Innehåll

Järfällaförslag som tagits upp i nämnd

Järfällaförslaget är ett av invånarnas sätt att tycka till och komma med förslag på förbättringar i kommunen. Här har vi samlat de Järfällaförslag som nämnd hunnit fatta beslut om.

Idén med Järfällaförslaget är att tillsammans med invånarna förbättra och utveckla kommunens verksamhet, alltså det som kommunen kan besluta om. Det kan handla om bland annat stadsplanering, miljö, näringsliv, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola samt kultur- och fritidsverksamhet.

April 2024

Kommunal återbruksgalleria

Behandlat av Tekniska nämnden

I november 2023 inkom ett Järfällaförslag om att inrätta en återbruksgalleria i Järfälla. Bygg- och miljöförvaltningen har flera pågående verksamheter med återbruk i kommunen och flera positiva initiativ är på gång. Förvaltningen bedömer att det för närvarande inte finns förutsättningar att driva en återbruksgalleria, men anser att det är viktigt att fortsätta jobba med och utveckla de pågående cirkulära verksamheterna.

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att tekniska nämnden beslutar att avslå Järfällaförslaget, godkänna förvaltningens förslag till svar och överlämna det till förslagsställaren som sitt eget svar.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att avslå Järfällaförslaget, godkänna förvaltningens förslag till svar och överlämna det till förslagsställaren som sitt eget svar.

Kallelser och protokoll för tekniska nämnden

Bygg en träningstrappa ute i naturen

Behandlat av Tekniska nämnden

I december 2021 inkom ett Järfällaförslag om att bygga en träningstrappa i anslutning till något av kommunens utegym. I februari 2023 beslutade tekniska nämnden att fortsätta utreda Järfällaförslaget för att avgöra hur förslaget bäst kan genomföras samt för att göra en nogsam analys av ekonomiska konsekvenser.

Bygg- och miljöförvaltningen är positiva till att främja fysisk hälsa och skapa aktiviteter i Bruket. Förvaltningen gör dock bedömningen att det för närvarande inte är aktuellt ge sig in i ett så stort projekt som en träningstrappa i nuvarande ekonomiska situation.

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår därför att tekniska nämnden beslutar att avslå Järfällaförslaget Bygg en träningstrappa i naturen, godkänner förvaltningens förslag till svar och överlämnar det till förslagsställaren som sitt eget svar.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att avslå Järfällaförslaget, godkänna förvaltningens förslag till svar och överlämna det till förslagsställaren som sitt eget svar.

Kallelser och protokoll för tekniska nämnden

Februari 2024

Kallbadhus Görveln

Behandlat av Kultur- demokrati- och fritidsnämnden

Till Järfällaförslaget lämnades ett förslag in om att bygga ett kallbadhus i Görväln. Motiveringen är att intresset för att basta och bada vid havet är stort men att det finns få platser för det i området. Förslaget låg ute för omröstning i 60 dagar och hade vid avslut fått totalt 111 röster. Kultur- demokrati- och fritidsförvaltningen har undersökt frågan och det pågår ett arbete inom Samhällsbyggnadsavdelningen för att anlägga vinterbad med bastu vid Bolinder strand i Kallhäll.

Beslut

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden avslår Järfällaförslaget Kallbadhus i Görväln.

Kallelser och protokoll för Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden

Städning av gator tillsammans

Behandlat av Tekniska nämnden

I september 2023 inkom ett Järfällaförslag om att kommunen bör organisera kollektiva grannmöten för att städa sina närområden.

Bygg- och miljöförvaltningen anser att förslaget är intressant men att det inte kan genomföras på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Vidare samarbetar kommunen med organisationerna Håll Sverige Rent och Städa Sverige som arbetar på ett sådant sätt nämns i förslaget.

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att tekniska nämnden beslutar att avslå Järfällaförslaget, godkänna förvaltningens förslag till svar och överlämna det till förslagsställaren som sitt eget svar.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att avslå Järfällaförslaget, godkänna förvaltningens förslag till svar och överlämna det till förslagsställaren som sitt eget svar.

Kallelser och protokoll för Tekniska nämnden

December 2023

Farthinder på Almarevägen

Behandlat av Tekniska nämnden

I maj 2023 inkom ett Järfällaförslag om att anlägga ett farthinder på Almarevägen då det är en hårt trafikerad väg med mycket bilister och busstrafik. Bygg- och miljöförvaltningen har sedan tidigare planerat att anlägga ett fartgupp på Almarevägen. Det är planerat att anläggas under våren eller sommaren 2024. Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att tekniska nämnden beslutar att avslå Järfällaförslaget, godkänna förvaltningens förslag till svar och överlämna det till förslagsställaren som sitt eget svar.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att avslå Järfällaförslaget, godkänna förvaltningens förslag till svar och överlämna det till förslagsställaren som sitt eget svar.

Kallelser och protokoll för tekniska nämnden

Oktober 2023

Bastu vid Kallhäll

Behandlat av Kultur,- demokrati- och fritidsnämnden

I maj 2023 inkom ett medborgarförslag om att kommunen ska bygga en bastu vid Kallhällsbadet. Förslagsställaren uppgav bland annat att det är uppskattat, avslappnade, hälsosamt samt att vinterbad är efterfrågat. Vidare att kommunen är finskt förvaltningsområde och därmed är ett sätt att behålla och utveckla sverigefinnars kultur

Beslut

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden avslår Järfällaförslaget Bastubad vid Kallhällsbadet, godkänner förslag till yttrande och överlämnar det till förslagsställaren som sitt eget.

Kallelser och protokoll för Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden

September 2023

Vinterbadplats med badstege från brygga

Behandlat av Kultur,- demokrati- och fritidsnämnden

I februari 2023 inkom Järfällaförslaget Vinterbadplats med badstege från brygga. Röstningen avslutades den 20 maj och hade då fått totalt 125 röster. Förslagsställaren anger önskan att kommunen iordningsställer en vinterbadplats med stege från brygga för de som mår bra av att vinterbada.

Beslut

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden beslutar att ge i uppdrag till förvaltning att utreda placering, kostnad och drift av en vinterbadplats med stege från brygga.

Kallelser och protokoll för kultur-, demokrati- och fritidsnämnden

Juni 2023

Bygg en multiarena i Norra Stäket

Behandlat av Tekniska nämnden

I mars 2022 inkom ett Järfällaförslag om att kommunen föreslås byta ut grusplanen vid Iljansbodaskolan till en multiarena med konstgräs. Detta utifrån att det finns en brist på ytor i Norra Stäket med konstgräsplaner eller likande ytor.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att avslå Järfällaförslaget Bygg en multiarena i Norra Stäket, godkänna förvaltningens förslag till svar och överlämna det till förslagsställaren som sitt eget svar.

Kallelser och protokoll för Tekniska nämnden

Maj 2023

Utomhusbasketplan

Behandlat av Kultur- demokrati och fritidsnämnden

I augusti 2022 inkom ett Järfällaförslag om att bygga en ny fin utomhusbasketplan i anslutning till Järfälla sporthall (Jakobsbergs sporthall). Motiveringen till detta är enligt förslagsställaren att då kan barn och unga och vuxna spontant spela på kvällar och helger samt dagtid på sommarlovet. Förslaget är att bygga en ny fin utomhusbasketplan i anslutning till Jakobsbergs sporthall.

Beslut

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden beslutar att ge i uppdrag till förvaltningen att utreda behov, kostnad och placering av en fullstor basketplan utomhus.

Kallelser och protokoll för kultur-, demokrati- och fritidsnämnden

Installera fler laddstolpar i Järfälla

Behandlat av tekniska nämnden

I mars 2022 inkom ett Järfällaförslag om att kommunen borde installera fler laddstolpar än de två som finns idag för att underlätta laddning för den ökande andelen laddbara bilar.

Beslut

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att tekniska nämnden beslutar att Järfällaförslaget fortsätter utredas efter att kommunfullmäktige tagit ställning till det uppdrag kommunstyrelsen fick i Järfällas mål och budget för 2023-2025 att revidera elektrifieringsstrategin, godkänner förvaltningens förslag till svar och överlämnar det till förslagsställaren som sitt eget svar. Ordföranden konstaterar att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Kallelser och protokoll för tekniska nämnden

Gör gammelskogen vid Knallboda till naturreservat

Behandlat av tekniska nämnden

I december 2021 inkom ett Järfällaförslag till kommunen, med förslaget att göra gammelskogen vid Knallboda till naturreservat. Förslagsställaren framförde att skogen vid Knallboda är unik i Järfälla och att området därför borde skyddas och göras till naturreservat

Beslut

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att tekniska nämnden bifaller Järfällaförslaget Gör gammelskogen vid Knallboda till naturreservat med reservation för att slutgiltigt beslut gällande naturreservat inklusive skyddsform ska tas av kommunfullmäktige i ett senare skede, godkänner förvaltningens förslag till svar och överlämnar det till förslagslämnaren som sitt eget svar. Ordföranden konstaterar att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Kallelser och protokoll för tekniska nämnden

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp