Innehåll

Starta och driva mil­jö­far­lig verk­sam­het

Alla som bedriver verksamhet är skyldiga att uppfylla de allmänna hän­syns­reglerna i miljöbalken (2:a kapitlet).

Beroende på hur stor på­verkan en verksamhet har på miljön ställs olika krav enligt miljöbalken. När du ska starta din verksamhet kan du behöva söka tillstånd eller anmäla det till kommunen i god tid innan start.

Verksamheterna delas in med beteckningarna A, B, C och U enligt nedan:

Beteckning

Lagkrav innan start

Exempel på verksamhet

Tillsynsmyndighet

A

Tillstånd

Flygplats, pappersbruk

Länsstyrelsen/kommunen

B

Tillstånd

Stor industri

Länsstyrelsen/kommunen

C

Anmälan

Mindre industri, fordonstvätt

Kommunen

U

-

Liten fordonstvätt, verkstad

Kommunen

Med miljöfarlig verksamhet menas all användning av mark, byggnader eller an­läggningar som på ett eller annat sätt ger utsläpp till mark, luft eller vatten och som kan vara skadlig för människors hälsa eller miljön.

Exempel på sådana verksamheter är: fordons­tvättar, fordons­verkstäder, metall­bearbetning, jord­bruk, kem­tvättar, skjut­banor, lackerare, mejerier.

Dessa verksamheter ska utöver hänsynsreglerna även bedriva egenkontroll, det vill säga löpande identifiera och förebygga risker för miljön i verksamheten.

Det är verk­samheten som ska visa att lagkraven uppfylls.

Verksamheter som inte kräver till­stånd eller an­mälan

För att starta en verksamhet med beteckningen U finns inget krav på att anmäla till kommunen. Det kan ändå vara bra att informera kommunen för att få infor­mation om vilka krav som ställs i miljöbalken. Att an­passa sin verksamhet efter lagkraven i tidigt skede kan ofta vara gynnsamt både tidsmässigt och ekonomiskt.

Läs gärna våra faktablad inom miljöområdet där du kan skaffa dig kunskap om kraven i miljöbalken och hur du går till väga för att inte riskera att skada miljön eller människors hälsa.

Det går också bra att ringa till kommunen och få kostnadsfri rådgivning inför start av din verksamhet. Ansvaret för att vidta de åtgärder som krävs vilar dock på dig som företagare.

Länk till våra faktablad

Kommunens tillsynsarbete

Kommunen gör på uppdrag av regeringen tillsyn inom miljöbalkens område. Detta innebär att bygg- och miljö­förvaltningens miljö­inspektörer regelbundet besöker kommunens B, C och U-verksamheter, för att säker­ställa att de följer lagkraven, och inte riskerar att skada miljön eller människors hälsa.

Om en verksamhet inte följer lagkraven i miljöbalken kan miljö- och bygglovsnämnden i kommunen ställa krav på att bristerna åtgärdas, genom att meddela verksamhets­utövaren ett föreläggande. Om ett föreläggande inte följs kan det förenas med vite, vilket innebär att en straff­avgift kan dömas ut.

Avgift för tillsyn

Kommunen har rätt att ta ut avgift för tid som läggs på tillsyn av miljöfarliga verk­samheter. Syftet med avgiften är att finansiera kommunens tillsynsarbete och att de som bedriver verksamhet där tillsyn behövs, ska stå för kostnaden som följer. Kommun­fullmäktige i Järfälla har fastställt en taxa som beskriver vilka avgifter som tas ut. Timavgiften är för närvarande 1 384 kronor.

Relaterad information

Relaterat - blanketter

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp