Innehåll

Tekniska nämnden

Tekniska nämndens ansvarsområde inne­fattar att genomföra kommunens fysiska planering men också förvalta redan befintliga samhälls­byggnads­investeringar. Nämnden ansvarar för trafikfrågor, gatu­hållning, gatu­belysning, parkerings­tillstånd, dag­vatten, vatten- och avlopps­försörjning, avfalls­hantering, park och naturvård, lant­mäteri­teknisk verk­samhet. Tekniska nämnden ansvarar även för namnsättnings­frågor.

Sammanträdes­datum

2024

16 januari
15 februari
6 mars
25 april
30 maj
19 juni
26 september
17 oktober
14 november
12 december

Tekniska nämndens ansvarsområden:

Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det kommunaltekniska området. Nämnden har därvid att tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med lagar och föreskrifter som gäller för de verksamheter som nämnden ansvarar för samt de mål och riktlinjer, ekonomiska och andra förutsättningar som fullmäktige har angivit. Nämnden har att tillse att uppföljning och utvärdering sker av beslutad verksamhet som bedrivs i kommunal regi, eller av anlitad extern entreprenör.

Uppgifter

 1. Vatten- och avloppsförsörjning
 2. Avfallshantering
 3. Trafikplaner och trafikfrågor inom ramen för kommunens väg- och gatuhållningsansvar
 4. Väg- och gatuhållning samt trafikreglering
 5. Parkeringsfrågor samt flyttning av fordon
 6. Gatubelysning
 7. Park- och naturvård
 8. Upplåtelse av offentlig plats
 9. Förvaltning av kommunens lokaler och bostäder
 10. Förvaltning av hyresavtal för kommunens inhyrda lokaler
 11. Uthyra lokaler i byggnad på fastighet som kommunen äger
 12. Främja energihushållningen
 13. Ansvar för kommunens drönarorganisation
 14. Lantmäteriteknisk verksamhet
 15. Löpande uppdatering av kommunens lägenhetsregister
 16. Namnsättningsfrågor
 17. Uppgifter som ålagts nämnden enligt beslut av fullmäktige.

Nämnden ansvarar för att dessa verksamheter samordnas med övriga nämnders verksamhet.

Reglementen, arbets­- och delegeringsordningar

Se våra reglementen, arbets- och delegeringsordningar

Kontakt

Tekniska nämndens myndighets­brevlåda når du via e-postadressen tekniska.namnden@jarfalla.se.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp