Innehåll

Barn- och ungdoms­nämnden

Barn- och ungdomsnämnden ansvarar bland annat för förskola, grundskola och familjedaghem.

Sammanträdes­datum

2024

8 februari
7 mars
25 april (inställt)
28 maj
13 juni
26 september
17 oktober
14 november
12 december

Barn- och ungdomsnämndens åtaga nde

Förskola och peda­gogisk omsorg

För barn mellan ett och fem år erbjuds plats i förskolor eller pedagogisk omsorg. Detta gäller under förut­sättning att barnet är folk­bok­fört i Järfälla kommun och att båda för­äld­rarna arbetar eller studerar.

Förskolan styrs av skollagen, läroplanen för förskolan och barn- och ungdoms­nämndens mål. Läroplanen är också väg­ledande för verksamheten i pedagogisk omsorg.

Vi åtar oss

 • Ditt barn kan få plats i en förskola eller i peda­gogisk omsorg när hon eller han har fyllt ett år. Senast fyra månader efter det att du anmält ditt intresse ska barnet få en plats i någon av våra förskolor eller peda­gogisk omsorg.
 • Förskolorna och den pedagogiska omsorgen har öppet elva timmar per dag. Tiderna an­passas så långt det är möjligt efter familjernas behov.
 • Förskolorna och den pedagogiska omsorgen är öppna vardagar året om.
 • Om förskolan eller den pedagogiska omsorgen behöver stänga, till exempel vid planerings­dagar eller semester, får barnen en tillfällig plats i en annan förskola eller pedagogisk omsorg.
 • Barnen får näringsriktiga måltider. Barn som är i förskolan eller i peda­gogiska omsorgen hela dagen får frukost, lunch och mellanmål.
 • Verksamheten ska vara avgiftsfri.
 • Du erbjuds utvecklings­samtal med personalen om ditt barn minst en gång per år.
 • Ditt barn ska känna trygghet. Inget barn i förskolan eller i peda­gogisk omsorg ska kränkas eller diskri­mineras, därför har förskolan plan för arbetet mot kränkande behand­ling. Planen behandlar även situationer där barn känner sig kränkta av vuxna.

Öppen förskola

Alla barn under fem år som inte går i den vanliga för­skolan eller i annan pedagog­isk omsorg är välkomna till öppna förskolan. Där deltar barnen tillsammans med en förälder eller annan vuxen i den pedagogiska verksam­heten.

Vi åtar oss

 • Öppen förskola finns i flera kommun­delar i Järfälla.
 • Öppen förskola är avgiftsfri.
 • Den pedagogiska verk­samheten leds av utbildad personal.

Fritidshem och fritids­klubb

För elever i förskole­klass till årskurs 3 erbjuds fritids­hem eller pedagogisk omsorg. Elever som går i grund­sär­skola, sam­undervisnings­klasser eller i särskilda under­visnings­grupper kan gå i fritidshem till och med årskurs 6. Detta gäller under förut­sättning att eleverna är folk­bokförda i Järfälla och att föräldrarna arbetar eller studerar. För elever i årskurs 4-6 finns fritids­klubb.

Om ditt barn inte gått i för­skola eller pedagogisk om­sorg måste du anmäla barnet. Vill du byta från pedagogisk omsorg till fritids­hem gör du också en anmälan.

För barn i fritidshem eller peda­gogisk omsorg betalar du månads­avgift enligt maxtaxa. Är ditt barn anmält till fritids­klubbens verksamhet betalar du en avgift per termin. Fri­tids­hem och fritidsklubbar styrs av skollagen och av barn- och ungdoms­nämndens mål. För fritidshem gäller också "Läroplan för grund­skolan, förskole­klassen och fritids­hemmet".

Vi åtar oss

 • När ditt barn börjar skolan får det plats på fritids­hemmet i den skola där hon eller han går.
 • Fritids­hemmet är öppet elva timmar per dag. Tiderna anpassas efter familjernas behov, så långt det är möjligt.
 • Om du är föräldra­ledig har ditt barn rätt till fritids­hem under skol­dagar mellan kl 9 och kl 16 men inte under skollov och studie­dagar. Familj­en betalar redu­cerad taxa.
 • Fritidshem och fritids­klubb är öppna vardagar året runt.
 • Om fritids­hemmet eller fritids­klubben behöver stänga, till exempel vid planerings­dagar eller semester, erbjuds barnen en tillfällig plats i ett annat fritids­hem/fritids­klubb.
 • För ditt barn i årskurs 4-6 finns fritids­klubbar med öppen verksamhet. Bar­net anmäls och familjen betalar en avgift per termin. Inga extra kost­nader tillkommer för mellanmål och lunch.
 • Du och ditt barn har utvecklings­samtal, antingen på fritids­hemmet eller till­sam­mans med en lärare i skolan.
 • Verksamheten ska vara avgiftsfri.
 • Ditt barn ska känna trygghet. Inget barn på fritidshemmet ska kränkas eller diskri­mineras därför har alla fritidshemmet en plan för arbete mot kränkande behandling. Planen behandlar även situa­tioner där barn och ungdomar känner sig kränkta av vuxna.

Utbildning

Järfälla erbjuder förskole­klass, grundskola och grund­sär­skola. Grundskola för årskurs 1 till 9 finns i 22 kom­munala och tre fristående skolor. Skolor för de yngre barnen har också förskole­klasser och fritidshem. Grund­sär­skola finns på fyra skolor.

Skolorna styrs av "Läroplan för det grund­skolan, förskole­klassen och fritids­hemmet", skollag och Barn- och ungdoms­nämndens mål.

Vi åtar oss

 • Du och ditt barn har till­sammans med läraren utvecklings­samtal minst en gång varje termin. För förskole­klass gäller minst en gång per år.
 • I årskurs 1-5 får ditt barn en individuell utveck­lings­plan som revideras en gång varje läsår. Planen görs av läraren i samråd med dig och ditt barn.
 • Om ditt barn är i behov av extra stöd upprättas ett åtgärds­program i samråd med dig. Där ska framgå vad som ska göras och vem som ansvarar för att upp­följning och utvärdering regelbundet genomförs.
 • Verksamheten ska vara avgiftsfri.
 • Ditt barn ska känna trygg­het. Inget barn i skolan ska kränkas eller diskrimineras, därför har skolan en plan för arbetet mot kränkande behand­ling. Planen behandlar även situationer där barn och ungdomar känner sig kränkta av vuxna.

Kontakt

Barn- och ungdomsnämndens myndighetsbrevlåda når du via e-postadressen barn.ungdomsnamnden@jarfalla.se.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp