Innehåll

Byggföretag

Byggkran och byggbodar vid bygge i Barkarbystaden.

Som verksam inom byggbranschen finns en del frågor att besvara och tillstånd att ta hänsyn till innan projektet kan börja. Här hittar du information om vad som gäller när du planerar att bygga i Järfälla.

När din byggverksamhet planerar ett projekt finns en rad saker som du måste känna till innan arbetet kan börja. Hur marken används, vad som byggs, renoveras eller rivs påverkar omgivningen både under själva byggprocessen men också en lång tid efter det. Det finns därför många faktorer och intressen att överväga.

Tillstånd och regler

 

Användning av offentlig mark

Ska du använda all­män offentlig mark behöver du söka tillstånd hos polisen.

Användning av offentlig mark

Hantering av avfall

Vad ska du göra med bygg- och rivningsavfall? Läs våra regler för hur olika typer av avfall hanteras.

Hantering av avfall

Hantering av bekämpningsmedel

Om din verskamhet ska använda bekämpningsmedel måste du söka tillstånd hos Kemikalieinspektionen.

Hantering av bekämpningsmedel

Riktlinjer för byggbuller

Vissa arbeten kan orsaka bullerstörningar. Se våra riktvärden för byggbuller.

Riktlinjer för byggbuller

Bygga, ändra eller riva

Här ser du vilka åtgärder som kräver en ansökan om bygglov eller om du behöver göra en anmälan, ansöka om rivningslov eller söka marklov.

Bygga nytt, ändra eller riva

Järfällas kemikalieplan

Hanterar din verksamhet kemikalier? Läs om vad som gäller i Järfällas kemikalieplan.

Kemikalier

Miljöfarlig verksamhet

Beroende på hur stor på­verkan en verksamhet har på miljön ställs olika krav enligt miljöbalken. Vissa behöver söka tillstånd eller anmäla sin verksamhet i god tid innan start.

Starta och driva miljöfarlig verksamhet (egenkontroll enligt miljöbalken)

Tekniska anläggningar

I vår tekniska handbok finns riktlinjer för Järfälla kommuns verksamheter inom verksamhetsområdena
park, gata, VA och avfall.

Tekniska anläggningar

Skyltar och vepor

Om du vill sätta upp en permanent större reklamskylt eller vepa, fristående eller på fasad, krävs bygglov. Kom ihåg att stämma av med hyresvärden eller fastighetsägaren innan du ansöker.

Skyltar: reklamskyltar och vepor

Om du vill sätta upp en skylt där marken är allmän plats måste du söka tillstånd från polisen.

Skyltar: varuskyltning och gatupratare

Miljöbalkstaxa Pdf, 302.6 kB.

Anmäl utsläpp eller förorening

Om din verksamhet finns inom Östra Mälarens vattenskyddsområde gäller särskilda skyddsföreskrifter. Du är skyldig att känna till de krav som ställs inom vattenskyddsområdet.

Läs om vilka delar av Järfälla som berörs av vattenskyddsområdet samt gällande vattenskyddsföreskrifter på Stockholm Vatten och Avlopps webbplats

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp