Innehåll

Lundskolan

Lundskolan ligger naturskönt nära Mälaren i Viksjö. Skolan är omringad av fina grön­områden som lockar till lek och rörelse. Vi har idag 402 elever från förskole­klass till och med års­kurs Organisationen är uppdelad i team från förskoleklass till årskurs 6 för att skapa goda förutsättningar för utveckling och lärande samt trygghet och kontinuitet för elever, pedagoger och vårdnadshavare. Våra verksamheter är förskoleklass, grundskola årskurs 1-6, fritidshem (för elever i förskoleklass till och med årskurs 3) och fritidsklubb (för elever årskurs 4-6).

Kontakt

Expedition
08-580 295 01

Bondevägen 1
175 45 Järfälla

Tf rektor

Maria Sandberg
08-580 295 87
maria.sandberg3@jarfalla.se

Fler kontaktuppgifter

Skoladministratör
Ulrica Löwenhamn
08-580 295 01
ulrica.lowenhamn@jarfalla.se

Skolsköterska

Lena Selberg
08 580 229 61
Lena.selberg@jarfalla.se

Skolpsykolog
Thomas Brodén
08-580 297 85
thomas.broden@jarfalla.se

Skolkurator
Tove Öh
08-580 227 08
tove.oh@jarfalla.se

Speciallärare
Johanna Åsman
johanna.asman@jarfalla.se

Speciallärare
Ida Wallin Karlsson
ida.wallin.karlsson@jarfalla.se 

Intendent
Martin Engel
08-580 288 96
martin.engel@jarfalla.se

Fritidsklubb Palmen (åk 4-6)
08-580 293 77

Fritidshem Kastanjen (förskoleklass)
08-580 281 27

Fritidshem Linden (åk 1)
08-580 299 78

Fritidshem Björken (åk 2)
08-580 299 73

Fritidshem Boken (åk 3)
08-580 293 72

Välkommen till Lundskolan

Här är en film som presenterar vår fina skola och hur det är att gå här.

Vision och värdegrund

Lundskolans vision är "Ett lustfyllt lärande ger alla möjligheter".

Vi arbetar ständigt för att eleverna ska uppleva och bidra till en trygg arbetsmiljö i skolan och där allas rätt till god arbetsro är en rättighet. Vi tränar eleverna i att ta ansvar för sitt eget lärande, för en god arbetsmiljö och att vår gemensamma arbetsmiljö präglas av trygghet och ordning och reda.

Arbetssätt

Lustfyllt lärande ger alla möjligheter

Utbildningen på Lundskolan utgår från relevanta styrdokument. Den pedagogiska verksamheten under skol- och fritidstid, planeras utifrån läroplanens (Lgr22) formuleringar. Kunskaper, trygghet och studiero står i fokus.

Lundskolan arbetar systematiskt med sitt kvalitetsarbete och har fokus på att utveckla verksamheten. Skolutvecklingsgruppen leder arbetet med att utifrån resultat och måluppfyllelse, formulera mål och insatser med syfte att fortsätta utveckla verksamheten.

Olika verktyg för lärande

Människor lär sig på olika sätt och vi strävar efter att ge våra elever många olika verktyg för lärande.

Undervisningen i årskurs förskoleklass till sex, utgår från läroplanens kursplaner för de olika skol­ämnena och är obligatorisk. Undervisningen utgår från kurs­planerna i Lgr22 där lärande varvas med lek under hela skol- och fritidsdagen.

Vi arbetar med Lösningsinriktad Pedagogik LIP. Lösningsinriktad pedagogik erbjuder ett positivt sätt att förhålla sig till varandra och till själva inlärningsprocessen. Det är ett förhållningssätt som genomsyras av en tilltro till individens egna resurser och kompetenser och ett respektfullt bemötande.

IKT – informations- och kommunikationsteknik – är ett av flera verktyg för lärande i undervisningen. Det finns interaktiva Smartboards i alla klassrum. Digitala lärverktyg finns att tillgå i undervisningen i alla årskurser. Från åk 4 har eleverna egna lärverktyg.

Lundskolan integrerar kultur av olika slag i undervisningen. ”Skapande skola”, ”Amatörer möter proffs” och skolbio kompletterar vår undervisning och verksamhet.

Lundskolans naturnära läge ger oss fina möjligheter att bedriva undervisning i olika ämnen utomhus, särskilt gynnas natur- och miljöundervisningen. Skolan har fått miljöcertifiering för sitt miljöarbete och tillsammans med våra elever arbetar vi för att öka vår miljömedvetenhet och bli ansvarstagande världsmedborgare.

Skolans elevhälsoteam EHT bestående av två speciallärare, skolkurator, skol­psykolog, skolsköterska, biträdande rektor och rektor, följer elevernas utveckling och lärande. EHT följer upp elevresultat och ansvarar tillsammans med pedagogerna för att stötta eleverna i sitt lärande och vid behov sätta in olika insatser och stöd.

Elevinflytande

Elevernas rätt till inflytande och ansvar kan gälla undervisningens utformning och arbetsmiljön, innehållet i undervisningen, skolans likabehandlingsplan, skolans trivselregler eller hur skolgården ska se ut.

Klassråd

På Lundskolan har alla elevgrupper regelbundna klassråd. Vid klassrådet har eleverna möjlighet att diskutera aktuella frågor och träna sig i ett demokratiskt tänkande. Representanter från årskurserna 1-6 träffas en gång per månad i skolans elevråd. Vid elevrådet behandlas frågor som inkommit från klassrådet, där diskuteras även övergripande frågor som till exempel "hur vi är mot varandra", miljöfrågor och skolmat.

Elevrådets syfte är att vara ett forum för eleverna att utveckla sin skolvardag på ett positivt sätt samt att lära sig demokratiska tillvägagångssätt. Elevrådet organiserar även matråd där elevernas synpunkter på mat, miljö och trivsel i matsalen tas tillvara. Skolmåltiden för dialog med eleverna kring skolmaten.

Föräldrasamverkan

Lundskolan förväntar sig att att ni som vårdnadshavare är delaktig i ert barns skolgång, utveckling och lärande. Skolan är mån om ett gott samarbete och dialog kring ert barn. En god relation mellan hem och skola skapar goda förutsättningar för en positiv skolgång och graden av engagemang hänger ofta ihop med möjlighet till insyn och inflytande. Ta del av skolans information och kommunicera med ditt barns pedagoger. Bekräfta och uppmärksamma det positiva och vid behov ta upp frågor du undrar över. Skolan använder Vklass som informations- och kommunikationskanal. Vid utvecklings­samtalet varje termin beslutar elev, vårdnadshavare och lärare vilka mål som ska sättas i elevens individuella utvecklingsplan (IUP). Följ ditt barns lärande och utveckling i det skriftliga omdömet/IUP som publiceras på Vklass.

I skolans Förväntansdokument beskrivs vilka förväntningar som finns på elev, hem och skola.

Skolan tränar eleverna i att utveckla ansvarstagandet för sitt lärande och utveckling samt att bidra till en god arbetsmiljö.

Skolan samverkar med föräldraföreningen LUFF´s styrelse.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet




Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.



Upp