Gå direkt till sidans innehåll

Farligt avfall i verksamheter/företag

Felaktig hantering av farligt avfall kan utgöra en stor risk för skada på människa och miljö. Det är därför viktigt att det sorteras separat och lämnas till professionell avfallsmottagare.

Farligt avfall är sådant som kan ha en negativ påverkan på vår hälsa och miljö. Det kan vara giftigt, cancerframkallande, explosivt eller brandfarligt.

Farligt avfall ska aldrig blandas med annat avfall eller hällas ut i avloppet. Det ska alltid sorteras separat och lämnas till rätt mottagare.

Som verksamhetsutövare är du skyldig att förvara, märka, sortera och transportera farligt avfall på ett sådant att det inte riskerar att nå avlopp, vattendrag eller förorena mark.

Är du privatperson? (Länk till Farligt avfall privatpersoner)

Vad är farligt avfall

Vad som är farligt avfall framgår av bilaga 4 till avfallsförordningen (SFS 2011:927)  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/avfallsforordning-2011927_sfs-2011-927

Några exempel på farligt avfall:

 • Oljeavfall (t.ex. spillolja, oljefilter, trasor)
 • Förbrukat absorptionsmedel
 • Sprayburkar
 • Lösningsmedelsavfall
 • Färg – och lackavfall
 • Köldmedia
 • Batterier (som t.ex. innehåller kvicksilver, bly eller kadmium)
 • Elavfall
 • Lysrör och lågenergilampor
 • Asbest
 • Avfall som innehåller tungmetaller (t.ex. slam från oljeavskiljare och golvskurvatten)
 • PCB
 • Bekämpningsmedel

Förvaring och märkning

Farligt avfall ska förvaras i tättslutande behållare som inte påverkas av innehållet. Behållaren ska märkas med ”farligt avfall” och uppgifter om innehåll. Det ska förvaras på en plats som förhindrar att eventuellt spill eller läckage når avlopp, dagvattennät, vattendrag eller genomsläpplig mark.

Att göra sig av med farligt avfall

Som verksamhetsutövare är du skyldig att föra anteckningar över det avfall du lämnar ifrån dig. Du ska också kontrollera att transportör och mottagare av farligt avfall har de tillstånd som krävs, och upprätta ett transportdokument för avfallet vid varje transport.

Mer information

Farligt avfall

Faktablad Farligt avfallPDF

Senast uppdaterad: 2018-07-06

Upp