Innehåll

Årsrapport, reningsutrustning, förbrukning av klorerade lösningsmedel

Du som driver en verksamhet för tvätt av textiler kan behöva lämna in en rapport för din verksamhet varje år. Om detta gäller för er och ert företag så verksamhet så ska ni ha fått ett beslut från Miljö- och bygglovsnämnden om att din verksamhet ska följa ett kontrollprogram. I kontrollprogrammet står det vad ni behöver göra för att minska er miljöpåverkan och vad årsrapporten ska innehålla.

Den som driver en tvätteriverksamhet som omfattas av ett kontrollprogram ska varje år sammanställa en rapport, så kallad årsrapport. Under året ska en sådan verksamhet utföra en eller två provtagningar av utgående spillvatten (avloppsvatten) från verksamheten. Antalet provtillfällen beror på vilket kommunalt reningsverk som verksamhetens spillvatten (avloppsvatten) går till. Om verksamhet i tvättprocessen använder kemikalier innehållande lösningsmedel så ska lösningsmedelsförlusten räknas ut och redovisas.

I årsrapporten ska uppgifter enligt nedanstående punkter redovisas. Uppgifterna avser det gångna året och fram till provtagningstillfället. Rapporten ska skrivas under av ansvarig för verksamheten och skickas in till miljö- och bygglovsnämnden senast 31 mars varje år.

Generellt

1.1 Kemikalieförbrukning
1.1.1 Förbrukad mängd och typ av kemiska produkter som använts i verksamheten under året.

1.2 Farligt avfall
1.2.1 Typ och mängd av farligt avfall som uppstått i verksamheten.

1.2.2 När och vart det farliga avfallet har transporterats samt med vilken transportör.

1.3 Incident/olyckshändelse
1.3.1 Om en incident/olyckshändelse inträffat ska följande uppgifter redovisas: tidpunkt, händelseförlopp samt akuta och förebyggande åtgärder. Detta ska redovisas även om ingen incident/olyckshändelse har skett.

Textiltvätt

2.1 Beskrivning av provtagningsförfarandet
2.1.1 Vem har utfört provtagningen.
2.1.2 När har provtagningen utförts.
2.1.3 Typ av provtagning: flödesproportionell eller tidsstyrd.

2.2 Analysprotokoll
2.2.1 Kopia på analysprotokollet från provtagningen.

2.3 Mängden tvättat gods
2.3.1 Mängden tvättat gods under provtagningstillfällena samt den totala mängden tvättat gods under hela året.

2.4 Vattenförbrukning för textiltvätteriprocessen
2.4.1 Förbrukad mängd vatten per år samt förbrukad mängd vatten under provtagningstillfällena.

Kemtvätt*

3.1 Utsläppsredovisning per kemtvättsmaskin

3.1.1 Lösningsmedelsförlust ska ske enligt följande beräkningsmodell:

(Förbrukad mängd lösningsmedel i kilo x 100)/(Mängd tvättat gods i kilo)=Beräknad lösningsmedelsförlust i %

3.2 När läckagesökning och övrig service av kemtvättmaskinerna har utförts. Ska redovisas med kvitto eller ifylld journal i årsrapporten.

*Denna punkt gäller endast för kemtvättar

Tvättverksamheter med mer än 1 ton tvättgods/dygn

För tvättverksamheter med mer än 1 ton tvättgods/dygn ska provtagning ske som ett representativt veckosamlingsprov

Provtagning ska genomföras med en automatisk provtagare på utgående tvättvatten och ska utföras flödesproportionellt eller tidsstyrt under den tid som vatten passerar provtagningspunkten.

Provtagningen ska tas av behörig (certifierad) provtagare och analys av vattenproverna ska utföras enligt svensk standard utav ett ackrediterat laboratorium. På tvättanläggningen ska en ritning med angiven provtagningspunkt förvaras.

Provtagningen ska tas som ett veckosamlingsprov och följande parametrar ska analyseras: TOC, BOD, total fosfor, suspenderade material, pH, flöde, oljeindex, metaller och nitrifikationshämning.

Verksamheten ska uppfylla utsläppskraven nedan:

Maximal mängd förorening per liter vatten

Analysparameter - Riktvärde = halt som inte bör överskridas. Överskridande kan medföra ytterligare reningskrav.

 • pH - 6,5-10
 • Flöde
 • TOC
 • Biokemiskt förbrukande material (BOD7)
 • Total fosfor (Ptot)
 • Total kväve (Ntot)
 • Suspenderat material (Susp.)
 • Nitrifikationshämning vid inblandning av 20 % processavloppsvatten (Engångsanalys vid första provtagningen) - 20 % hämning
 • Nitrifikationshämning vid inblandning av 40 % processavloppsvatten (Engångsanalys vid första provtagningen) - 50 % hämning
 • Bly, Pb - 10 µg/l
 • Kadmium, Cd - 0,1 µg/l (men bör inte förekomma)
 • Koppar, Cu - 200 µg/l 
 • Krom, Cr - 10 µg/l
 • Nickel, Ni - 10 µg/l
 • Zink, Zn - 200 µg/l
 • Silver, Ag - 10 µg/l
 • Oljeindex - 50 mg/l

Kontakta oss:

Vill du veta mer eller behöver du hjälp? Kontakta oss på miljö- och hälsoskyddsavdelningen

08-580 285 00

miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp