Gå direkt till sidans innehåll

Miljö- och bygglovs­nämnden

Miljö- och bygglovsnämnden har ansvar för miljö- och hälsoskyddsfrågor samt bygglovsverksamhet.

Sammanträdes­datum 2019

8 januari
29 januari
19 februari
19 mars
9 april
7 maj
21 maj
25 juni
20 augusti (reservdatum)
17 september
15 oktober
19 november
17 december

Miljö- och bygglovsnämnden har ansvar för

  • Miljö- och hälsoskyddsfrågor
  • Bygglovsverksamhet

Miljö- och hälso­skydd

Miljö- och bygglovsnämnden är lokal tillsynsmyndighet enligt miljöbalken och livs- medelslagen. I miljöbalks­tillsyn ingår

  • inspektioner och besiktningar för att kontrollera att lagar och beslut följs
  • förelägganden och förbud för att åstad­komma rättelse
  • anmälan till polis- eller åklagar­myndighet vid misstanke om brott
  • beslut om miljö­sanktions­avgift
  • rådgivning och information

Verksamheten bedrivs dels i form av planerade inspek­tioner på de fasta tillsyns­objekt som finns i kommunen, och dels behandlas tillstånds- och anmälnings­ärenden som kommer in från privat­personer och företagare.

Praktiskt sköts arbetet av miljö- och hälso­skydds­enheten. Inom miljöbalkens område innebär det till exempel kontroll av inomhus­miljön i bostäder och lokaller, tillsyn av kemikalie- och avfalls­hantering och tillsyn av verksamheter som bullrar eller släpper ut föroreningar till mark, luft och vatten. Vidare hanteras ansökningar om tillstånd, anmälnings­ärenden med mera.

Enligt livsmedels­lagen måste lokaler där livsmedel hanteras yrkes­mässigt vara registrerade hos miljö- och bygglovs­­nämnden. Även den som tillfälligt vill sälja livs­medel, till exempel på mark­nader och likande ska kontakta miljö- och hälso­skydds­enheten. Regelbunden kontroll sker av de verksam­heter, som hanterar livs­medel, det vill säga stor­hus­håll, vård/skola, kiosker, produktions­­anläggningar, butiker och vattenverk.

Miljö- och hälso­skydds­enhetens åtaganden

För fortlöpande tillsyn:

Bedriva fortlöpande tillsyn över de fasta objekt, inom respekti ve tillsynsområde, som finns i kommunen. Till­synens frekvens bestäms av det bedömda tillsyns­behovet (känsligheten) hos objekten och nämndens resurser. I den årliga verksamhets­plan som upprättas av nämnden styrs insatserna för det enskilda året.

För ansökningar, anmäl­ningar, klagomål och lik­nande som kommer utifrån inom tillsyns­områdena, miljö och livsmedel:

  • skyndsamt handlägga misstanke om livsmedel- eller vatten­buret sjuk­doms­utbrott. Allvarliga ärenden påbörjas senast nästkommande arbets­dag.
  • bekräfta mottagandet av anmälnings­ärenden/an­söknings­ärenden och påbörja handläggning inom tio arbetsdagar
  • påbörja hand­läggningen av olägenhets­ärenden inom tio arbetsdagar

Bygglov

Miljö- och bygglovs­nämnden är lokal tillsyns­myndighet enligt plan- och bygglagen (PBL). Tillstånd att bygga, riva eller göra vissa mark­åtgärder enligt PBL lämnas av miljö- och bygglovs­nämnden i form av bygglov, rivningslov eller marklov. Även om en plan­erad åtgärd inte kräver lov kan den kräva anmälan och då kan den påbörjas först när anmälan är gjord och start­besked lämnats.

För vissa byggnads- eller ändrings­arbeten ska en bygg­anmälan göras till miljö- och bygglovs­nämnden minst tre veckor innan byggarbetena ska påbörjas. Nämnden får genom bygg­anmälan möjlig­het att bland annat ta ställ­ning till om byggsamråd be- hövs och kan förbereda sin tillsyn av byggprojektet.

Bygglov­enhetens åtaganden

När ansökan är komplett skickas ett meddelande ut om när beslutet beräknas vara klart. Enkla och planenliga ärenden beslutas normalt inom 4 veckor och övriga ärenden inom 10 veckor.

Kontakt

Miljö- och bygglovsnämndens myndighetsbrevlåda når du via e-postadressen miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se.

Senast uppdaterad: 2019-01-17

Upp