Innehåll

Miljö- och bygglovs­nämnden

Miljö- och bygglovsnämnden har ansvar för miljö- och hälsoskyddsfrågor samt bygglovsverksamhet.

Sammanträdes­datum

2022

25 januari
22 februari
22 mars
26 april
24 maj
21 juni
16 augusti
27 september
18 oktober
22 november
14 december

2021

26 januari
23 februari
23 mars
27 april
18 maj
22 juni
17 augusti (reservdatum för brådskande ärenden)
21 september
19 oktober
23 november
14 december

Miljö- och bygglovsnämnden har ansvar för

  • Miljö- och hälsoskyddsfrågor
  • Bygglovsverksamhet

Miljö- och hälso­skydd

Miljö- och bygglovsnämnden är lokal tillsynsmyndighet enligt miljöbalken och livsmedelslagen. I ­tillsynen ingår

  • inspektioner och besiktningar för att kontrollera att lagar och beslut följs
  • förelägganden och förbud för att åstad­komma rättelse
  • anmälan till polis- eller åklagar­myndighet vid misstanke om brott
  • beslut om sanktions­avgift
  • rådgivning och information

Verksamheten bedrivs dels i form av planerade inspek­tioner på de fasta tillsyns­objekt som finns i kommunen, och dels behandlas tillstånds- och anmälnings­ärenden som kommer in från privat­personer och företagare.

Praktiskt sköts arbetet av miljö- och hälso­skydds­enheten. Inom miljöbalkens område innebär det till exempel kontroll av inomhus­miljön i bostäder och lokaler, tillsyn av kemikalie- och avfalls­hantering och tillsyn av verksamheter som bullrar eller släpper ut föroreningar till mark, luft och vatten. Vidare hanteras ansökningar om tillstånd, anmälnings­ärenden med mera.

Enligt livsmedels­lagen måste lokaler där livsmedel hanteras yrkes­mässigt vara registrerade hos miljö- och bygglovs­­nämnden. Även den som tillfälligt vill sälja livs­medel, till exempel på mark­nader och likande ska kontakta miljö- och hälso­skydds­enheten. Regelbunden kontroll sker av de verksam­heter, som hanterar livs­medel, det vill säga stor­hus­håll, vård/skola, kiosker, produktions­­anläggningar, butiker och vattenverk.

Miljö- och hälso­skydds­enhetens åtaganden

För fortlöpande tillsyn:

Bedriva fortlöpande tillsyn över de fasta objekt, inom respektive tillsynsområde, som finns i kommunen. Till­synens frekvens bestäms av det bedömda tillsyns­behovet (känsligheten) hos objekten och nämndens resurser. I den årliga tillsyns­plan som upprättas av nämnden styrs insatserna för det enskilda året.

För ansökningar, anmäl­ningar, klagomål och lik­nande som kommer utifrån inom tillsyns­områdena, miljö och livsmedel:

  • skyndsamt handlägga misstanke om livsmedel- eller vatten­buret sjuk­doms­utbrott. Allvarliga ärenden påbörjas senast nästkommande arbets­dag.
  • bekräfta mottagandet av anmälnings­ärenden/an­söknings­ärenden och påbörja handläggning inom tio arbetsdagar
  • påbörja hand­läggningen av olägenhets­ärenden inom tio arbetsdagar

Bygglov

Miljö- och bygglovs­nämnden är lokal tillsyns­myndighet enligt plan- och bygglagen (PBL). Tillstånd att bygga, riva eller göra vissa mark­åtgärder enligt PBL lämnas av miljö- och bygglovs­nämnden i form av bygglov, rivningslov eller marklov. Även om en plan­erad åtgärd inte kräver lov kan den kräva anmälan och då kan den påbörjas först när anmälan är gjord och start­besked lämnats.

För vissa byggnads- eller ändrings­arbeten ska en bygg­anmälan göras till miljö- och bygglovs­nämnden minst tre veckor innan byggarbetena ska påbörjas. Nämnden får genom bygg­anmälan möjlig­het att bland annat ta ställ­ning till om byggsamråd behövs och kan förbereda sin tillsyn av byggprojektet.

Bygglov­enhetens åtaganden

När ansökan är komplett skickas ett meddelande ut om när beslutet beräknas vara klart. Enkla och planenliga ärenden beslutas normalt inom 4 veckor och övriga ärenden inom 10 veckor.

Kontakt

Miljö- och bygglovsnämndens myndighetsbrevlåda når du via e-postadressen miljo.och.bygglovsnamnden@jarfalla.se.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp