Gå direkt till sidans innehåll

Med­borgar­löfte i Järfälla

Lokalpolisen Järfälla, Stockholms lokal­trafik (SL) och Järfälla kommun kommer under året särskilt att fokusera på att till­sammans arbeta för en tryggare miljö vid stations­området i Jakobsberg.

Lokala medborgarlöften utgår från genomförda medborgar­dialoger, medarbetardialoger och samverkansdialoger där en gemensam lägesbild för kommunen och polisen identifierats. Medborgarlöftet är en del av det brotts­förebyggande och trygghets­skapande arbete som polis och kommun gemensamt ansvarar för.

Lägesbilden

Det här ska vi göra

Förväntad effekt

Samverkans­överens­kommelse mellan lokal­polisen och Järfälla kommun

Vad är medborgarlöften?

Lägesbilden

Situationen vid stations­området, främst under kvällar och nätter, är ett av de största problemen som skapar otrygghet enligt de medborgar­­dialoger som genomförts. Dialogerna har visat att miljön upplevs som otrygg och att den gör att man känner rädsla för att utsättas för brott på platsen.

Det här ska vi göra

Under 2018 kommer lokal­polisen Järfälla, SL och Järfälla kommun att särskilt fokusera på att öka trygg­heten vid stations­området i Jakobsberg. Det är vårt medborgarlöfte till dig som bor i Järfälla kommun.

Vi kommer under året göra följande:

  • En trygghetsbesiktning av området med syfte att förbättra den fysiska miljön.
  • Minst tio insatser med synlig närvaro från polis, kommun, SL och andra trygghetsskapande aktörer på platsen, framför allt kvällstid.
  • Minst fyra narkotika­insatser på platsen.
  • Nattvandringar på helger och lov.
  • Arbeta med brotts­förebyggande alkohol­tillsyn med fokus på närliggande restauranger.

  Förväntad effekt

  Genom ovan beskrivna åtgärder förväntas området bli en tryggare miljö för de som vistas i området.

  Följ med i hur det går! Löftena skall utvärderas under året och kommer kommuniceras till medborgarna främst på polisens och kommunens webbplatser samt genom sociala medier.

  Samverkans­överens­kommelse mellan lokal­polisen i Järfälla och Järfälla kommun

  Järfälla kommun och Polis­myndigheten, lokalpolis­område Järfälla, har tecknat en gemensam överens­kommelse för att öka den brottsrelaterade tryggheten i kommunen. Kommunen och polisen har efter fram­tagandet av en gemensam lokal lägesbild prioriterat samverkansområdet trygghet på offentliga platser. Det innebär särskilt fokus på följande områden:

  • Narkotika - minska antalet drogdebuter bland ungdomar, försäljning och bruk på offentliga platser,
  • Minska antalet våldsbrott på offentliga platser samt
  • Reducera rekrytering till kriminella nätverk.

  Överenskommelsen löper från och med 2017-01-01 till och med 2018-12-31.

  Vad är medborgar­löften?

  Medborgarlöften bygger på det som de som bor och verkar i ett område upplever som viktigast för att känna sig trygga och säkra. De handlar främst om att ta tillvara medborgarnas kunskap och erfarenhet om vad de upplever som problem i sitt område. Löftena är åtgärder som hanterar lokala problem, ökar tryggheten och minskar brottsligheten. Det beskriver vad polisen, kommunen och andra aktörer i lokal­samhället lovar att åstadkomma tillsammans.

  Varför medborgarlöften?

  Medborgarlöfte syftar till ett ännu bättre brottsföre­byggande och trygghets­skapande arbete genom att bygga förtroende samt engagera och involvera medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer.

  Vad är medborgardialoger?

  Dialogerna är ett sätt att samla in kunskap och erfarenhet på och ett sätt att engagera och involvera medborgarna i det brotts­förebyggande och trygghets­skapande arbetet i lokalsamhället.

  Upp