden), Kallhäll och Viksjö samt ungdomscaféet Valvet i Jakobsbergs centrum. Fritidsgårdarna vänder sig till ungdomar från 12 till 17 år, Valvet finns för ungdomar i gymnasieålder, 16-19 år.

Mötesplatserna Stället och Hängmattan vänder sig till personer med behov av extra stöd i alla åldrar och Funkisträffen för ålder 18 år och uppåt.

Verksamheten utgår från Järfälla kommuns styrdokument, kvalitetsarbetet KEKS (kvalitet och kompetens i samverkan) samt FN:s barnkonvention och skapas i samarbete med ungdomar. Aktiviteterna ska genomföras utifrån ungdomarnas delaktighet, behov och önskemål.

Järfälla Kultur

De nationella kulturpolitiska målen beslutades av riks­dagen i december 2009 (Prop. 2009/10:3). Målen är natio­nella och ska styra den statliga kultur­politiken men ska även kunna vägleda kultur­politiken i kommuner och regioner.

Järfälla kommun erbjuder och stödjer kulturell och konst­närlig verksamhet av god kvalitet, till olika mål­grupper med ett särskilt fokus på barn och unga.

Kultur för barn och unga på deras fritid

 • Barn och unga erbjuds ett brett utbud av scen­konst som anordnas på olika platser i kommunen.
 • Barn och unga erbjuds konst­pedagogisk verk­sam­het kopplad till utställningar i Jakobs­bergs konsthall.
 • Snabb slant kan sökas av barn och unga 13-20 år för utåtriktade projekt.
 • Kultur för barn och unga i samverkan med skolor
 • Barn och elever från förskola och upp till och med gymnasiet erbjuds varje läsår olika former av kultur­upplevelser.
 • Barn och elever mellan fyra och sexton år erbjuds skolbio på bio­graf.

Konst och utställningar

 • Konstnärlig utsmyckning enligt 1%-regeln vid större ny- och om­byggnation av kommunens fastigheter.
 • Varje år ordnas utställningar i Jakobs­bergs konsthall.
 • Vartannat år ordnas en skulptur­utställning i Görvälns slottspark.
 • Erbjuder möjlighet för amatör­konstnärer att ställa ut på Hyllan.

Kulturarv

Genom kultur­minnes­lagen (SFS nr 1988:950) anges grund­läggande bestämmelser till skydd för viktiga delar av kultur­arvet. Lagen innehåller bland annat bestämmelser för skydd av värdefulla byggnader liksom forn­lämningar, fornfynd, kyrkliga kultur­minnen och vissa kultur­föremål.

 • Konsekvenser för kultur­historiskt intressanta platser och byggnader bevakas löpande.
 • Information om Järfällas kultur­miljöer finns på Järfälla kommuns webb­plats.
 • Järfälla kommuns bild­arkiv är tillgängligt för allmänheten via bild­data­basen på kommunens webbplats. Kommunens skolor erbjuds arkivpedagogik.

Föreningsliv

Järfällas kultur­föreningar stöds via verksamhets­bidrag och projektbidrag. Särskilt bidrag utgår för arrangemang vid Görväln.

Samlings­lokalen Hyllan, belägen i Jakobsbergs bibliotek, tillhanda­hålls tisdag- och torsdag­kvällar under vår och höst för program­verksamhet som anordnas av föreningar i Järfälla riktade mot allmän­heten.

Järfälla Kulturscen, belägen i Järfälla gymnasium, är en lokal som föreningar i Järfälla kan hyra. Scenen renoveras under 2020, med planerad invigning september samma år.

Kultur- och aktivitets­huset, Huset på Höjden

Verksamheten är en mötesplats för boende, kultur­intresserade och föreningsaktiva i kommunen. I huset finns ett kafé, musik- och filmstudios, dans­sal, dramasal, bildateljé, minibiograf, mötes­rum och ett undervisnings­kök.

Föreningar och studieförbund är välkomna att hyra samtliga husets lokaler, privatpersoner kan boka vissa rum. Även kulturskolan och andra kommunala aktörer har verksamhet i huset. All samverkan sker utifrån en gemensam värdegrund.

Järfälla Kulturskola

Kulturskolan erbjuder pedagogisk verksamhet och undervisning för barn och unga upp till 21 år på deras fritid, med både bredd och fördjupning i olika former. Termins-, lov- och kortkurser erbjuds, samt öppna aktiviteter och prova-på tillfällen. Kulturskolan ger möjligheter för deltagarna att framträda i publika evenemang.

Avgifter tas ut för undervisningen enligt av kommunfullmäktige fastställda belopp. Vissa kurser/aktiviteter är helt avgiftsfria.

Kultur­skolans ämnen

Bild och form
Dans
Drama och teater
Ensemble, kör och orkester
Film och media
Musik
Nycirkus

Nya ämnen kan tillkomma. Nybörjare kan få hyra instrument, i första hand stråk- och blås­instrument.

Upplägg och omfattning

Undervisningen anpassas till elevernas förutsättningar. Elever i terminskurser garanteras 24 lektionstillfällen per år. Lektionstillfällen kan inkludera framträdanden. Alla elever erbjuds möjlighet att medverka vid framträdanden, föreställningar och utställningar. Elever som har sång- och instrumentundervisning kan även delta i ensembler, körer och orkestrar där de får möjlighet att musicera i ett större socialt och musikaliskt sammanhang.

Marknadsföring

Kultur­- och fritidsutbudet marknads­förs i olika kanaler, både det som anordnas i kommunens regi och i samarbete med för­eningar, studieförbund med flera.

Personal

I Järfälla kultur- demokrati- och fritidsverksamheter möter du välutbildad, kompetent och engagerad personal.

Kontakt

Kultur-, demokrati- och fritidsnämndens myndighetsbrevlåda når du via e-postadressen kultur.demokrati.fritidsnamnden@jarfalla.se.

Senast uppdaterad: 2019-08-27

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp