Innehåll

Järfällaförslag som tagits upp i nämnd

Järfällaförslaget är ett av invånarnas sätt att tycka till och komma med förslag på förbättringar i kommunen. Här har vi samlat de Järfällaförslag som nämnd hunnit fatta beslut om.

Idén med Järfällaförslaget är att tillsammans med invånarna förbättra och utveckla kommunens verksamhet, alltså det som kommunen kan besluta om. Det kan handla om bland annat stadsplanering, miljö, näringsliv, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola samt kultur- och fritidsverksamhet.

Maj 2022

Belys grusvägen bakom Görvälns griftegård

Behandlat på Tekniska nämnden, den 5 maj 2022

I november 2021 inkom ett Järfällaförslag om behovet av belysning i anslutning till grusvägen bakom Görvälns griftegård då platsen anses vara otillgänglig vid kvällstid under årets mörkare månader. Bygg- och miljöförvaltningen förstår förslagsställarens synpunkter men bedömer av flera anledningar att det inte är lämpligt att anlägga belysning i anslutning till grusvägen bakom Görvälns griftegård. Förvaltningen anser att det är värdefullt att värna om mörk natur i anslutning till naturreservat för insekters, fladdermöss och andra djurs skull. Vidare framgår i kommunens belysningsprogram att kommunen ska undvika störande ljusföroreningar i kulturlandskapet.

Förvaltningen föreslår därför att tekniska nämnden avslår Järfällaförslaget Belys grusvägen bakom Görvälns griftegård, godkänner förvaltningens förslag till svar och överlämnar det till förslagsställaren som sitt eget svar.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att avslå Järfällaförslaget Belys grusvägen bakom Görvälns griftegård, godkänner förvaltningens förslag till svar och överlämnar det till förslagsställaren som sitt eget svar.

Kallelser och protokoll för tekniska nämnde

Upplyst övergångsställe vid Industrihotellets busshållplats Kallhällsleden

Behandlat på Tekniska nämnden den 28 april 2022

I november 2021 inkom ett Järfällaförslag om behovet av ett upplyst övergångsställe vid Industrihotellets busshållplats i Kallhäll. Eftersom leden är hårt trafikerad och övergångsstället inte är trafikljusreglerat är risken för olyckor stor enligt förslagsställaren. Av denna anledning bör ytterligare belysning tillföras platsen.

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att det är befogat att tillföra förstärkt belysning vid övergångstället vid Industrihotellets busshållplats i Kallhäll. Förvaltningen anser därför att förslaget inte behöver någon fördjupad utredning då det är av den art att förslaget går att genomföra inom gällande budget och innevarande år och föreslår därför att tekniska nämnden bifaller Järfällaförslaget Upplyst övergångsställe vid Industrihotellets busshållplats.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att bifalla Järfällaförslaget Upplyst övergångsställe vid Industrihotellets busshållplats, godkänner förvaltningens förslag till svar och överlämnar det till förslagsställaren som sitt eget svar

Kallelser och protokoll för tekniska nämnden

April 2022

Bevakat övergångsställe nedanför Turbingränd

Behandlat på Tekniska nämnden, den 28 april 2022

I oktober 2021 inkom ett Järfällaförslag om behovet av ett bevakat övergångsställe nedanför Turbingränd i Kallhäll. Förslagsställaren menar att skolstart samt den nya fotbollsplanen vid Kolarängskolan innebär att fler barn och ungdomar kommer att korsa vägen. Vidare anses många bilister hålla en för hög hastighet vid övergångs-stället. Av dessa anledningar finns det enligt förslagsställaren ett behov av trafik-ljus på platsen.

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att signalreglering på angiven plats i bästa fall kan tänkas ha liten säkerhetshöjande effekt och i värsta fall invagga gående i en falsk trygghet. Signalreglering riskerar därigenom att få motsatt effekt, det vill säga försämrad säkerhet, vilket förvaltningen bedömer att det finns påtaglig risk för. Mot denna bakgrund bedömer bygg- och miljöförvaltningen att det inte är befogat att placera ett trafikljus vid övergångstället nedanför Turbingränd.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att avslå Järfällaförslaget Bevakat övergångsställe nedanför Turbingränd, godkänner förvaltningens förslag till svar och överlämnar det till förslagsställaren som sitt eget svar.

Kallelser och protokoll för tekniska nämnden

Upprustning Ekorrparken Barkarby C

Behandlat på Tekniska nämnden, den 28 april 2022

I november 2021 inkom ett Järfällaförslag till kommunen, om behovet av upprustning av lekparken Ekorrparken vid Barkarby centrum. Förslagsställaren beskriver att parken idag är en mörk plats, framförallt under vinterhalvåret, att gräsmattan inte har korrekt dränering och att det inte finns så mycket lekutrustning på plats.

Bygg- och miljöförvaltningen anser att lekparken behöver rustas upp och ärendet är redan under utredning. Närmare planering av upprustningen kommer att fortsätta.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att förvaltningen fortsätter utreda och planera för en upprustning av Ekorrparken vid Barkarby centrum, godkänner förvaltningens förslag till svar och överlämnar det till förslagsställaren som sitt eget svar.

Kallelser och protokoll för tekniska nämnden

Sopsorteringskärl där allt avfall kan lämnas vid fastigheten

Behandlat på Tekniska nämnden, den 28 april 2022

I december 2021, inkom till kommunen ett Järfällaförslag med en uppmaning om att införa ett nytt system för avfallshämtning i kommunen. Förslaget är att Järfälla kommun likt kommunerna norröver, bland annat Uppland bro kommun, ska inför fastighetsnära insamling av förpackningar i fyrfackskärl hos småhusen. Förslagsställaren menar på att återvinningen av material skulle öka samt att FTI:s återvinningstationerna skulle kunna tas bort. Tekniska nämnden har ombetts att hantera förslaget.

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att tekniska nämnden beslutar att förvaltningen fortsätter att utreda det föreslagna system för insamling av avfall från småhusen inför nästa entreprenadupphandling, godkänner förvaltningens förslag till svar och överlämnar det till förslagsställaren som sitt eget svar.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att förvaltningen fortsätter att utreda det föreslagna system för insamling av avfall från småhusen inför nästa entreprenadupphandling, godkänner förvaltningens förslag till svar och överlämnar det till förslagsställaren som sitt eget svar.

Kallelser och protokoll för tekniska nämnden

Mars 2022

Bygg ett upphöjt övergångsställe genom rondellen Karlslundsvägen/Barkarbyvägen

Behandlat på Tekniska nämnden den 24 mars 2022

I maj 2021 inkom ett så kallat Järfällaförslag där förslagsställaren framförde behovet av ett upphöjt övergångsställe genom rondellen Karlslundsvägen/Barkarbyvägen, i Barkarbystaden. Förslagsställaren menar att rondellen inte är ändamålsenlig och försvårar för gångtrafikanterna. Ett upphöjt övergångsställe skulle också kunna hålla nere hastigheterna.

Bygg- och miljöförvaltningen menar att bygga ett upphöjt övergångställe genom anläggningen sannolikt inte skulle höja säkerheten, utan snarare få motsatt effekt. Hastighetsefterlevnaden är även förhållandevis god och trafikmängden låg, i dagsläget är det därför inte motiverat med så omfattande åtgärder som skulle krävas.

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att tekniska nämnden avslår Järfällaförslaget, Bygg ett upphöjt övergångsställe genom rondellen Karlslundvägen/Barkarbyvägen och godkänner förvaltningens förslag till svar och överlämnar det till förslagsställaren som sitt eget svar.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att avslå Järfällaförslaget, Bygg ett upphöjt övergångsställe genom rondellen Karlslundvägen/Barkarbyvägen, godkänner förvaltningens förslag till svar och överlämnar det till förslagsställaren som sitt eget svar.

Kallelser och protokoll för tekniska nämnden

Hundrastgård Viksjö/Hummelmora

Behandlat på Tekniska nämnden den 24 mars 2022

I juni 2021 inkom ett så kallat Järfällaförslag till kommunen, om behovet av en hundrastgård i Viksjö/Hummelmora. Förslagsställaren menar att det finns många hundar som rör sig i området, och för att tillmötesgå koppeltvånget är en rastgård en bra lösning så att hundarna kan leka med varandra på ett säkert sätt, utan koppel.

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att tekniska nämnden ger bygg- och miljöförvaltningen i uppdrag att utreda en möjlig placering vid Andebodavägen, och godkänner förslaget till svar och överlämnar det till förslagsställaren.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att återremittera Hundrastgård Viksjö/Hummelmora, där förvaltningen ska göra en kommunövergripande analys för var det finns mest behov och lämplighet av en ny hundrastgård.

Kallelser och protokoll för tekniska nämnden

Ta tillbaka veckovis tömning av sopkärlen

Behandlat på Tekniska nämnden den 24 mars 2022

I juni 2021, inkom ett Järfällaförslag med en uppmaning om att återgå till veckovis tömning av villa- och radhushållens avfallskärl, där förslagsställaren menar på att det har blivit en tydlig försämring av närmiljön runt kommunens gator. Tekniska nämnden har ombetts att hantera förslaget.

I och med omställningen av avfallshanteringen 2020 infördes obligatorisk matavfallsinsamling för att separera avfall som kan användas som resurser i samhället i form av biogas och biogödsel. Under hösten 2021 genomfördes vidare ändringar i hämtningsintervallet av villa- och radhushållens avfallskärl, där man som tätast kan ha varannan veckas tömning. Sommaren 2021 var det den första sommaren där alla villa- och radhushushåll fick sina avfallskärl tömda med varannan veckas intervall. I avfallstaxans tjänster finns möjligheten att beställa extra tömning av avfallskärlen samt att få sitt kärl tvättat vid behov, detta för att möta upp temporärt större mängder avfall eller där tömning av avfallskärlen av olika anledningar behöver utföras oftare, såsom under de varma sommarmånaderna.

Bygg- och miljöförvaltningen har gjort en utvärdering av införandet av de nya intervallen och har även sett över hur behovet har utvecklats under sommaren. Bedömningen är att tömningsintervallen fungerar bra och att behovet av tätare tömningar inte behövs generellt och ett förhållandevis fåtal önskar att ha möjligheten till tätare tömning exempelvis under de varmare sommarmånaderna.

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår därför att tekniska nämnden beslutar att avslå Järfällaförslaget Ta tillbaka veckovis tömningen och godkänner förvaltningens förslag till svar och överlämnar det till förslagsställaren som sitt eget svar.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att avslå Järfällaförslaget Ta tillbaka veckovis tömningen, godkänner förvaltningens förslag till svar och överlämnar det till förslagsställaren som sitt eget svar.

Kallelser och protokoll för tekniska nämnden

Februari 2022

Säg upp avtalet med alla klädinsamlingslådor

Behandlat på Tekniska nämnden, 24 februari 2022

I oktober 2021 inkom ett så kallat Järfällaförslag till kommunen, om behovet att säga upp avtalet med alla klädinsamlingslådor i Järfälla kommun. Förslagsställaren menar att insamlingsboxarna drar till sig ljusskygg verksamhet, där tjuvar bryter sig in i insamlingsboxarna, med påföljd att området kring insamlingsbehållarna blir nedskräpat. Förslagsställaren föreslår därför att avtalet med klädinsamlingsaktörerna ska sägas upp. I Järfälla kommuns avfallsföreskrifter finns det krav på att textilier ska sorteras ut, men det finns i dagsläget ingen möjlighet att erbjuda fastighetsnära textilinsamling. I de plockanalyser som görs på Järfällas avfall så ser man att småhushåll slänger endast 0,09 kg textil/hushåll, medan motsvarande siffra är 0,18 kg/hushåll och vecka i flerfamiljshusen. Det här visar på att det behövs fler möjligheter till textilinsamling, inte färre.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att avslå Järfällaförslaget Säg upp avtalet med alla klädinsamlingslådor.

Kallelser och protokoll för tekniska nämnden

Gång- och cykelbana från Mälarvägen längs Görvelnvägen till Görvelns slott

Behandlat på Tekniska nämnden, 24 februari 2022

I juni 2021 inkom ett så kallat Järfällaförslag till kommunen, om behovet av en gång- och cykelbana från Mälarvägen längs Görvälnvägen till Görvälns slott. Förslagsställaren menar att vägen är för smal vilket gör att merparten av besökarna till Görväln väljer att ta bilen istället för att gå eller cykla.

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att sträckan bör utredas närmare i syfte att se vilka förutsättningar som finns för att kunna genomföra en anläggning av gång- och cykelväg. Att beakta är att vägen ligger inom ett naturreservat med särskilda föreskrifter och regler, varför en utredning samt eventuell dispensansökan krävs för det fall en förstudie påvisar att detta är en lämplig åtgärd.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda vidare behovet av en gång- och cykelbana från Mälarvägen längs Görvälnvägen till Görvälns slott.

Kallelser och protokoll för tekniska nämnden

December 2021

Minskad servering av kött ‐ bra för djuren, barnen och klimatet

Behandlat på barn- och ungdomsnämnden, 9 december 2021

Ett Järfällaförslag har kommit in till barn- och ungdomsnämnden gällande minskad servering av kött. Förslaget innebär att Järfälla ska anta ett mål om att med utgångspunkt i 2021 års nivå minska serveringen av kött i förskolor och skolor med 50 % till år 2030. Eftersom det just nu pågår ett arbete inom kommunen med att revidera kommunens miljöplan, anses det inte behövligt att utreda aktuellt Järfällaförslag vidare. I revisionen av miljöplanen adresseras bland annat frågor om nivåer av koldioxidutsläpp, vilket har bäring på andel kött som kommer serveras i förskolorna och skolorna framöver i kommunen.

Beslut

Barn- och ungdomsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Kallelser och protokoll för barn- och ungdomsnämnden

Inför parklekar för barn året runt i utsatta områden

Behandlat på kultur-, demokrati-, och fritidsnämnden, 7 december 2021

I maj skickades in förslag till Järfällaförslag om att införa parklekar för året runt i utsatta områden i Järfälla. Motivet att ha parklekar är att det är öppna fritidsverksamheter med personal i socioekonomiskt utsatta områden för barn i låg- och mellanstadieålder. Detta skulle skapameningsfulla fritidsaktiviteter för barn som ofta saknar ekonomiska möjligheter att delta i föreningsliv. Förslaget låg ute för omröstning i sex veckor, avslutades 20 augusti och erhöll 141 röster. De verktyg och sätt som förvaltningen kan stödja detta är genom de ekonomiska stöd, de lokaler som hyrs ut till föreningslivet samt stöd och dialog med föreningslivet. Det är verksamhet som utförs inom föreningslivet på eftermiddag, kvällar och helger. Dessa stöd är öppna att ansöka för föreningslivet för att bedriva sin verksamhet.

Beslut

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden beslutar att avslå Järfällaförslaget Inför parklekar för barn året runt i utsatta områden.

Kallelser och protokoll för kultur-, demokrati- och fritidsnämnden

November 2021

Högstadium i Barkarbystaden

Behandlat på Barn- och ungdomsnämnden

I maj 2021 inkom ett så kallat Järfällaförslag till kommunen om att ett högstadium bör byggas i Barkarbystaden, eftersom det beskrivs finnas en brist på högstadieplatser i kommunen. Barn- och ungdomsförvaltningens analyser visar att det totalt sett finns ett överskott av högstadieplatser i kommunen de närmaste åren. På sikt kommer dock en högstadieskola behövas för att möta behov i bland annat Barkarbystaden. Eftersom behovsanalyser utifrån befolkningsprognoser redan är genomförda och då kommunen redan arbetar med planeringen av fler högstadieplatser i aktuella områden, menar barn- och ungdomsförvaltningen att det inte finns skäl att utreda förslaget om en högstadieskola i Barkarbystaden vidare.

Beslut

Barn- och ungdomsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Kallelser och protokoll för barn- och ungdomsnämnden

Oktober 2021

Skate- och kickbikepark i Barkarbystaden

Behandlat på kultur-, demokrati- och fritidsnämnden, 26 oktober 2021

I september 2021 inkom ett Järfällaförslag om att bygga en skatepark i Barkabystaden. Motiveringen till detta är att förslagsställarens son och skolkamrater åker skateboard och kickbike men saknar en anläggning. Förslaget är att bygga en anläggning för skateboard och kickbike i Järfälla. Skateboard och kickbike är aktiviteter som vuxit betydligt i popularitet de senaste åren och som lockar många barn och unga samt även vuxna. Med utgångspunkt i ovan beskrivning gällande dessa idrotters utveckling samt nuvarande tillgång på anläggningar finns det ett behov av att undersöka de behov och förutsättningar som finns för att bygga en skate- och kickbikepark i Järfälla kommun.

Beslut

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden beslutar att ge i uppdrag till förvaltningen att utreda vidare behovet av en skate- och kickbikepark.

Kallelser och protokoll för kultur-, demokrati- och fritidsnämnden

Förslag om obligatorisk uppföljningsintervju vid klagomålsärenden

Behandlat på barn- och ungdomsnämnden, 28 okt 2021

Barn- och ungdomsförvaltningen har fått i uppdrag att yttra sig över ett Järfällaförslag. Barn- och ungdomsförvaltningen bör enligt förslaget genomföra uppföljande samtal med den som inkommit med ett klagomål samt med den verksamhet som klagomålet gäller, i syfte att säkerställa att beslutade åtgärder genomförts. Barn- och ungdomsförvaltningen instämmer i uppfattningen att det är av stor vikt att uppföljning sker i de fall som en klagomålsutredning identifierat brister och behov av åtgärd. Att en sådan uppföljning ska genomföras är även i nuläget en del av Barn- och ungdomsförvaltningens rutin. Rutinen ska framöver ses över och utvecklas av Barn- och ungdomsförvaltningen. Skrivelser om uppföljning kan då förtydligas ytterligare.

Beslut

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

Kallelser och protokoll för barn- och ungdomsnämnden

Handlingsplan för hur självmorden ska minska

Behandlat på äldrenämnden, 21 oktober 2021 och socialnämnden, 28 oktober 2021

Ett Järfällaförslag med över 100 röster har överlämnats till social- och äldrenämnderna för handläggning och beslut. Invånaren föreslår att Järfälla kommun tar fram en handlingsplan för att förebygga självmord och främja hälsa för kommunens medborgare. Inom socialförvaltningen finns redan en handlingsplan för suicidprevention som bedöms tillgodose förslaget.

Beslut

Äldrenämnden beslutar att i nuläget inte gå vidare med förslaget.

Socialnämnden beslutar att i nuläget inte gå vidare med förslaget. 

Kallelser och protokoll för äldrenämnden

Kallelser och protokoll för socialnämnden

September 2021

Discgolfpark i Kallhäll eller Stäket

Behandlat på kultur-, demokrati- och fritidsnämnden, 14 september 2021

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden instämmer i att discgolf är en sport på tillväxt samt tillgänglig för många oavsett ålder, kön och ekonomi. Våren år 2021 invigdes en discgolfbana med nio hål vid Ängsjö Friluftsgård. Denna nya anläggning är i stora delar i linje med vad förslagsställaren föreslår och efterfrågar. Bedömningen är att förslaget om att bygga en Discgolfbana redan är genomfört.

Beslut

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden anser att Järfällaförslaget discgolfpark i Kallhäll/Stäket är genomfört.

Kallelser och protokoll för kultur-, demokrati- och fritidsnämnden

Dynamiska farthinder till Herculesgatan vid Herrestaskolan

Behandlat på Tekniska nämnden, 23 september 2021

I april 2021 inkom ett så kallat Järfällaförslag till kommunen, om behovet av dynamiska farthinder till Herculesgatan vid Herrestaskolan i Barkarbystaden. Förslagskrivaren menar att bilister kör alldeles för fort trots att hastighetsbegränsningen är 30 km/timmen. Bygg- och miljöförvaltningen delar förslagskrivarens uppfattning om förhållandevis höga hastigheter på delar av Herculesgatan, varpå farthinder planeras att placeras ut på två platser på gatan. Ambitionen är att genomföra arbetet under hösten 2021. Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att tekniska nämnden godkänner förvaltningens förslag till svar och överlämnar det till förslagskrivaren som sitt eget svar.

Beslut

Tekniska nämnden godkänner förvaltningens förslag till svar och överlämnar det till förslagskrivaren som sitt eget svar.

Kallelser och protokoll för tekniska nämnden

Staket vid Viksjöleden

Behandlat på Tekniska nämnden, 23 september 2021

I april 2021 inkom ett så kallat Järfällaförslag till kommunen, om behovet av ett staket vid Viksjöleden. Förslagskrivaren menar att människor väljer att gena över körbanan mellan järnvägsbron och Hästskovägen/Magnusvägen, vilket skapar farliga trafiksituationer. Bygg- och miljöförvaltningen delar uppfattningen att människor genar på Viksjöleden, framförallt på området kring Drabantvägens två busshållplatser. I februari 2021 beställdes ett staket för mittsektionen på Viksjöleden, vilken sedan monteras efter förberedande arbete med belysningsstolpar. Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att tekniska nämnden godkänner förvaltningens förslag till svar och överlämnar det till förslagsställaren som sitt eget svar.

Beslut

Tekniska nämnden godkänner förvaltningens förslag till svar och överlämnar det till förslagsställaren som sitt eget svar.

Kallelser och protokoll för tekniska nämnden

Farthinder på Barkarbyvägen i Barkarbystaden

Behandlat på Tekniska nämnden, 23 september 2021

I maj 2021 inkom ett så kallat Järfällaförslag till kommunen, om behovet av farthinder på Barkarbyvägen, sträckan förbi Stora torget i Barkarby. Förslagskrivaren menar att föräldrar oroar sig för sina barn när bilar kör förbi i hög hastighet. Bygg- och miljöförvaltningen gjorde i somras mätningar av hastigheten på angiven gata och kan konstatera att medelhastigheten på sträckan är 27 km/tim. Eftersom både hastighetsefterlevnaden är förhållandevis god och trafikmängden låg är det i dagsläget inte motiverat med hastighetsdämpande åtgärder längs berörd sträcka av Barkarbyvägen. Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att tekniska nämnden godkänner förvaltningens förslag till svar och överlämnar det till förslagsställaren som sitt eget svar

Beslut

Tekniska nämnden bifaller Järfällaförslaget angående farthinder på Barkarbyvägen i Barkarbystaden.

Kallelser och protokoll för tekniska nämnden

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp