Innehåll

Biltvätt

Man tvättar bil med högtryckstvätt.

Egenkontroll, skötsel och teknikval

Miljöbalken ställer krav på egenkontroll hos verksamhetsutövare. Den som driver en anläggning för fordonstvätt ska ha kunskap om hur anläggningen påverkar miljön.

För att skador och olägenheter för människors hälsa och miljö ska kunna förebyggas, ska det finnas skötselrutiner för anläggningen. Skötseln ska dokumenteras. Den reningsutrustning som finns på anläggningen ska uppfylla miljöbalkens krav på användande av bästa möjliga teknik.

Krav för all typ av fordonstvätt i Järfälla

 • Utgående vatten ska uppfylla gällande riktvärden, se utsläppskrav enligt tabellen nedan.
 • Tömning av oljeavskiljaren ska ske två gånger per år, alternativt när 50 % av slamvolymen och/eller 80 % av lagringskapaciteten för olja är fylld. Journal ska föras över tömning och bortforsling. Bedömning om förändrad tömningsfrekvens kan ske av miljö- och hälsoskyddsavdelningen i det enskilda fallet.
 • Larm ska finnas till oljeavskiljaren, både optiskt och akustiskt. Larmet och avskiljaren ska kontrolleras varje månad och kontrollen ska journalföras.
 • Lämplig provtagningspunkt för automatisk provtagning på utgående vatten ska finnas.
 • Fordonstvätten ska utrustas med en separat vattenmätare som möjliggör en uträkning av vattenförbrukningen per fordon.
 • Vatten- och kemikalieanvändningen bör minimeras så mycket som möjligt.
 • Produkter som används vid biltvätt ska vara miljömärkta, alternativt ingå i Kemikaliesvepets listor.
 • Hänsyn bör tas till framtida utrymmesbehov för ytterligare reningsutrustning.
 • Kemikalier ska vara invallade eller placerade i lokal där läckage inte kan nå avloppet. Invallningen ska kunna rymma den största behållarens volym + 10 % av övriga behållares volym.
 • Säkerhetsdatablad ska finnas på anläggningen för de miljö- och hälsofarliga kemiska produkter som används i tvätt- eller reningsutrustningen.
 • I verkstad med fordonstvätt ska verkstaden vara avloppslöst om inte avloppen är anslutna till oljeavskiljare med koalescensfilter.
 • Miljö- och bygglovsnämnden kan komma att ställa ytterligare krav om nämnden bedömer att det behövs.

På din bil, lastbil, buss eller annat fordon fastnar smuts och en mängd miljöskadliga ämnen vid körning. Det innebär att tvättvattnet kommer att vara förorenat med en mängd olika metaller och olja.

Utsläppskrav

Miljö- och bygglovsnämnden ställer krav på utsläppshalter från verksamheten och inte på vilken typ av reningsmetod som används. Det är verksamhetsutövaren som ska visa att reningsanläggningen uppfyller utsläppskraven i tabellen.

Maximal mängd metaller per tvättat fordon

Analysparameter

Personbil

Lastbil, buss eller annat vägfordon

Samlingsparameter: bly, krom, nickel

5 mg/fordon

15 mg/fordon

Kadmium

0,10 mg/fordon

0,30 mg/fordon

Zink

50 mg/fordon

150 mg/fordon

Koppar

30 mg/fordon

90 mg/fordon

Oljeindex

2,5 g/fordon

7,5 g/fordon

Krav på provtagning

Provtagning ska ske flödesproportionellt eller tidstyrt under den tid vatten lämnar anläggningen, med automatisk provtagare på utgående behandlat tvättvatten. Provtagningen ska finnas med i anläggningens egenkontroll och genomföras under vinterhalvåret (1 december – 15 mars). Proverna ska tas av en behörig provtagare.

Stora anläggningar som tvättar mer än 5000 personbilar alternativt fler än 1000 lastbilar, bussar eller andra vägfordon per år, ska ta ett veckosamlingsprov. Med det menas provtagning under sju dygn i följd, där metaller (bly, kadmium, krom, nickel, koppar, zink) analyseras på ett samlingsprov över sex dygn samt ett dygnssamlingsprov för analys av oljeindex det resterande dygnet.

Små anläggningar som tvättar mellan 1000-5000 personbilar alternativt 200-1000 lastbilar, bussar eller andra vägfordon per år, ska ta ett dygnssamlingsprov per år. Provet ska analyseras på bly, kadmium, krom, nickel, koppar, zink samt oljeindex.

Övriga anläggningar som tvättar färre än 1000 personbilar alternativt färre än 200 lastbilar, bussar eller andra vägfordon per år, här gäller utsläppskraven i tabellen. Om tillsynsmyndigheten bedömer att det behövs kan krav på provtagning ställas. Vid nyetablering är kravet att ett dygnssamlingsprov tas under vinterhalvåret för att visa att anläggningen klarar kraven.

Redovisning av provresultat

Senast den 15 april ska resultaten av genomförda provtagningar redovisas till miljö- och bygglovsnämnden i Järfälla kommun samt till Stockholm Vatten alternativt Käppalaförbundet.

Miljöbalkstaxa Pdf, 206.2 kB.

Anmäl utsläpp eller förorening

Om din verksamhet finns inom Östra Mälarens vattenskyddsområde gäller särskilda skyddsföreskrifter. Du är skyldig att känna till de krav som ställs inom vattenskyddsområdet.

Läs om vilka delar av Järfälla som berörs av vattenskyddsområdet samt gällande vattenskyddsföreskrifter på Stockholm Vatten och Avlopps webbplats

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp