Innehåll

Årsrapport fordonstvätt

Fordon samlar på sig smuts och en mängd miljöskadliga ämnen vid körning, så som metaller och olja. Det är därför viktigt att sådana föroreningar tas omhand på korrekt sätt i samband med tvättning, detta eftersom dessa ämnen annars kan störa de kommunala reningsverkens biologiska processer.

Vi vill även motverka att förorenat slam används eller passerar reningsverk och därefter hamnar i miljön. Genom att hålla koll på kvaliteten på det utgående vattnet från din fordonstvätt, och genom att lämna in årsrapporter för din fordonstvätt, hjälper du till att förbättra vattenmiljön i våra sjöar.

Du kan du se till att minska föroreningshalten i det utgående tvättvatten innan det går vidare till våra reningsverk genom bra skötsel och teknikval som klarar av att rena vattnet från föroreningar samt egenkontroll i form av bland annat provtagning av det utgående vattnet.

Här får du svar på följande frågor:

Varför ska jag provta vattnet?

Det vatten som går ut från din fordonstvätt går till ett av de reningsverk som är kopplade till avloppsledningsnäten. I Järfälla kommun går vattnet antingen till Bromma- eller Käppala reningsverk. Reningsverken renar vattnet från större föremål och partiklar, organiskt biologiskt nedbrytbart material från till exempel toalettpapper och avföring samt från kväve och fosfor. Med andra ord renas inte vattnet från exempelvis metaller i reningsverken, och därför är det viktigt att dessa partiklar renas bort direkt vid källan, som vid din fordonstvätt, innan det går vidare ut till avloppsnätet.

Metaller som går ut med ditt avloppsvatten går alltså orenat ut i våra sjöar och vattendrag. Höga halter metaller kan även förstöra reningsverkens funktion genom att till exempel störa den bakterieflora som används för nedbrytning av organiskt biologiskt nedbrytbara material. Vi behöver därför alla hjälpas åt att hålla halterna av metallföroreningar på en låg nivå i avloppsvattnet, för att rädda våra sjöar och för att reningsverken ska kunna fungera ordentligt.

Det enda sättet att veta säkert om utgående vatten från din fordonstvätt uppfyller gällande krav är genom provtagning. Provtas inte vattnet kan alltså metaller och olja riskera att åka med vattnet till reningsverken och resultera i en försämrad funktion av reningsanläggningen, utan att du vet om det. Provtar du däremot ditt utgående vatten kan du säkerställa kvaliteten på vattnet, och sätta in åtgärder för att minska utsläppen av föroreningar i avloppsvattnet om det behövs. På så sätt kan du bidra till att förbättra miljön och rädda våra vatten.

Utgående vatten från din fordonstvätt ska som minst uppfylla gällande utsläppskrav enligt Järfälla kommuns riktlinjer för fordonstvättar.

När ska jag utföra provtagning och när ska jag årsrapportera?

Som regel ska du utföra provtagning på utgående tvättvatten en till två gånger per år beroende på antal biltvättar som utförs per år vid anläggningen. Provtagningen görs som ett dygnssamlingsprov eller veckosamlingsprov och ska analysera parametrarna bly, kadmium, krom nickel, koppar, zink, oljeindex pH samt suspenderade ämnen. Resultatet från provtagningen ska sedan sammanställas i en rapport som skickas in till miljö- och bygglovsnämnden senast den 15 april varje år.

Varför ska jag skicka in en årsrapport?

Genom att utföra kontroll av utgående vatten från din fordonstvätt och därefter skicka in resultaten till miljö- och bygglovsnämnden i en årsrapport får vi ta del av dina provtagningsresultat, och kan hjälpa dig att tyda vad detta innebär. Visar provtagningen på förhöjda nivåer av något ämne jämfört med Järfälla kommuns riktlinjer för fordonstvättar, kan vi på miljö- och bygglovsnämnden dessutom stötta dig när du ska utföra åtgärder för att sänka föroreningshalterna i ditt utgående vatten.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp