Innehåll

Driva förskola

Driver du eller vill starta en fristående förskola eller enskild pedagogisk omsorg? Här finns information om vilka krav som ställs när du ska starta eller om du redan bedriver en förskoleverksamhet.

Starta förskola eller skola

Förskoleverksamheter kan bedrivas i olika företagsformer, som aktiebolag eller kooperativ. Du som vill starta fristående förskola behöver lämna in en ansökan för godkännande av barn- och ungdomsförvaltningen. Det finns också andra tillstånd och regler som kan vara relevanta för din verksamhet.

Starta förskola eller skola

Steg 1. Hitta lämplig lokal

Om lokalen som du planerar att bedriva verksamheten i tidigare inte har inrymt en pedagogisk verksamhet behöver du ansöka om bygglov. Om bygglov inte kan beviljas måste detaljplanen ändras. Beroende på hur komplext ett planärende är så tar det olika lång tid att arbeta fram en detaljplan. Bifoga ett godkännande om bygglov till ansökan till Utbildningskontoret, se steg 4.

Steg 2. Anmäl till miljö- och bygglovsnämnden

I god tid innan du ska starta din verksamhet behöver du göra en anmälan om ny förskola till miljö- och bygglovsnämnden. Du behöver även lämna uppgifter om en utbyggnad, byte av lokaler eller byte av huvudman. Om en lokal inte passar för förskoleverksamhet kan miljö- och bygglovsnämnden förbjuda verksamheten.

Miljö- och bygglovsnämnden är tillsynsmyndighet och lämnar råd och anvisningar. Nämnden tar ut en avgift för anmälan och tillsyn. Utebliven anmälan kan leda till miljösanktionsavgift. Skicka in din anmälan senast sex veckor innan verksamheten planerar att starta.

Anmälan till ny och ändrad förskola (e-tjänst)

Det här ska ni skicka med i er anmälan:

 • Planritning som visar lokalens utformning med rumsfördelning/användningssätt
 • Situationsplan som visar byggnader, lekytor, solskydd för sandlådor och lekredskap med mera.
 • Ventilationsprotokoll med utelufts- och frånluftsflöden angivna totalt och för respektive rum
 • Maxpersonsangivelse grundad på ventilationen och antal personer i rum för barn. Se länkarna nedan.
  • Tabell för maxpersonsangivelse och ventilation i förskola
 • Mätrapport över radon, långtidsmätning för minst 2 månader (denna kan lämnas in i efterhand)

För ytterligare hjälp läs gärna mer i informationsbladet:

Etablering av skol- och förskoleverksamhet i Järfälla kommun Pdf, 40.6 kB.

Ni behöver ha rutiner för egenkontroll

Rutiner för egenkontroll ska finnas för att förebygga och förhindra att barn utsätts för hälsopåverkan, till exempel buller, dålig ventilation, fukt, mögel, otillräcklig städning och radon. Ni ska kunna visa upp rutinerna för egenkontroll när miljö- och bygglovsnämnden gör tillsyn i samband med anmälan, och vid de återkommande tillsynsbesöken.

Egenkontrollen ska vara skriftlig och behöver omfatta:

 • Vem eller vilka i er verksamhet som ansvarar för att egenkontrollen uppfylls
 • En rutin för att anmäla avvikelser som kan orsaka hälsobesvär till miljö- och bygglovsnämnden (ex vattenskada, brand, smitta med mera)
 • En rutin för att kontrollera, bevaka och följa upp inomhusmiljön och utomhusmiljön i förskolan för att förhindra olägenhet enligt miljöbalken för barn
 • Kemikalieförteckning över de produkter som innebär hälso- eller miljörisker

Läs mer om krav på egenkontroll här

Steg 3. Anmäl hantering av livsmedel

Om du ska servera mat behöver du göra en anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet hos avdelningen för miljö- och hälsoskydd, minst två veckor före förskolans start. Det gäller även om du anlitar ett cateringföretag.

E-tjänst - anmälan om registrering av livsmedel

Steg 4. Ansök om att driva förskola

När du gjort en anmälan om miljö- och hälsoskydd kan du ansöka om att driva förskola till barn- och ungdomsförvaltningen. En komplett ansökan som skickas in till barn- och ungdomsförvaltningen kan vara godkänd inom 1-2 veckor.

Anmälan om att driva förskoleverksamhet

Barnomsorg – Belastningsregistret (Polisen)

För att ansökan ska vara komplett behöver du lämna in ett antal olika dokument enligt följande. Följande ska bifogas anmälan

 • Verksamhetsplan.
 • Likabehandlingsplan
 • Uppgifter om personalens utbildning (gäller ej flerfamiljssystem).
 • Registerutdrag, enligt lag (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg, för företrädaren/firmatecknaren om hen kommer att arbeta i verksamheten.
 • Avgift, nivå på den planerade avgiften, om avgiften är lägre än kommunens taxa.
 • Registreringsbevis och F-skattebevis.
 • Intyg som visar att lokalen uppfyller kraven från miljö- och byggnadsnämnd.
 • Intyg som visar att lokalen uppfyller kraven från Brandkåren Attunda.
 • Egenkontroll (checklista).
 • Samverkansavtal (gäller familjedaghem och flerfamiljesystem). Ett samverkansavtal är ett avtal som skrivs mellan en eller flera familjedaghem. I avtalet framgår vilka familjedaghem som arbetar ihop, specificerar vilken dagbarnvårdare som sköter barnen när ordinarie dagbarnvårdare har semester, är sjuk och så vidare.
 • Resultat från radonmätning av lokalen.

Om det sker en förändring av verksamheten, företagsformen eller annat som kan anses vara väsentligt, så ska ett nytt registreringsbevis skickas till utbildningskontoret. Utan ett nytt beslut om godkännande kan en verksamhet bli återbetalningsskyldig till kommunen.

Tillstånd och regler

Matavfall

Vad ska du göra med matavfallet? Läs våra regler för hur olika typer av avfall hanteras.

Regler för olika typer av avfall

Krav på fett­av­skiljare för livs­medels­verksam­heter

Alla verksamheter som hanterar fett ska ha en typgodkänd fettavskiljare installerad som samlar upp det fett som följer med tvätt- och diskvatten.

Vilka krav som gäller finner du i våra riktlinjer för fett­avskiljare Pdf, 200.4 kB.

Krav på livsmedel eller utrustning

Köld­medier är miljöfarliga växthus­gaser som kan finnas i din kyl, frys och luft­konditionerings- eller värme­pumps­anläggning. Du som äger eller bedriver en yrkesmässig verksamhet och har en köldmedie­anläggning måste följa särskilda regler för att förhindra utsläpp.

Läs mer om hantering av köldmedier

Beroende på hur stor på­verkan en verksamhet har på miljön ställs olika krav enligt miljöbalken. Vissa behöver söka tillstånd eller anmäla sin verksamhet i god tid innan start.

Starta och driva miljöfarlig verksamhet (egenkontroll enligt miljöbalken)

Bygga nytt eller ändra

Här ser du vilka åtgärder som kräver en ansökan om bygglov eller om du behöver göra en anmälan, ansöka om rivningslov eller söka marklov.

Bygga nytt, ändra eller riva

Skyltar och reklam

Om du vill sätta upp en permanent större reklamskylt eller vepa, fristående eller på fasad, krävs bygglov. Kom ihåg att stämma av med hyresvärden eller fastighetsägaren innan du ansöker.

Skyltar: reklamskyltar och vepor

Om du vill sätta upp en skylt där marken är allmän plats måste du söka tillstånd från polisen

Skyltar: varuskyltning och gatupratare

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp